Economic implications of disability prevention : A benefit-cost analysis of targeted occupational health interventions

Show full item record



Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906132804
Title: Economic implications of disability prevention : A benefit-cost analysis of targeted occupational health interventions
Alternative title: Työkyvyttömyyden ehkäisyn taloudelliset vaikutukset : kohdistettujen työterveysinterventioiden hyöty-kustannus-analyysi
Author: Taimela, Elli
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för politik och ekonomi
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906132804
http://hdl.handle.net/10138/302950
Thesis level: master's thesis
Discipline: Taloustiede
Economics
Ekonomi
Abstract: Työkyvyttömyydestä koituu paitsi kärsimystä myös taloudellisia seurauksia yksilöille, työnantajille ja yhteiskunnalle. Työkyvyttömyyden ehkäisyä voi pitää erityisen merkityksellisenä ja hyödyllisenä Suomen kaltaiselle maalle, jonka haasteisiin sisältyy merkittävän julkisen sektorin ylläpito laskevassa työvoiman osallistumisasteessa. Aiemmat tutkimukset osoittavat, että terveyden edistämistä tukevat ohjelmat työpaikoilla voivat ehkäistä työkyvyttömyyttä kohdistettuina työkyvyttömyysriskissä oleville henkilöille. Kohdistetuista työterveysinterventioista on voitu aiemmin osoittaa positiivista kustannusvaikuttavuutta lyhytaikaiseen työkyvyttömyyteen. Laajempaa hyöty-kustannus-analyysiä ei kohdistetuista työterveysinterventioista ole kuitenkaan aiemmin tehty, eikä kohdistettuja työterveysinterventioita ole aiemmin tarkasteltu samanaikaisesti sekä lyhyt- että pitkäaikaisen työkyvyttömyyden näkökulmista. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kohdistettujen työterveysinterventioiden vaikutusta työkyvyttömyyden ehkäisystä muodostuviin yhteiskunnallisiin nettohyötyihin. Lyhytaikaista työkyvyttömyyttä tarkastellaan sairauspoissaolojen avulla, ja pitkäaikaista työkyvyttömyyttä edustavat työkyvyttömyysjärjestelmän työkyvyttömyysetuudet. Työkyvyttömyyden ehkäisyn toimenpiteet ja kustannukset on rajattu tutkimuksessa terveydenhuollon palvelujen käyttöön. Tutkimus on seurantatutkimus, ja empiirinen analyysi muodostetaan retrospektiivisenä tarkasteluna prospektiivisesti kerätystä rekisteriaineistosta. Aineisto käsittää terveys- ja työkyvyttömyystietoja yli 20 000 työntekijältä Suomessa. Pääanalyysissa 1 679 hoidettua työntekijää, joille on tunnistettu korkea työkyvyttömyysriski, verrataan 2 107 hoitamattomaan korkean riskin työntekijään. Hyöty-kustannus-analyysissä yhdistetään keskimääräisen hoitovaikutuksen (Average Treatment Effect) ja nettohyötyjen (Net Benefits) viitekehykset. Tulokset muodostetaan kovarianssianalyysillä (ANCOVA). Muita työssä hyödynnettäviä menetelmiä ovat polynomiregressio, MICE-moni-imputointialgoritmi (Multiple Imputation of Chained Equations), propensiteettipisteytys (Propensity Score), ja Inverse Probability Weighting -painotusmenetelmä. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että kohdistettujen työterveysinterventioiden yhteiskunnallinen vaikutus on todennäköisesti positiivinen: keskimääräinen hoitovaikutus nettohyötyihin korkean riskin työntekijää kohden, 1 875 euroa ja tämän 95 prosentin luottamusväli -759 eurosta 4 509 euroon (p-arvo: 0,155) (ANCOVA) osoittavat, että kohdistettuja työterveysinterventioita voi pitää keskimäärin yhteiskunnallisesti kannattavina. Tutkimusasetelmassa muodostuneet nettohyödyt olivat käytännössä täysin peräisin pitkäaikaisen työkyvyttömyyden ehkäisystä. Interventiolla ei ollut vaikutusta lyhytaikaisen työkyvyttömyyden kustannuksiin tai käytettyjen terveydenhuollon palvelujen kustannuksiin. Herkkyysanalyysi osoittaa, että kohdistetut työterveysinterventiot eivät ole keskimäärin vaikuttavia, kun ne kohdistetaan työntekijöille, joille ei ole tunnistettu työkyvyttömyysriskiä.Disability imposes personal suffering but also economic consequences for individuals, employers, and the society. Finding an optimal method for disability prevention can be considered beneficial and increasingly important for a country with a prominent public sector and a weakening labor force participation rate like Finland. Previous studies show evidence of the effectiveness of worksite health promotion programs that target care for employees who face a high risk for disability. Evidence shows positive cost-effectiveness of targeted occupational health interventions in preventing short-term disability but a wider benefit-cost analysis of targeted occupational health interventions with a view on both short-term and long-term disability prevention has not previously been conducted. This study untangles the treatment effect of targeted occupational health interventions on societal net benefits resulted from disability prevention. Short-term disability as a concept is viewed through sickness absence, and long-term disability is represented by the disability benefits granted by the Finnish disability benefit system. The costs of disability preventing actions are limited to health care utilization. The research setting of this study has been observational, and the empirical analysis is conducted as a retrospective review of prospectively collected register data. The data registers cover health and disability related information of over 20,000 employees in Finland. In the main analysis, 1,679 treated employees identified with a high risk for disability are compared to 2,107 untreated high-risk employees. The benefit-cost analysis is constructed with the Average Treatment Effect framework combined with Net Benefits framework. The treatment of the framework of this study is an attendance to a targeted, pre-planned health check after an occupational health survey. The outcome of the framework is the net benefits that result from prevention of sickness absence workdays and granted disability benefits, and the investment costs resulted from health care utilization. The results are formed with Analysis of Covariance. Other methods to conduct the empirical analysis include polynomial regression, Multiple Imputation of Chained Equations, Propensity Scores, and Inverse Probability Weighting. The results of this study show that targeted occupational health interventions are likely to impose positive net benefits to the society. The Average Treatment Effect on the net benefits of high-risk employees, 1,875 euros with a 95% confidence interval from -759 to 4,509 euros (p-value: .155) (ANCOVA), can be considered worthwhile to the society. In the research setting, the net benefits were in practice gained from the prevention of long-term disability. The treatment was not effective on the costs of short-term disability or the total health care utilization costs per employee. Sensitivity analyses indicate that targeted occupational health interventions are not on average effective when predicted to employees without a disability risk.
Subject: health economics
disability
sickness absence
treatment effect
occupational health care
targeted intervention
terveystaloustiede
työkyvyttömyys
sairauspoissaolot
keskimääräinen hoitovaikutus
työterveyshuolto
kohdistettu interventio


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Taimela_Elli_Pro_gradu_2019.pdf 859.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record