Talouskasvun ja taloudellisen tasa-arvon välinen suhde : Tutkimusmenetelmän merkitys IMF:n julkaisuissa Working Papers ja Staff Discussion Notes 1997–2018

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906132772
Title: Talouskasvun ja taloudellisen tasa-arvon välinen suhde : Tutkimusmenetelmän merkitys IMF:n julkaisuissa Working Papers ja Staff Discussion Notes 1997–2018
Author: Pietinalho, Jussi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906132772
http://hdl.handle.net/10138/302920
Thesis level: master's thesis
Discipline: Yleinen valtio-oppi, maailmanpolitiikan tutkimus
Political Science, World Politics
Allmän statslära, forskning i världspolitik
Abstract: Tutkielman aihealue on globaali poliittinen talous. Tutkielmassa tarkastellaan taloustieteellisen tutkimuksen ja valtiotieteellisen tutkimuksen soveltamista Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) tutkimusorganisaation julkaisusarjoissa Working Papers ja Staff Discussion Notes. Tutkielman tausta on IMF:n vuonna 2014 julkaiseman talouskasvun ja taloudellisen tasa-arvon suhdetta käsittelevän raportin saama julkisuus. Raportin mukaan epätasa-arvo korreloi negatiivisesti talouskasvun nopeuden ja kasvukausien pituuden kanssa ja että tulonsiirrot edistävät yleensä talouskasvua. Raporttia pidettiin IMF:n kannanottona käänteentekevänä. Vallinneen talousteorian mukaan pyrkimys taloudelliseen tasa-arvoon ja pyrkimys taloudelliseen tehokkuuteen ovat toisensa poissulkevia ja IMF:n oli nähty toimivan tämän teorian mukaan asettaessaan ehtoja avustettavien maiden lainoitukselle. Tutkielman tavoitteena on selvittää syitä IMF:n julkaisuissa esiintyviin erilaisiin kannanottoihin. Tutkielman aineisto on IMF:n tutkimusorganisaatioiden julkaisusarjoista Working Papers ja Staff Discussion Notes ne tutkimukset, joissa IMF:n hakukoneessa avainsana/aihe - kentässä esiintyy sana equality. Tutkielman tarkemmaksi kohdentamiseksi julkaisut, joissa tässä hakukentässä esiintyy myös sana gender, on karsittu pois. Julkaisujen ajankohdat ovat vuodet 1997–2018. Käytetty metodi on tekstin suunnattu sisältöanalyysi. Julkaisuista on analysoitu teksteissä suoraan tai epäsuoraan ilmenevä yksinkertaistettu kanta talouskasvun ja taloudellisen tasa-arvon väliseen suhteeseen. Tämä kanta on indeksoitu seitsemänportaisella asteikolla. Analysoitujen julkaisujen lukumäärä on 104 ja niistä analysoitujen kannanottojen lukumäärä 143. Tutkielman mukaan hajonta julkaisuista saatavasta käsityksessä koskien talouskasvun ja taloudellisen tasa-arvon välisestä suhdetta on suuri eikä siinä voida havaita ajallista muutosta. Ainoa selittäjä, joka on löydettävissä julkaisuista analysoidulle käsitykselle, on julkaisussa käytetty tutkimusmenetelmä. Suhdetta kuvaavan indeksin keskiarvo on empiirisissä tutkimuksissa tilastollisesti erittäin merkittävästi suurempi kuin teoreettisissa tutkimuksissa, mikä osoittaa teoreettisten tutkimusten tukevan talouskasvun ja taloudellisen tasa-arvon toisiaan poissulkevaa käsitystä merkittävästi useammin ja/tai selvemmin kuin empiiriset tutkimukset. Tutkimusmenetelmän valinnalla saattaa siten olla huomattavaa vaikutusta globaalin talouden kannalta merkittävään asiaan, IMF:n talouspoliittiseen ohjeistukseen. Teoreettisten tutkimusmenetelmien soveltaminen tukee tiukkaa talouskuria suosivaa politiikkaa todennäköisemmin kuin empiiristen menetelmien soveltaminen
Subject: taloudellinen tasa-arvo
talouskasvu
IMF
taloustiede
tutkimusmenetelmä
Subject (yso): tasa-arvo
talouskasvu
tutkimusmenetelmät


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pietinalho_Maailmanpolitiikka_pro_gradu.pdf 1.165Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record