Citizens’ perceptions on responsible innovations in forest bioeconomy

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906122647
Title: Citizens’ perceptions on responsible innovations in forest bioeconomy
Author: Vihakara, Monika
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906122647
http://hdl.handle.net/10138/303012
Thesis level: master's thesis
Discipline: Metsäekonomia ja markkinointi
Forest Economics and Marketing
Skogsekonomi och marknadsföring
Abstract: Tiivistelmä Strateginen kehitys metsäsektorilla on ollut hidasta ja vasta 2000 –luvulla sidosryhmäkeskeisyys tuli osaksi strategista kehitystä. Tällä hetkellä uusilla innovaatioilla on tärkeä rooli metsäsektorin uudistamisessa kohti biotaloutta. Yritysvastuu on perinteisesti kehityksen keskiössä metsäsektorilla suuren luonnovarojen käytön takia, mutta 1990 –luvulla se saavutti lisää huomiota globaalien megatrendien myötä ja nyt yritysvastuu voidaan nähdä biotalouskäsitteen perustana. Tässä tutkimuksessa tutkittiin kansalaisten käsityksiä Metsäsektorin innovaatiopyrkimyksistä vuodesta 2000 sekä seuraavien 20 vuoden aikana. Tulokset pohjautuvat kahteen dataan. Ensimmäinen data koostui kyselytutkimuksesta, joka pohjautui 218 vastaukseen, missä metsäsektorin innovatiivisuus tuotiin esille käyttämällä 13 biotalouden tuotetta ja palvelua. Toinen data koostui laadullisista yritysjohtajien haastatteluista, missä alan ammattilaisilta pyydettiin mielipiteitä metsäteollisuuden panostuksesta kestäviin innovaatioihin kolmiulotteisen innovaatiomallin avulla. Lisäksi tarkoituksena oli peila-ta kyselytutkimuksen tuloksia ammattilaisten näkemyksiin. Tutkimuksen tuloksien mukaan yleinen mielipide metsäsektorin innovaatioista menneinä vuosina näytti keskittyvän rakentamiseen liittyviin innovaatiopyrkimyksiin sekä biopolttoaineisiin. Lisäksi tulokset osoittivat, että materiaalien korvaaminen puulla sekä metsäteollisuuden ympäristövaikutusten vähentäminen olivat parantuneet vuodesta 2000. Kuva tulevaisuuden innovaatiokohteista oli laaja, mutta eniten esiin nousi puurakentamisen ratkaisut, rakennusmateriaalit ja materiaalien korvaaminen puulla. Tilastollisesti merkittävät erot ”menneen” ja ”tulevaisuuden” innovatiivisuuden välillä antavat viitteitä tarpeesta vahvistaa sekä teollisuuden tuotekehityksen että innovaatiosysteemien toimivuutta.Abstract Strategic development in the forest sector has been slow and not until the 21st century stake-holder focus came as a part of the strategic development. New innovations are now having important role while renewing forest sector into bioeconomy. Corporate Social Responsibility (CSR)has traditionally been as a target for development in forest sector because of the high usage of natural resources, but from the 1990s it has gained more attention inspired by the global megatrends and now CSR can be seen as the base of the consept of bioeconomy. The study explored the citizen’s perception towards forest sector innovation efforts from the year 2000 and within the next 20 years. The results were drawn from an analysis of two data sets. Data one consisted of multivariate survey data based on 218 valid responses where current state of forest industry innovative-ness was disclosed by using 13 bioeconomy products and services. Data two consisted of qualitative managerial interviews where forest industry professionals’ opinions of forest in-dustry contributions to sustainable innovations through the lens of three-dimensional innova-tion model/pyramid. Additionally, the aim was to get some reflections from survey results. Concluding the results of this study, the public opinion of forest sector innovations seemed to focus on constructions related innovation efforts and biofuels. In addition, results showed that perceptions of material substitution with wood and reducing environmental impacts of industry were improved since year 2000. The image of future innovation targets of forest sector was quite wide and most heavily it was pointed towards wood building systems, con-struction materials, brand development and material substitution with wood. Statistically sig-nificant differences found between the “past” and “future” innovativeness inquire strengthen-ing of both industry R & D and functioning of innovation systems.
Subject: forest bioeconomy
sustainability
innovations
metsäbiotalous
kestävä kehitys
innovaatiot


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Vihakara_Monika_Pro_gradu_2019.pdf 2.963Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record