Understanding the perceptions of urban citizens concerning a forest-based bioeconomy

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906122692
Title: Understanding the perceptions of urban citizens concerning a forest-based bioeconomy
Alternative title: Kaupunkilaisten käsitykset metsäbiotaloudesta
Author: Suomala, Tuuli
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Metsätieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för skogsvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906122692
http://hdl.handle.net/10138/303032
Thesis level: master's thesis
Discipline: Metsäekonomia ja markkinointi
Forest Economics and Marketing
Skogsekonomi och marknadsföring
Abstract: Biotalous tarkoittaa taloutta, joka pyrkii luomaan kestäviä ratkaisuja uusituvia luonnonvaroja käyttämällä. Suomessa metsäbiotalous muodostaa biotalouden perustan. Suomen biotalousstrategiassa on asetettu kunnianhimoiset tavoitteet työllisyydestä, talouskehityksestä sekä uusien innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden kehittämisestä. Kuitenkin nämä ratkaisut ovat vielä laajasti teoreettisella tasolla ja biotalouden yleistä kestävyyttä kyseenalaistetaan. Kaupungistuminen on maailmanlaajuinen ilmiö ja myös Suomessa suuret kaupungit kasvavat samalla kun maaseudun väestö vähenee. Täten kaupunkilaisväestön tärkeys biotalouden tuotteiden ja ratkaisujen loppukäyttäjinä kasvaa, ja heidän käsitystensä, tietotason ja mielipiteidensä ymmärtäminen on olennaista biotalouden käytänteiden jalkauttamisessa. Tämä tutkielma pyrkii vastaamaan kysymyksiin “mitkä ovat maailmankatsomukset, joiden kautta kaupunkilaiset ymmärtävät metsäbiotalouden?” ja ”miten nämä maailmankuvat vaikuttavat kaupunkilaisten käsityksiin metsäbiotaloudesta?” Näitä maailmankuvia tulkitaan Integrative Worldview Frameworkin (IWF) avulla, joka auttaa ymmärtämään paremmin käsitysten ja hyväksynnän taustalla olevia tekijöitä. Lisäksi, tämä tutkielma ottaa osaa Euroopan laajuiseen tutkimusprojektiin, jossa pyritään ymmärtämään alueellisia eroja metsäbiotalouteen liittyvistä käsityksistä ja käytänteistä. Tutkimuksen empiirinen osa koostui määrällisen kyselyn toteuttamisesta Helsingin keskustan alueella joulukuun 2018 ja tammikuun 2019 aikana. Kyselylomakkeessa oli 34 väittämää puukerrostaloista, metsien hiilensidonnasta ja metsäbiotaloudesta. Satunnaisotannalla kerätty kysely tuotti 206 vastausta. Tilastolliset laskennat suoritettiin SPSS 25-ohjelmalla ja metodeihin sisältyivät kuvailevat tunnusluvut, ristiintaulukointi ja eksploratiivinen faktorianalyysi. Tulokset olivat positiivisia ja kannustavia Suomen metsäbiotalouden liiketoimintaympäristön kehittämisen kannalta. Faktorianalyysin pohjalta löydettiin neljä maailmankuvaa – Utilitarismi, Ympäristökeskeinen, Biotalousvastainen ja Ihmiskeskeinen. Lähes 59% vastaajista koki tuntevansa metsäbiotalouden merkityksen, ja vielä useampi sekä puukerrostalojen että metsien hiilensidonnan käsitteet. Lisäksi metsäbiotalous liitettiin positiivisiin tekijöihin kuten uusien työpaikkojen ja hyvinvoinnin luomiseen.Bioeconomy is a concept that aims to provide sustainable solutions for economic growth by utilizing renewable natural resources. In Finland, the forest-based bioeconomy forms the base for bioeconomy. The Finnish Bioeconomy Strategy by the Ministry of Employment and the Economy has set ambitious targets regarding employment, output and innovative products and services. However, to date these solutions still remain by large in the theoretical level and the overall sustainability of bioeconomy is questioned by stakeholders. Urbanization is a world-wide phenomenon and also in Finland the biggest cities are expected to grow whilst the country-side becomes less inhabited. Thus, the importance of urban citizens becomes increasingly important in the implementation of forest-based bioeconomy, as they are the future consumers of biobased products and practices. Thereby understanding urban citizens’ perceptions, level of knowledge and opinions regarding the emerging bioeconomy practices is of fundamental importance. This thesis aims to provide insights into the topic with the research questions “what are the worldviews through which urban citizens understand the forest-based bioeconomy?” Furthermore, this thesis aims to provide insights into the question, “how do these worldviews affect the urban citizens’ perceptions of the forest-based bioeconomy?” These worldviews are screened through the Integrative Worldview Framework (IWF) to explain and understand the underlying latent elements of perceptions and acceptance. Additionally, this thesis contributes to a European-wide research network aiming to understand the regional disparities of forest-based bioeconomy perceptions and policies. To answer these questions, a quantitative survey was conducted in Helsinki city center in December 2018 and January 2019. The survey included 34 claims regarding wooden multistory buildings, forest carbon storage and forest-based bioeconomy. With a randomized approach, 206 responses were gathered in total. The statistical methods include descriptive statistics, crosstabulations and exploratory factor analysis and were done using the SPSS 25 Programme. The results proved to be positive and encouraging for the Finnish forest-based bioeconomy. Four worldview factors were detected: Utilitarian, Biocentric, Anti-bioeconomy, and Anthropocentric. Nearly 59% of the respondents perceived to be familiar with the meaning of forest-based bioeconomy and even more with both wooden multistory buildings (WMC) and forest carbon storage. Additionally, forest-based bioeconomy was associated with positive attributes such as generating new jobs and wellbeing.
Subject: forest-based bioeconomy
urban citizens
perception
factor analysis
Integrative Worldview Framework
metsäbiotalous
kaupunkilaiset
käsitykset
faktorianalyysi
Integrative Worldview Framework


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Suomala_Tuuli_Pro_Gradu_2019.pdf 930.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record