Korkeakoulutuksen yhteiskunnalliset vaikutukset : muutosteoriat HEI ICI -projektien projektidokumenteissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906132814
Title: Korkeakoulutuksen yhteiskunnalliset vaikutukset : muutosteoriat HEI ICI -projektien projektidokumenteissa
Author: Virta, Marianne
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906132814
http://hdl.handle.net/10138/302875
Thesis level: master's thesis
Degree program: Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelma
Master's Programme in Society and Change
Magisterprogrammet för samhälle i förändring
Specialisation: Kehitysmaatutkimus
Development Studies
U-landsforskning
Abstract: Tässä tutkielmassa tarkastellaan korkeakoulutukseen liittyvien kehitysyhteistyöhankkeiden oletettuja vaikutuksia sekä tulos-ohjauksen ilmenemistä projekteissa. Tutkielmassa analysoidaan, mitä muutosteorioita ja tulosohjauksen käyttötapoja ilmenee The Higher Education Institutions Institutional Cooperation Instrument (HEI ICI) -ohjelman projektien projektidokumenteissa. Tulosohjaus ilmaantui kehitysyhteistyön piiriin uuden julkisjohtamisen myötä 1990-luvulla, ja se nousi keskeiseksi kehitysyh-teistyön parissa vastauksena kehityshankkeiden epäonnistumisiin saavuttaa kestäviä tuloksia. Muutosteorian käsitettä alettiin myös käyttää 1990-luvulla, ja yksinkertaistetusti se kuvaa sitä tapahtumasarjaa, jonka oletetaan johtavan toivottuun lopputu-lokseen. Tutkielma on laadullinen tutkimus, ja menetelminä käytetään narratiivista tutkimusta sekä sisällönanalyysiä. Aineistona käy-tettäviä HEI ICI -projektien projektidokumentteja sekä tuloskehikoita analysoidaan narratiivisesti tarkastellen projekteissa ilmeneviä muutosteorioita. Projektikohtaisia tuloskehikoita tarkastellaan vielä sisällönanalyysin avulla, tarkastellen tulosoh-jausta ja tulosten mitattavuutta. Aineistosta muodostettiin neljä muutosnarratiivityyppiä, joissa käsitellään projektien oletuksia korkeakoulutuksen yhteiskunnallisista vaikutuksista. Muutosnarratiivityypit liittyvät korkeakouluihin yrittäjyyden ja työllisyyden edistäjinä, uusiin ja paremmin kohdennettuihin koulutusohjelmiin vastauksena yhteiskunnallisiin ongelmiin, koulutettujen opettajien ja korkeakoulujen henkilökunnan rooliin kehityksen takaajina sekä ympäristön hyvinvoinnin edistämiseen korkea-koulutuksen kautta. Tuloskehikoita tarkasteltiin neljän ennalta määritellyn tulosalueen mukaisesti, keskittyen tulosten mitatta-vuuteen. Parantamalla koulutuksen laatua ja relevanssia edistetään köyhyyden vähentymistä, ihmisoikeuksien toteutumista ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Korkeakoulut ovat myös keskeisiä talouskasvun edistämisessä niiden valmistaen uutta työvoimaa työmarkkinoille ja tukien yrittäjyyttä. Opetussuunnitelmien ja opetuksen uudistamisella voidaan kohdistaa koulutus-ta vastaamaan paremmin yhteiskunnan ja työmarkkinoiden tarpeeseen. Korkeakouluinstituutiot ovat olennaisessa osassa opetussuunnitelmien udelleen orientoimisessa kestävän kehityksen mukaisiksi. Edistämällä korkeakoulutusta ja lisäämällä tietoa kestävästä maankäytöstä sekä luonnonvarojen käytöstä parannetaan kestävää kehitystä sekä demokratiaa. Jokaiselle tulosalueelle on määritelty omat mittarit tulosten saavuttamisesta. Määrällisiä indikaattoreja ovat esimerkiksi koulutettujen opettajien määrä, uusien opetussuunnitelmien ja koulutusohjelmien määrä, lisääntynyt julkaisujen määrä sekä kursseille ilmoittautuneiden määrä. Laadulliset indikaattorit liittyvät esimerkiksi siihen, miten opetussuunnitelmia parannetaan, miten taidot paranevat, miten opetus- ja tutkimustilat paranevat tai esimerkiksi mitä muutoksia oppilaiden asenteissa oppimi-seen ja opetukseen ilmenee. Projektikohtaisesti tuloskehikoissa ilmenee eroja, mutta tulosalueiden indikaattorit sekä keinot tulosten saavuttamiseksi ovat hyvin samanlaisia. Projektien oletetut vaikutukset ja tavoitteet ovat hyvin monipuolisia ja läpileikkaavia, ja projektit kuvastavat korkeakoulutuksen monia mahdollisuuksia vaikuttaa yhteiskuntien kehitykseen ja muutokseen. Vaikka tutkielma rajoittuukin vain HEI ICI-ohjelmaan, antaa se silti suuntaa korkeakoulutuksen merkityksestä ja eri tavoista tukea kehitystä.This thesis examines the assumed impact of development cooperation projects, and the implementation of result-based management as well as the measurement of the achievements. In this thesis I analysis the theories of change and implemen-tation of result-based management in the project documents of the Higher Education Institutions Institutional Cooperation Instrument (HEI ICI) -programme. Result-based management came into the development field following the new public management in the 1990’s, and it became central within development cooperation as a critique towards failures to achieve sustainable results. The concept of theory of change was also introduced in the 1990’s, and it describes the process assumed to lead to desired outcomes. This is a qualitative research, and the methods used are narrative analysis and content analysis. The material is the project documents of HEI ICI -projects. The project documents and result frameworks are analyzed narratively examining their theories of change. The result frameworks are also examined through content analysis examining the result-based manage-ment and measurability of results. From the documents, four change-narrative types were created. The types are related on the role higher education has on promoting employment and entrepreneurship, how better targeted curriculums can respond to challenges in the society, the role of trained teachers and staff have on development, and how higher education can support sustainable development. The result frameworks were examined based on the four predefined result areas, focusing on measurability. Promoting the quality and relevance of higher education can have an impact on poverty reduction, promotion of human rights and achievement of sustainable development goals. Higher education is also important for economic growth. Through reform-ing curriculums and teaching education can be targeted to respond better to the needs of the society. Education also has a role in the societal change, and higher education is important in orientating the curriculums to be in line with sustainable develop-ment. Promoting higher education and by improving knowledge of sustainable land use and sustainable resources, sustaina-ble development and democracy can be improved. Each of the four result areas has its own indicators on how the results are achieved. The quantitative indicators include for example, the number of trained teachers, number of new curriculums and degree programmes, number of publications and number of course participants. Qualitative indicators can be linked to how curriculums are improved, how to improve teach-ing and research results, how facilities are improved and how attitudes towards education have changed. Each project’s result framework differs, but in the end the indicators and means to achieve results are very similar. The expected impacts of HEI ICI -projects are very diverse and the objectives are cross-cutting. Higher education has many different opportunities to affect the development of the society and create change. This thesis only examines the context of the HEI ICI -program, but it still shows the importance of higher education and different ways how higher education can support development.
Subject: Kehitysyhteistyö
korkeakoulutus
muutosteoria
tulosohjaus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Virta_Marianne_Pro_gradu_2019.pdf 625.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record