Lukiolaisten näkemyksiä lukiosta, digitaalisuudesta ja hyvinvoinnista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142932
Title: Lukiolaisten näkemyksiä lukiosta, digitaalisuudesta ja hyvinvoinnista
Author: Hava, Katariina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142932
http://hdl.handle.net/10138/303140
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Lukiokoulutukseen kohdistuu tällä hetkellä muutoksia liittyen oppimateriaalien ja ylioppilaskokeiden sähköistymiseen, lukiolakiin ja pääsykoeuudistukseen. Nämä muutokset vaikuttavat lukiolaisten arkeen, sillä työskentelytavat muuttuvat ja pääsykoeuudistuksen seurauksena lukiolaiset joutuvat entistä tarkemmin miettimään, miten ylioppilaskirjoitukset vaikuttavat jatko-opintomahdollisuuksiin lukion jälkeen. Tämä voi lisätä lukio-opinnoista koettuja paineita ja vaikuttaa lukiolaisten hyvinvointiin negatiivisesti. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia lukiolaisten omia näkemyksiä lukiosta, digitaalisuudesta ja hyvinvoinnista ja tuoda lukiolaisten näkökulma esiin lukiota koskevaan keskusteluun. Aineistona tässä tutkimuksessa on käytetty Helsingin alueen lukiolaisille teetetyn Bridging the Gap -kyselyn avoimia vastauksia, joissa lukiolaiset ovat saaneet vapaasti kertoa omista ajatuksistaan liittyen lukioon, digitaalisuuteen ja hyvinvointiin. Vastaajia avoimeen kysymykseen oli N=762. Tutkimuksessa haluttiin selvittää, minkälaisia asioita lukiolaiset halusivat kertoa näihin aiheisiin liittyen ja minkälaisia sävyjä näistä vastauksista oli tulkittavissa. Vastaukset analysoitiin tutkimalla vastauksissa esiin nousseita teemoja ja alateemoja ja vastaukset jaettiin lopulta kolmeen pääteemaan: 1) digitaalisuus, 2) hyvinvointi ja 3) lukion rakenteet. Pääteemojen lisäksi aineisto jaettiin neljääntoista tarkentavaan alateemaan. Teemoittelun jälkeen aineisto jaettiin neljään sävykategoriaan: 1) negatiivinen suhtautuminen, 2) osittain negatiivinen ja osittain positiivinen suhtautuminen, 3) positiivinen suhtautuminen ja 4) neutraali suhtautuminen. Yhden vastaajan vastauksessa saattoi olla mainintoja useista eri teemoista, joten tutkimuksessa tutkittiin eri teemoihin kuuluvien mainintojen määriä ja niiden sävyjä. Tulosten mukaan lukiolaisia puhuttivat eniten digitaalisuuteen liittyvät teemat kuten sähköiset ylioppilaskokeet ja sähköiset oppimateriaalit. Suurin osa tähän teemaan kuuluvista maininnoista oli sävyltään negatiivisia. Toiseksi eniten lukiolaisia puhuttivat hyvinvointiin liittyvät teemat, kuten oma jaksaminen ja viihtyminen lukiossa. Hyvinvointiin liittyvistä maininnoista suurin osa oli myös negatiivisesti sävyttyneitä. Kolmas lukiolaisia puhuttanut teema oli lukion rakenteet, kuten pakolliset kurssit ja opetussuunnitelma. Tämän teeman maininnoista edellisten teemojen tapaan suurin osa oli negatiivisesti sävyttyneitä.Currently there are changes happening in high school related to the electrification of study materials and matriculation exam, the high school law and the reform of entrance examination. These changes are affecting the everyday life of high school students since the ways of working are changing and because of the entrance examination reform students have to think more closely how matriculation exam influences study opportunities after high school. This can increase the pressure experienced during high school studies and negatively affect the well-being of high school students. The aim of this thesis is to study high school students' own views on high school, digitalism and well-being and to bring the perspective of high school students to the high school discussion. The data used in this research is from Bridging the Gap -data and it consists of answers to open-ended question presented to Helsinki area high school students about high school, digitalism and well-being. Overall there were N=762 respondents to this open-ended question. The purpose of this research was to find out what kind of things high school students wanted to bring up in their answers and what kind of tones could be interpreted from these answers. The responses were analysed by examining the themes and sub-themes raised by the respondents and ultimately, they were divided in to three main themes: 1) digitalisation 2) well-being, and 3) high school structures. These main themes consisted of 14 sub-themes. After this, the data has been divided in to four tone categories: 1) negative 2) partially negative, partially positive, 3) positive and 4) neutral. Individual answer could include references to a number of different sub-themes, so the study looked at the amounts of mentions and tones of these different themes. According to the results, high school students had most mentions about digital issues like electronic exams and studies. Most of the entries in this theme were negative in tone. Secondly, high school students talked about well-being topics, like school enjoyment and general well-being. Most of these entries were also negative in tone. The third topic that high school students mentioned were high school structures, like mandatory courses and curriculum. Most of these entries were negative in tone as in previous themes.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Hava_Katariina_Pro_gradu_2019.pdf 776.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record