Ammattikeittiöiden ruokaturvallisuuden edistäminen kehittämällä digitaalista omavalvontaa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906122627
Title: Ammattikeittiöiden ruokaturvallisuuden edistäminen kehittämällä digitaalista omavalvontaa
Author: Helander, Riina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906122627
http://hdl.handle.net/10138/303079
Thesis level: master's thesis
Degree program: Elintarviketieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Food Sciences
Magisterprogrammet i livsmedelsvetenskaper
Specialisation: ei opintosuuntaa
no specialization
ingen studieinriktning
Abstract: Ruokaturvallisuuden merkitys korostuu tulevaisuudessa muun muassa ilmastonmuutoksen, kuluttajan toiveiden ja globalisaation myötä. Ammattikeittiöissä ruokaturvallisuus painottuu elintarvikehygieniaan ja sitä toteutetaan omavalvonnalla. Omavalvonnan kirjauksia, kuten lämpötilahallintaa, on perinteisesti tehty käsin paperille ja valvonnan mittaukset ovat olleet näytemittauksia jatkuvan valvonnan sijasta. Suomalaisissa ammattikeittiöissä omavalvonta toteutuu pääasiassa hyvin, mutta lainsäädännön tulkinta, resursointi ja epäyhtenäiset toimintatavat saattavat aiheuttaa haasteita. Ihmisen rooli ruokaturvallisuudessa on merkittävä. Tänä päivänä teknologian hyödyntäminen ruokaturvallisuudessa yleistyy ja uusia innovaatioita siihen kehitetään jatkuvasti. Omavalvonta voidaan digitalisoida ja automatisoida. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kehittää digitaalista omavalvonnan palvelua ruokaturvallisuutta edistävästi. Tutkimus oli laadullinen tutkimus, jossa menetelminä käytettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua ja lyhyempää kyselyhaastattelua. Teemahaastattelujen haastateltavat olivat ammattikeittiöiden keittiöpäälliköitä tai ylemmän tason esimiehiä ja kyselyhaastatteluihin vastasi keittiöiden työntekijät ja kokit. Lisäksi haastateltiin neljää valvontaviranomaista. Teemahaastattelun teemoja olivat omavalvonnan merkitys, haasteet ja ajankäyttö, digitaalisen omavalvonnan vahvuudet, heikkoudet ja kehittäminen, palveluntarjoajan rooli sekä digitaalisen omavalvonnan vaikutus ruokaturvallisuuteen. Valvontaviranomaisilla teemana oli myös valvontakäynnit. Nauhoitetut aineistot litteroitiin ja analysoitiin sisällönanalyysilla teemoitellen. Haasteita omavalvonnassa tuottivat resursointi, lainsäädännön tulkinta sekä eri tasoinen osaaminen niin ruokaturvallisuudesta kuin digitaalisista työvälineistä. Digitaalinen omavalvonta lisäsi haastateltavien mielestä ruokaturvallisuutta automaattisen lämpötilaseurannan, läpinäkyvyyden ja sitouttamisen myötä. Digitaalista omavalvontaa tulisi kehittää kahdesta näkökulmasta. Ensinnäkin, digitaalisten työvälineiden tulisi ohjata käyttäjää tekemään ruokaturvallisia ratkaisuja, perehdyttää, motivoida ja sitä kautta sitouttaa paremmin omavalvonnan tekemiseen. Toiseksi, teknologian ratkaisuja ja automatisointia tulisi lisätä laajemmin koko omavalvontaan. Eri keittiöiden eri prosessit ja sitä kautta omavalvonnan toimintamallit tulee huomioida kehityksessä.
Subject: ammattikeittiö
omavalvonta
ruokaturvallisuus
digitalisaatio
elintarvikelainsäädäntö


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record