Työnantajajärjestöjen poliittinen edustuksellisuus : tapaustutkimuksena Metsäteollisuus ry

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906132859
Title: Työnantajajärjestöjen poliittinen edustuksellisuus : tapaustutkimuksena Metsäteollisuus ry
Author: Aitonurmi, Joonas
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för politik och ekonomi
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906132859
http://hdl.handle.net/10138/302941
Thesis level: master's thesis
Discipline: Yleinen valtio-oppi, politiikan tutkimus
Political Science, Politics
Allmän statslära, politologi
Abstract: Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkitaan työnantajajärjestöjen poliittista edustuksellisuutta. Tutkimuksen tapaustutkimuksena on metsäteollisuuden työnantajien edunvalvontajärjestö Metsäteollisuus ry. Metsäteollisuus ry:n sisäistä ja ulkoista edustuksellisuutta tarkastellaan funktionaalisen representaation ja edustuksellisten väitteiden näkökulmasta. Tutkimus on laadullinen haastattelututkimus ja haastatteluaineisto koostuu Metsäteollisuus ry:n edustajille tehdyistä haastatteluista eli niin kutsutuista eliittihaastatteluista. Tutkimuksen aikaväli kohdistuu Metsäteollisuus ry:n keskusjärjestöeron jälkeiseen aikaan vuosiin 2016-2018. Tutkimuksessa selitetään Metsäteollisuus ry:n poliittisessa edustuksellisuuden muutosta ja miten Metsäteollisuus ry:n edustajat tuottavat järjestön edustuksellisuutta. Tutkimuksessa pyritään vastaamaan myös kysymykseen, miten Metsäteollisuus ry:n edustuksellisuus on muuttunut. Tutkimuksessa tarkastellaan laajemmin kontekstualisoivan konstruktivismin näkökulmasta työnantajajärjestöjen vaatimusta vahvistaa yhteiskunnallista legitimiteettiään sisäisesti ja ulkoisesti vahvistamalla edustuksellisuuttaan, muun muassa tutkimalla korporatistisen järjestelmän jälkeen työnantajien kollektiivisessa järjestäytymisessä ja elinkeinoelämän edunvalvonnassa tapahtuneita muutoksia. Tutkimusta ohjaa erityisesti tutkimuksen aineiston vertailu Pauli Kettusen (2015) historiallinen analyysiin työnantajien edunvalvontajärjestöistä. Kettunen on käsitellyt työnantajien osapuolen muotoutumista historiallisesti ja työnantajien ja elinkeinoelämän intressien muotoutumista erityisintresseiksi. Metsäteollisuus ry on myös erityisintressiryhmä ja edustusväitteiden avulla tarkastellaan millä tavoin Metsäteollisuus ry tuottaa edustuksellisuuttaan säilyttääkseen läsnäolonsa sellaisissa poliittisen päätöksenteon prosesseissa, joista metsäteollisuuden näkökulma saattaisi jäädä pois. Tähän vaikuttaa erityisesti suoran edustuksellisuuden ja edustuksen kontrollin pirstaloituminen korporatiivisen järjestelmän muuttuessa erityisesti epäsuoraksi asiantuntijavallan käytöksi, joka näkyy globalisaation myötä elinkeinoelämän merkittävänä kaksoisroolina kansainvälisten haasteiden artikuloijana ja kansallisten toimintaympäristön muokkaajana. Tutkimuksen analyysista havaitaan Metsäteollisuus ry:n pyrkivän vahvistamaan niin sisäistä kuin ulkoista edustuksellisuuttaan, jälkimmäisen artikuloinnin ja performoinnin korostuessa edunvalvontatyönä. Tutkimuksessa avataan myös, millaisia haasteita ja mahdollisuuksia työnantajajärjestöillä on kollektiivisen järjestäytymisen kannalta.
Subject: Metsäteollisuus
edustuksellisuus
politiikka
funktionaalinen representaatio
työnantajajärjestö
työmarkkinat
elinkeinoelämä
Subject (yso): elinkeinoelämä
metsäteollisuus
edustuksellisuus
työnantajajärjestöt
työmarkkinat
representaatio


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record