Verkkokeskustelu huumeiden käyttöhuoneiden perustamisesta Helsingin Sanomissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906132850
Title: Verkkokeskustelu huumeiden käyttöhuoneiden perustamisesta Helsingin Sanomissa
Author: Väisänen, Noora
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906132850
http://hdl.handle.net/10138/302907
Thesis level: master's thesis
Discipline: Sosiaalityö
Social Work
Socialt arbete
Abstract: Tämä pro gradu -tutkielma käsittelee julkista keskustelua koskien huumeiden käyttöhuoneiden perustamista Helsinkiin. Tarkempana tutkimustehtävänä on selvittää verkkokeskusteluja tutkimalla, miten keskustelijat asemoituvat huumeiden käyttöhuoneiden perustamiseen ja millaisia retorisia keinoja he käyttävät positioidensa vahvistamiseksi. Tutkimuksen teoreettis-metodologinen viitekehys muodostuu sosiaalisesta konstruktionismista ja retoriikan tutkimuksesta. Todellisuutta lähestytään vuorovaikutuksessa ja yhteiskunnallisessa kontekstissa rakentuvana. Huumeiden käyttöhuoneen perustamisesta käytävä julkinen keskustelu linkittyy Suomen huumausainepolitiikan historiaan sekä ajankohtaiseen kansainväliseen ja yhteiskunnalliseen tilanteeseen. Tutkimuksen aineisto koostuu kolmesta Helsingin Sanomien uutista koskevasta verkkokeskustelusta. Uutiset käsittelevät Helsingin kaupunginvaltuustossa maaliskuussa 2018 tehtyä aloitetta koskien valvotun huumeiden käyttöhuoneen perustamista Helsinkiin. Verkkokeskustelua on käyty Helsingin Sanomien kommenttipalstoilla 11.4.–22.11.2018. Tutkimusmenetelmänä käytetään retorista diskurssianalyysia. Tutkimuksen perusteella huumeiden käyttöhuoneiden perustamisesta käytävä yhteiskunnallinen keskustelu on vahvasti polarisoitunutta. Verkkokeskustelussa huumeiden käyttöhuoneita asemoidutaan joko puolustamaan tai vastustamaan. Keskustelijat vahvistavat ottamiaan argumentaatiopositioita tuottamalla erilaisia diskursseja ja käyttämällä retorisia keinoja monipuolisesti. Keskustelussa korostuu hyökkäävä ja vaihtoehdottomuuteen vetoava retoriikka, jotka vahvistavat keskustelun kahtia jakautuneisuutta. Käyttöhuoneita puolustavat nojaavat argumenteissaan huumeiden käyttäjien ihmisoikeuksien puolustamiseen, kun taas vastustavat leimaavat käyttöhuoneet moraalittomiksi. Tutkimus osoittaa huumeiden käyttäjiin kohdistuvan vahvoja stereotypioita ja stigmoja, jotka vahvistavat huumeiden käyttäjien yhteiskunnasta syrjäyttämistä. Keskustelussa kuuluu vahvasti myös huumeiden käyttäjiä ja heidän oikeuksiaan puolustava ääni. Verkkokeskustelu noudattaa hyvin pitkälti samoja piirteitä muun julkisen keskustelun kanssa, mikä vahvistaa aikaisemmissa tutkimuksissa esiin nostettua median ja ajankohtaisen politiikan vaikutuksesta kansalaisten muodostamiin mielipiteisiin.
Subject: huumeiden käyttöhuone
huumausainepolitiikka
sosiaalinen konstruktionismi
retorinen diskurssianalyysi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Vaisanen_Noora_Pro_gradu_2019_Sosiaalityo.pdf 10.74Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record