Yhteistoiminnallisten metodien toiminnallisten metodien toteutuminen ilmiöpohjaisessa oppimisessa : Tapaustutkimus "Viidakko" -ilmiöstä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142938
Title: Yhteistoiminnallisten metodien toiminnallisten metodien toteutuminen ilmiöpohjaisessa oppimisessa : Tapaustutkimus "Viidakko" -ilmiöstä
Author: Toljamo, Ruusa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142938
http://hdl.handle.net/10138/303142
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää yhteistoiminnallisten metodien käyttöä ilmiöpohjaisen oppimisen avulla toteutetussa opetuksessa peruskoulussa. Ilmiöpohjainen oppiminen on puhututtanut voimassa olevan Opetussuunnitelman (2014) ilmestymisestä lähtien. Tutkimustietoa ilmiöpohjaisesta oppimisesta on ilmestynyt vielä varsin vähän. Tässä tutkimuksessa analysoidaan yhteistoiminnallisten metodien esiintymistä kolmen eri oppiaineen (käsityö, musiikki ja äidinkieli) oppitunneilla. Tutkimuksen kohteena on myös selvittää, onko yhteistoiminnallisten metodien käyttämisessä eroja eri oppiaineiden välillä. Tutkimuksen kohteena oli kyläkoulun yhdysluokka, jossa opiskeli oppilaita esikoulussa sekä ensimmäisellä ja toisella luokalla. Sekä käsityön että musiikin tunneilla oli 18 oppilasta. Äidinkielen tunneille eivät osallistuneet esikoululaiset. Tällä tunnilla oli 14 oppilasta. Jokaisella tunnilla oli joko yksi tai kaksi aikuista sekä kaksi harjoittelijaa. Aineisto kerättiin videoimalla oppitunteja. Kuvatut aineistot analysointiin teorialähtöisellä sisällönanalyysilla. Kyseessä oli tapaustutkimus. Tutkimustulokset osoittivat, että jokaisella tutkimukseen kuvatulla oppitunnilla esiintyi yhteistoiminnallisia metodeja. Kuitenkin oppiaineiden välillä oli eroavaisuuksia käytön runsaudessa. Tarkasteltaessa viittä yhteistoiminnallista metodia kokonaisuutena, selvästi eniten niitä käytettiin käsityöntunnilla. Vähiten metodeja käytettiin musiikin tunnilla. Ero musiikin ja äidinkielen tunneilla metodien käyttämisen välillä olivat kuitenkin varsin pienet. Yhteistoiminnallisten metodien käyttö oli luontevaa ja toimivaa ilmiöpohjaisesti toteutetussa opetuksessa tässä tutkimuksessa. Luokassa vallitsi luottavainen ilmapiiri, joka on yhteistoiminnallisuudelle hyvä lähtökohta.The aim of this study was to find out the using of the co-operative methods in the phenomenon-based learning way at the comprehensive school. After the publishing of the finnish study curriculum (2014) it has been spoken a lot about the phenomenon-based learning. The researches about the phenomenon based learning has published still quite little. In this research it is analyzed the occurrence of the co-operative working methods in the lessons of three different subjects (craft, music and mother language). The purpose of the research is also to find out the differences about the using of the co-operative methods between the school subjects. The target of this research was the school class which consist of the pupils in the pre-school, the first and the second classes. There were 18 children in craft and music lessons. In the lesson of mother language studied 14 pupils. There were not the pupils of the pre-school. The adults were either one or two in every lessons and two trainees. The data for this study was collected by video during the lessons. The data was analyzed using by theory-based content analysis. The was the case study. The results indicated, that there were used the co-operative methods in every videotaped les-sons. Anyway the differences how much the methods were used could find out between the lessons. There were used the clearly most the co-operative methods at craft lesson. The least they were used at music lesson. The difference between music and mother language was rather small. The using of the co-operative methods were natural and functional in the phenomenon-based learning in this research. The atmosphere was trusting which is the good starting point to use the co-operative methods.
Subject: Yhteistoiminnallisuus
ilmiöpohjainen oppiminen
opetussuunnitelma
Discipline: Käsityötiede
Craft Science
Slöjdvetenskap


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Toljamo Ruusa Pro gradu 2019.pdf 1.290Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record