Viewpoints of Residential Multi-Story Construction Industry’s Productivity, Environmental Regulations and Future in Finland

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906122643
Title: Viewpoints of Residential Multi-Story Construction Industry’s Productivity, Environmental Regulations and Future in Finland
Alternative title: Näkökulmia suomalaisen asuinkerrostalorakentamisen tuottavuuteen, ympäristösäädöksiin ja tulevaisuuden trendeihin
Author: Aaltonen, Juho Aleksi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Metsätieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för skogsvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906122643
http://hdl.handle.net/10138/303053
Thesis level: master's thesis
Discipline: Metsäekonomia ja markkinointi
Forest Economics and Marketing
Skogsekonomi och marknadsföring
Abstract: Kasvava huoli ilmastonmuutoksesta on antanut sysäyksen kestävämpien ratkaisujen kehittämiselle ja toteuttamiselle eri toimialoilla. Biotalouden teema on eräs esimerkki, joka on kasvattanut kiinnostusta 2000-luvun ensikymmenellä. Myös muut nk. megatrendit, kuten väestönkasvu ja kaupungistuminen, korostavat uusien kestävien ratkaisujen löytämistä ja käyttöönoton tärkeyttä. Tämän tutkimuksen keskipisteenä on asuinkerrostalorakentamisen liiketoiminta, jota tarkastellaan keskittyen erityisesti toimialan tuottavuuden, ympäristösäädöksien ja tulevaisuuden trendien näkökulmista. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä käyttäen. Kymmenen (10) puolistrukturoitua haastattelua toteutettiin vuonna 2018 rakennusyhtiöiden johtajille tai vastaavan aseman omaaville asiantuntijoille, joilla on kattava kokemus alalta. Käytetty otantamenetelmä oli harkintaan perustuva, jossa pääkriteerinä oli valita yhtiöitä, jotka eivät olleet rakentaneet puukerrostaloa yhteydenottohetkellä. Peruste valinnalle oli se, että aiemmissa tutkimuksissa tämänkaltainen kohderyhmä ei näytä olevan edustettuna, eritoten puukerrostalorakentamiseen liittyvissä tutkimuksissa. Tulosten perusteella valtaosa asiantuntijoista pitivät rakennusalan tuottavuuden kehitystä samankaltaisena kuin aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet. Toisin sanoen, tuottavuuskehitys on ollut hidasta verrattuna muihin toimialoihin. Siirtyminen yhä enemmän esivalmistettujen ratkaisujen käyttöön, työmaarakentamisen vähentäminen sekä teknologioiden, kuten rakennustietomallien (BIM) kehittäminen olivat eräitä mainittuja ratkaisuja tuottavuuden parantamiseksi. Ympäristösäädösten aihepiirin osalta ei esiin tullut ylimääräisiä tai erityisiä mittareita, koska nykyiset käytännöt edellyttävät jo esim. laajaa dokumentaatiota. Pääpaino tämän teeman osalta keskittyi ennemmin löytämään ratkaisuja liittyen käytön ajan energiatuotantoon kuin elinkaaren alkupään toimiin. Esimerkiksi maalämmön ja aurinkopaneelien hyödyntämisen mahdollisuuksia tutkittiin ja hyödynnettiin jo nykyiselläänkin. Sijoittajien nähtiin kysyvän yhä enemmän ympäristösertifikaatteja (esim. BREEAM & LEED) kiinteistösijoituksissaan, mutta erityistä kuluttajakysyntää ei identifioitu. Tulevaisuuden trendejä koskien, (teollinen) esivalmistus mainittiin useimmiten. Tämän lisäksi digitalisaation ja robotiikan nähtiin olevan suuremmassa roolissa tulevaisuudessa. Kaupungistumisen vaikutukset Suomen asuntomarkkinaan ja sen vaikutukset kuluttajiin herättivät myös kysymyksiä. Toisin sanoen, arvioitu esivalmistusasteen kasvu voi olla myös potentiaalinen ajuri puukerrostalorakentamisessa, varsinkin tehdasmaisessa tilaelementtirakentamisessa. Näyttäisi kuitenkin siltä, että esimerkiksi selkeitä kustannusetuja tulisi saada, jotta suurempi kiinnostus löytyisi. Tämä tutkimus löysi samankaltaisia tuloksia verrattuna aiempaan kirjallisuuteen, jossa kustannuskilpailukyky ja standardoimisen edelleen kehittäminen ovat olleet keskiössä. Puukerrostalojen markkinaosuuden arvioitiin joko pysyvän nykyisellään tai kasvavan. Huomioitavaa oli se, että kukaan asiantuntijoista ei arvioinut markkinaosuuden laskevan vuoteen 2030 mennessä.Growing concern on climate change has provided impetus for developing and implementing sustainable solutions in various industries. For instance, the theme of bioeconomy has increasingly gained interest in the 2000s. Other megatrends such as population growth and urbanization further highlight the importance of finding and implementing sustainable solutions to various industries, or as in this connection, the examination of the residential multi-story construction (MC) industry. More specifically, viewpoints regarding the industry’s productivity, environmental regulations and future trends regarding both MC and residential wooden multi-story construction (WMC) were emphasized. This study was conducted applying qualitative research methods. Semi-structured interviews were held in 2018 for 10 construction company executives, managers or people with an equivalent status mainly in areas related to procurement and production. The selected sampling strategy was purposeful sampling. The main criterion in the selection process was that the companies contacted did not have prior experience in WMC, as they were not seen being overly represented in previous literature especially in the context of WMC. Based on the results, the majority of experts perceived the productivity development in the construction industry similar as previous studies have shown. That is, productivity development has been slow compared to other industries. Some of the expressed solutions considered moving increasingly more toward prefabricated solutions and minimizing on-site construction, and the further development of technologies such as building information models (BIMs). However, the current zoning policies were seen to inhibit some of the potential, as they do not permit incorporating more repetitive production methods. The adoption rate of digital solutions were mentioned as an opportunity for productivity development, and the role of digitalization was seen to enhance productivity. Regarding the theme of environmental regulations, no additional or special metrics were brought up, as the current policies already demand extensive documentation. The emphasis in discussion was more inclined toward operational energy use instead of embodied energy. For example, investigating opportunities for implementing geothermal heat or solar panels were mentioned. Investors were seen to demand increasingly environmental certifications (e.g., BREEAM & LEED) in real-estate investments, however, consumer demand for this was not specifically identified. Regarding future trends in MC, prefabrication was mentioned the most often. In addition, digitalization and robotics were seen to have a larger role in future. The effects of urbanization to the Finnish housing market and to the consumers raised questions. As the results imply that the prefabrication rate will increase in the future, this in turn could possess a potential for WMC especially in off-site modular construction. However, it would seem that e.g. clear cost-advantages should be achieved to raise grater interest of construction companies. The results found similar implications of other studies where producing cost-advantages and developing standardization was emphasized. The market share of WMC in future was seen to either stay at the current levels or to increase. Notably, none of the experts saw that the market share of WMC would decrease toward 2030.
Subject: Residential Multi-Story Construction
Wooden Multi-Story Construction
environmental regulation
future trends
productivity
asuinkerrostalorakentaminen
puukerrostalorakentaminen
ympäristösäädökset
tulevaisuuden trendit
tuottavuus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Aaltonen_Aleksi_Pro_gradu_2019.pdf 1.074Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record