Marketing governance model for sustainable aviation fuel

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906122706
Title: Marketing governance model for sustainable aviation fuel
Author: Muoniovaara, Mari
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906122706
http://hdl.handle.net/10138/303013
Thesis level: master's thesis
Discipline: Metsäekonomia ja markkinointi
Forest Economics and Marketing
Skogsekonomi och marknadsföring
Abstract: Tämän tutkielman tarkoituksena on tutkia kestävien lentopolttoaineiden (SAF) markkinointia. Tutkielma kehittää ymmärryksen ilmailualan sidosryhmien näkökulmasta markkinoinnin suunnittelusta kestävän lentopolttoaineen kaupallistamisprosessissa. Biopolttoaineiden ja markkinoinnin välistä suhdetta on tutkittu suhteellisesti, mutta aikaisempi kirjallisuus kestävän lentopolttoaineen markkinoinnista on olematonta. Markkinointi on kriittinen tekijä, jota on tutkittava kestävän lentopolttoaineen kaupallistamisprosessin ymmärtämiseksi ja kehittämiseksi. Aiheesta tekee erityisen ajankohtaisen ja kiinnostavan se, että kestävän lentopolttoaineen kaupallistaminen on vasta alkuvaiheessa eikä ilmailuala ole ottanut polttoainetta vielä laajasti käyttöönsä. Tutkielman aineisto koostuu kuudesta puolistrukturoidusta haastattelusta lentoliikenteen sidosryhmien kanssa ja kehittää näkemyksiä kestävästä lentopolttoaineesta ja sen markkinoinnista. Tutkielman tulokset analysoidaan yhdessä teoreettisen viitekehyksen kanssa, joka sisältää uudistetun 4C:n markkinointi mixin (asiakasratkaisut, kuluttajahinnat, sopivuus, viestintä), jota täydennetään kanavilla ja sisältöviesteillä. Loppupäätelmänä voidaan todeta, että koska kestävä lentopolttoaine ei ole riittävän tunnettu tai sitä ei ole otettu laajasti käyttöön, on markkinoinnin suunnittelu tässä vaiheessa haastavampaa. Kuitenkin todetaan, että tunnettavuuden luominen on tärkeässä roolissa ja siksi kestävää lentopolttoainetta tulee markkinoida usean eri kanavan läpi, tarkalleen kohdennettujen ja muotoiltujen sisältöviestien kanssa. Markkinoijien tulisi työskennellä tiiviisti matkustaja-rajapinnassa, jotta asiakkaita voidaan lähestyä kohdennetuilla viesteillä eri kanavista koko matkustajamatkan aikana.This study investigates the marketing of sustainable aviation fuels (SAF). It develops an understanding of aviation stakeholders’ perspective on marketing planning in the process of commercializing SAF. Many studies have been assessing the relationship between biofuel and marketing, however, the research on sustainable aviation fuel marketing is nonexistent. Marketing is a critical factor that needs to be explored to understand and develop the SAF commercialization process. The fact that SAF is under early stage of commercialization and has not been widely adopted by the aviation industry, makes this study especially interesting and relevant. The sample consist of six semi-structured interviews with aviation stakeholders and develops insights on the perspectives towards SAF and marketing of the fuel. The results are analyzed together with a theoretical framework that incorporates a remodeled 4C’s of the marketing mix (customer solutions, consumer costs, convenience, communication) that is complemented with channels and content messages. In conclusion, due to the inadequate knowledge and deployment of SAF, marketing planning at this stage is difficult. However, it is recognized that creating awareness plays an important role and therefore, SAF should be marketed through several different channels, with specific and targeted content messages. Marketers should work within the passenger interface in order to approach customers through various channels with targeted content messages throughout the passenger journey.
Subject: marketing governance model
marketing mix
channels
content messages
aviation industry
sustainable aviation fuel
markkinoinnin hallinnointimalli
markkinointi mix
kanavat
sisältöviestit
ilmailuala
kestävä lentopolttoaine


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Muoniovaara_Mari_Pro_gradu_2019.pdf 7.867Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record