Free faecal liquid in horses : chemical composition of faeces in cases and controls

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906122650
Title: Free faecal liquid in horses : chemical composition of faeces in cases and controls
Alternative title: Vapaa neste hevosten lannassa : tapaus- ja verrokkihevosten lannan kemiallinen koostumus
Author: Kangas, Petra
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maataloustieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för lantsbruksvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906122650
http://hdl.handle.net/10138/303025
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kotieläintiede
Animal Science
Husdjursvetenskap
Abstract: Joillain hevosilla on havaittu vapaata nestettä ulosteen mukana (free faecal liquid, FFL). Klassinen ripuli ei yleensä ole tunnusomainen merkki tälle tilalle, vaan uloste on kaksivaiheista; neste on erillään lannan kiinteästä osasta. FFL voi aiheuttaa ongelmia kuten ärsytystä ja haavaumia hevosen takapäässä. Vakavampia terveysongelmia ei yleensä tavata FFL yhteydessä, poissulkien alustavat havainnot FFLhevosten mahdollisesti kohonneesta ähkyriskistä oireettomiin hevosiin verrattuna. Syyt FFL kehittymiseen ja sen vaikutukset hevoseen ovat toistaiseksi tuntemattomia, sillä ongelmaa ei ole tutkittu paljon. On ehdotettu, että hevosen ruokinta voisi olla yksi vaikuttava tekijä. On myös mietitty, että säilöheinällä voisi olla vaikutusta FFL kehittymiseen. Tutkimus tehtiin tavoitteenaan selvittää, millaista FFL-hevosten ruokinta ja ylläpito on Ruotsissa ja Norjassa (n = 100). Myös lannan koostumusta vertailtiin FFL-hevosten ja oireettomien hevosten välillä. Tämä kyseinen tutkimuksen osa keskittyi lannan koostumuksen tutkimiseen. Tavoitteena oli verrata ulosteen kemiallista koostumusta FFL-hevosten ja oireettomien hevosten välillä, jotta mahdollisia syitä tälle terveysongelmalle voitaisiin määrittää ja tutkia jatkossa. Näytteenottotilanteita oli kolme. Tapaus- ja verrokkihevoset olivat pareissa ja yksittäiset parit elivät samassa tallissa samalla ylläpidolla, syöden myös samaa rehua. Hevosten omistajat keräsivät näytteet standardoitua protokollaa käyttäen. Muuttujat, joita tarkasteltiin, olivat kuiva-aine (KA), pH, vapaan nesteen määrä sentrifugoinnin jälkeen, hiekka, osmolaliteetti, asetaatti, isobutyraatti, n-butyraatti ja haihtuvien rasvahappojen (VFA) kokonaismäärä näytteissä. Ensimmäisen näytteenottokerran näytteissä eroavaisuuksia (P < 0.05) tapaus- ja verrokkihevosten välillä havaittiin asetaatin, isobutyraatin ja haihtuvien rasvahappojen kokonaispitoisuudessa. Suuntaa antavia eroavaisuuksia (0.10 < P > 0.05) havaittiin vapaan nesteen määrässä, hiekassa sekä n-butyraatin pitoisuudessa. Toisessa näytteenottokierroksessa huomattiin suuntaa antavia eroavaisuuksia hiekan määrässä ja n-butyraatin pitoisuudessa. Kolmannella näytteenottokerralla havaittiin suuntaa antava eroavaisuus pHarvossa. Kaikki arvot, joissa huomattiin eroavaisuus tai suuntaa-antavuus, olivat korkeampia FFL-hevosilla. Selviä korrelaatioita havaittiin lähes kaikkien muuttujien välillä. Osmolaliteetin ja kaikkien haihtuvien rasvahappojen lukuunottamatta isobutyraattia havaittiin korreloivan negatiivisesti pH-arvon kanssa kaikilla näytteenottokerroilla. Osmolaliteetin havaittiin myös korreloivan positiivisesti kaikkian haihtuvien rasvahappojen kanssa. Haihtuvat rasvahapot korreloivat positiivisesti toistensa kanssa. Tulokset viittaavat siihen, että n-butyraatin pitoisuudessa ja hiekan määrässä oli eroavaisuuksia tapaus- ja verrokkihevosten välillä, vaikkei tulokset olleetkaan yhtenäisiä; kolmannen näytteenottokerran tulokset erosivat tässä kahdesta ensimmäisestä. Koska tulokset eivät olleet yhtenäisiä läpi tutkimuksen, eivät nämä kaksi muuttujaa välttämättä ole luotettavia, kun syitä FFL:n taustalla yritetään selvittää. Lähes kaikki muuttujat korreloivat keskenään, poikkeuksena isobutyraatti pH-arvon kanssa. Koska butyraatti on tärkeä hevosen ruoansulatuskanavalle, tätä tietoa voitaisiin hyödyntää tulevissa FFL-tutkimuksissa.Some horses experience a problem called free faecal liquid (FFL). The condition is not characterized by classical diarrhoea but by free liquid that is voided separately from the solid part of the faeces. Problems with FFL include irritation and abrasive lesions in the skin in the rear end. No health issues of more severe character are usually present in these horses, apart from preliminary findings indicating a higher risk of colic when compared to horses without FFL. The reason for why horses develop FFL, and its effects on the horse, are unknown as the subject has not been studied much. It has been suggested that one reason could be in how the horses are fed. It has been speculated that haylage could have an impact on the development of FFL. A study was done with the aim to collect information about feeding and management of horses affected with FFL in Sweden and Norway (n = 100), and to compare faecal composition in horses with and without FFL. This particular part of the study focused on the faecal properties. The objective was to compare chemical composition of the faeces of affected and unaffected horses, in order to detect possible reasons for FFL, which could be studied further. The study was performed with three repeated samplings on all horses. Case and control horses were paired and were housed at the same farm and were fed the same forage. The horse owners were collecting faecal samples using a standardized protocol. The variables examined in faecal samples were dry matter (DM), pH, volume of free liquid after centrifugation, sand, osmolality, acetate, propionate, isobutyrate, n-butyrate and total volatile fatty acid (VFA) concentration of the samples. In samples from the first sampling occasion, differences (P < 0.05) between cases and controls were found in concentration of acetate, isobutyrate and total amount of VFA. Tendencies toward differences (0.10 < P > 0.05) were found in the volume of liquid and sand as well as in n-butyrate concentration. At the second sampling tendencies toward differences were found in the amount of sand and in n-butyrate concentration. In samples from the third sampling a tendency toward difference was present for pH value. All values were or tended to be higher for horses with FFL. Also, clear correlations were found between nearly all the variables. The pH value was found to correlate negatively with osmolality and all the VFAs except for isobutyrate where no correlation was found in any of the sampling occasions. Osmolality was also found to correlate positively with all the VFAs. VFAs correlated positively with one another. The results showed a tendency toward difference in n-butyrate concentration and presence of sand in faecal samples when case and control horses were compared, although not with consistency as samples form the third sampling occasion did not follow results from the first and second samplings. As the results were not constant throughout the study, these two variables may not be reliable when trying to find possible reasons for FFL. Almost all the variables were found to correlate with one another, exception being isobutyrate with pH. As butyrate is a major source of energy for horses and important for the health of the equine intestine, this information could be useful in further studies concerning the possible reasons for FFL.
Subject: Equine
FFL
haylage
faecal composition
hevonen
FFL
säilöheinä
lannan koostumus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Petra_Kangas_Pro_gradu_2019.pdf 661.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record