Analysing the reliability of forecast information provided by UNECE member States

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906122687
Title: Analysing the reliability of forecast information provided by UNECE member States
Alternative title: UNECE:n jäsenmaiden tekemien metsäteollisuuden ennusteiden luotettavuuden analysointi
Author: Stolze, Markus
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Metsätieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för skogsvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906122687
http://hdl.handle.net/10138/303081
Thesis level: master's thesis
Discipline: Metsäekonomia ja markkinointi
Forest Economics and Marketing
Skogsekonomi och marknadsföring
Abstract: Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää, kuinka luotettavia Euroopan Talouskomission jäsenmaiden tekemät metsäteollisuuden ennusteet ovat. Tutkimuksessa halutaan myös selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat tutkimuksessa käytettävän datan laatuun. Tutkimus on määrällinen ja siinä keskitytään 27 jäsenmaan tekemiin ennusteisiin 12 tuotteen osalta, vuosien 2002 ja 2017 välillä. Tutkimuksessa selvitetään, millaisia keinoja ennusteiden tuottamiseen käytetään eri jäsenmaissa ja onko tietyt tavat ennusteiden tuottamiseen parempia kuin toiset. Samalla selvitetään, onko viennin, tuonnin, tuotannon ja harvennusten välillä eroavaisuuksia luottavuuden osalta, sekä miten luotettavuus vaihtelee eri tuotteiden osalta. Tutkimuksessa havaittiin selviä eroavaisuuksia eri tuotteiden välillä. Osassa tuotteista lähes kaikki jäsenmaat olivat onnistuneet tekemään luotettavan ennusteen, kun taas joissain tuotteessa ainoastaan muutama jäsenmaa onnistui hyvin. Myös eri jäsenmaiden välillä oli selviä eroavaisuuksia. Suurin vaikuttava tekijä jäsenmaiden tekemien ennusteiden luotettavuuteen oli määrä: mitä suuremmat määrät tuotteita käsiteltiin, sitä varmemmin ennusteen luotettavuus pysyi hyvänä. Tuotanto ja harvennukset olivat varmemmin luotettavia, kuin tuonti ja vienti, jotka reagoivat helpommin ulkopuolisiin muutoksiin. Vaikka jäsenmaat voitiin jakaa neljään ryhmään tulosten perusteella, ei selviä eroavaisuuksia havaittu keinoissa miten eri jäsenmaat tuottavat ennusteita. Vaan lähes kaikki haastatellut jäsenmaan edustajat kertoivat käyttävänsä lähes tai täysin samoja keinoja ennusteiden tuottamiseen.The purpose of this master’s thesis is to evaluate the reliability of forest products forecast information produced by United Nations Economic Commission for Europe member States. The study also aims to answer which dimensions of data quality are the most important when producing these predictions This study is carried out as quantitative research and it focuses on the predictions made by the 27 member States, produced between 2002 and 2017. This research aims to find out what methods are used by different member States and which methods produce the most reliable results. This research also aims to find out if there are any differences in reliability when assessing different product flows (removals, production, exports or imports) of the various products analyzed. There were clear differences visible between different products in the results of this research. In some products, almost all member States had managed to produce reliable predictions, while for others majority of member States didn’t manage that. There were also differences between member States and some were clearly more reliable than others. The biggest factor affecting reliability was volume: for most parts, bigger volumes meant more reliable predictions. Production and removals were more reliable product flow than imports or exports. This is due to the nature of imports and exports, as they are more easily affected by outside impacts. Although all member States were able to be sorted into four groups based on how different product flows looked like, no clear patterns were visible when observing how different member States produce predictions. Almost all of the interviewed representatives of member States reported that they were using almost or exactly the same methods to produce predictions.
Subject: forest industry
forest products
forecast
predictions
UNECE
FAO
FAOstat
data quality
reliability
metsäteollisuus
metsätuotteet
ennuste
UNECE
FAO
FAOstat
datan laatu
luotettavuus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Stolze_Markus_ProGradu_2019.pdf 918.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record