Eläinproteiinin lähteiden korvaaminen kasviproteiinin lähteillä : vaikutus energiaravintoaineiden saantiin 12 viikon interventioasetelmassa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906122717
Title: Eläinproteiinin lähteiden korvaaminen kasviproteiinin lähteillä : vaikutus energiaravintoaineiden saantiin 12 viikon interventioasetelmassa
Alternative title: The effect of replacing animal protein sources with plant-based protein sources on the intake of energy-yielding nutrients
Author: Kuusisalo, Hanna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Food and Environmental Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för livsmedels- och miljövetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906122717
http://hdl.handle.net/10138/303008
Thesis level: master's thesis
Discipline: Ravitsemustiede
Nutrition
Näringslära
Abstract: Johdanto: Tutkimustieto kasviproteiinipainotteisen ruokavalion vaikutuksesta on tarpeen pohdittaessa kestävän kehityksen mukaisen, nykyistä enemmän kasviproteiineja ja vähemmän eläinproteiineja sisältävän ruokavalion suosittelemista väestötasolla. Tavoitteet: Tavoitteena oli tutkia interventioasetelmassa, miten eläinproteiinin korvaaminen kasviproteiineilla vaikuttaa energian sekä energiaravintoaineiden eli rasvan, proteiinin ja hiilihydraattien saantiin. Kokonaisrasvan lisäksi tarkasteltiin tyydyttyneiden, kertatyydyttymättömien ja monityydyttymättömien sekä n-3- ja n-6-rasvahappojen saantia, hiilihydraattien kohdalla myös kuidun saantia. Lisäksi tutkittiin, toteutuiko tutkimuksen komplianssi eli tavoitteeksi asetettu proteiinin saanti 17 E%. Aineisto ja menetelmät: Aineistona on 12 viikon pituinen interventiotutkimus, joka toteutettiin HY:n elintarvike- ja ympäristötieteiden laitoksella kevään 2017 aikana. Tutkittavat jaettiin satunnaisesti kolmeen ryhmään, joiden ruokavaliot poikkesivat toisistaan proteiinikoostumuksen (eläin- vs. kasviperäinen proteiini) osalta: Ryhmä 1: 70 % eläin- 30 % kasviproteiinia; Ryhmä 2: 50 % eläin- 50 % kasviproteiinia; Ryhmä 3: 30 % eläin- 70 % kasviproteiinia. Työssä tarkasteltiin 132 tutkittavan ruoankäyttöä ennen tutkimusjakson alkua ja 12. interventioviikon aikana pidettyjen neljän vuorokauden ruokapäiväkirjojen avulla. Interventioryhmien välisiä eroja ravinnonsaannissa alku- ja lopputilanteessa analysoitiin varianssianalyysillä ja Bonferronin testillä. Ryhmän sisäisiä muutoksia ravinnonsaannissa intervention aikana tutkittiin parittaisella t-testillä. Komplianssia tarkasteltiin interventiojakson aikaisen proteiinin saannin avulla. Tulokset: Proteiinin osuus energiansaannista lähtötilanteeseen verrattuna pieneni ryhmässä 3 (p<0,001) eikä yltänyt tavoiteltuun 17 E% :iin. Ryhmissä 2 ja 3 tyydyttyneiden rasvahappojen (SFA) osuus energiansaannista pieneni (p<0,001) ja monityydyttymättömien (PUFA) (p<0,001), n-6- (p<0,001) ja n-3-rasvahappojen (R2: p<0,001; R3: p=0,016) osuus energiansaannista suureni. Myös kuidun saanti näissä ryhmissä suureni (p<0,001). Intervention aikana ryhmässä 3 proteiinin saanti (14,5 E%) oli pienempää (p<0,001) kuin ryhmissä 1 (17,6 E%) ja 2 (16,3 E%). Verrattuna ryhmään 1, n-3-rasvahappojen osuus energiansaannista oli suurempaa ryhmissä 2 (p=0,004) ja 3 (p=0,024). SFA:n, PUFA:n ja n-6-rasvahappojen osuudessa energiansaannista sekä kuidun saannissa oli tilastollisesti merkitseviä (p<0,05) eroja kaikkien ryhmien välillä. SFA:n osuus energiansaannista oli pienintä ryhmässä 3 ja suurinta ryhmässä 1. PUFA:n ja n-6 -rasvahappojen osuus energiansaannista sekä kuidun saanti oli suurinta ryhmässä 3 ja pienintä ryhmässä 1. Johtopäätökset: Kun eläinperäisiä proteiinin lähteitä korvattiin kasviperäisillä, kuidun saanti suureni sekä rasvan laatu parani siten, että tyydyttyneen rasvan osuus energiansaannista pieneni ja vastaavasti tyydyttymättömän rasvan osuus energiansaannista suureni. Myös proteiinin osuus energiansaannista pieneni. Eläinproteiinin lähteiden korvaaminen kasviproteiinin lähteillä muutti ruokavalion rasvan laatua ja kuidun saantia vastaamaan paremmin suomalaisia ravitsemussuosituksia.Introduction: The research on the effect of plant-based diets is needed in order to promote sustainability and to recommend diets containing more plant-based and less animal protein, at population level. Objective: The aim of this thesis was to study how replacing animal protein sources with plant-based protein affects the intake of energy, protein, total fat and saturated fatty acids, monounsaturated fatty acids, polyunsaturated fatty acids and n-3 and n-6 fatty acids, carbohydrates and the dietary fiber. Study compliance was assessed on the basis of protein intake (17 E%). Materials and methods: A 12-week clinical intervention study was carried out at the Department of Food and Environmental sciences in the University of Helsinki in spring 2017. This thesis includes data from 132 participants. The participants were randomized in three different groups which differed in their protein sources (animal versus plant-based protein): Group 1: 70 % of animal and 30 % of plant-based protein; Group 2: 50 % animal and 50 % plant-based protein; Group 3: 30 % animal and 70 % plant-based protein. Participants kept food diary for 4 days, both before the intervention and on the 12th week of the intervention. The differences between the intake of the energy-yielding nutrients were compared between the groups with variance analysis and Bonferroni test, and within the groups with t-test. The compliance was determined based on the intake of protein on 12th week of the intervention. Results: Compared to the baseline, the intake of the protein decreased in group 3 and did not reach 17 E%. In groups 2 and 3 the intake of saturated fatty acids decreased (p<0,001) and the intake of polyunsaturated fatty acids (p<0,001), n-6 (p<0,001) and n-3 fatty acids (G2: p<0,001; G3: p=0,016) increased. The intake of dietary fiber increased in groups 2 and 3 (p<0,001). During the intervention the intake of protein in group 3 (14,3 E%) was lower compared to group 1 (17,6 E%) and group 2 (16,3 E%). Compared to group 1, the intake of n-3 -fatty acids in groups 2 (p=0,004) and 3 (p=0,024) was higher and the differences were statistically significant. There were statistically significant differences in the intake of saturated, polyunsaturated and n-6-fatty acids and dietary fiber between the groups and the differences were statistically significant. The intake of saturated fatty acids was highest in group 1 and lowest in group 3. The intake on polyunsaturated and n-6-fatty acids and dietary fiber was highest in group 3 and lowest in group 1. Conclusions: When animal protein sources were replaced with plant-based protein sources, the intake of dietary fiber and unsaturated fatty acids increased, while the intake of saturated fatty acids and protein decreased. When animal protein sources were replaced with plant-based protein sources, the quality of the diet changed to correspond better to the Finnish nutrition recommendations.
Subject: plant-based protein
energy-yielding nutrients
kasviproteiinit
energiaravintoaineet


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kuusisalo_Hanna_Pro_gradu_2019.pdf 1.294Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record