Lapsen mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen tähtäävä Fun Friends –ohjelma varhaiskasvatuksen opettajien työvälineenä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142956
Title: Lapsen mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen tähtäävä Fun Friends –ohjelma varhaiskasvatuksen opettajien työvälineenä
Alternative title: Fun Friends program : a tool for early childhood education teachers to reinforce the mental wellbeing of children
Author: Suvanto, Suvi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142956
http://hdl.handle.net/10138/303143
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tavoitteet. Nykypäivänä lapset elävät informaatiotäyteisessä, stressipitoisessa ja alati muuttuvassa maailmassa. Tästä syystä lasten kasvatuksessa ja opetuksessa tulisikin painottaa elämänhallinnan taitoja, jotta lapsen terve ja tasapainoinen kehitys pystyttäisiin turvaamaan. Fun Friends –ohjelma pyrkii osaltaan vastaamaan tämän päivän tarpeeseen antamalla ammattikasvattajille välineitä edistää lasten mielen hyvinvointia muun muassa itsesäätelytaitoja vahvistamalla. Tässä tutkimuksessa paneuduttiin varhaiskasvatuksen opettajien kokemuksiin Fun Friends –ohjelman toteuttamisesta 4–6-vuotiaiden lasten kanssa. Kokemuksia tutkimalla kartoitettiin varhaiskasvatuksen opettajien suhtautumista ja sitoutuneisuutta Fun Friends –ohjelmaan ja sitä kautta tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamiseen. Lisäksi tavoitteena oli selvittää, millä tavoin varhaiskasvatuksen opettajat hyötyivät ohjelman käyttöönotosta ammatillisesti. Menetelmät. Tutkimukseen osallistui neljä (4) varhaiskasvatuksen opettajaa, jotka työskentelivät kunnallisissa päiväkodeissa kolmessa eri kaupungissa. Tutkittavat koulutettiin Fun Friends –ohjelman käyttöönottoa varten ja koulutuksesta vastasi Aseman Lapset ry. Tutkimusaineiston keruu tapahtui puolistrukturoidun teemahaastattelun keinoin. Aineiston analyysissä hyödynnettiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. Tulokset ja johtopäätökset Tutkimustulosten mukaan kaikilla varhaiskasvatuksen opettajilla oli jossain määrin ymmärrystä tunne- ja vuorovaikutustaitojen merkityksestä lapsen elämän eri osa-alueilla. Tulokset osoittivat tutkittavien olleen sitoutuneita Fun Friends –ohjelman toteuttamiseen pienryhmätoimintana. Tästä aktiivisesta, myönteisestä ja suunnitelmallisesta toiminnasta huolimatta, ohjelman asiasisältöjen siirtäminen pienryhmätapaamisten ulkopuolelle oli melko heikkoa tutkittavien keskuudessa. Tulokset viittaavatkin siihen, että ohjelman käyttöönottoon valmistavassa koulutuksessa tulisi mahdollisesti korostaa aiempaa enemmän kokonaisvaltaisuutta taitojen harjoittelun suhteen, jotta asiasisältöjen käsitteleminen ei rajautuisi vain kertaviikkoisiin pienryhmätapaamisiin. Varhaiskasvatuksen opettajat kertoivat myös hyötyneensä ammatillisesti Fun Friends –ohjelmasta. Esimerkiksi lapsituntemus parantui ja suhde lapsiin lähentyi ohjelman myötä. Lisäksi osa tutkittavista koki tietoisuutensa kasvaneen liittyen omaan rooliinsa tunne- ja vuorovaikutustaitojen välittäjänä. Tätä voidaankin pitää merkittävänä Fun Friends –ohjelman kautta saavutettuna hyötynä, sillä aikuisen rooli on kiistattoman tärkeä lapsen harjoitellessa ko. taitoja vielä hyvin keskeneräisillä aivoillaan.Objectives. Nowadays children live in an information filled, stressful, and constantly changing world. Therefore, effective coping skills should be emphasized in education of children to ensure their healthy and balanced development. The aim of The Fun Friends program is to offer tools to educational professionals to contribute to the mental wellbeing of children, for example, enhancing their self-regulation skills. The purpose of this study was to find out how early childhood education teachers experience implementing the Fun Friends program with children aged between four and six. Commitment and attitude of early childhood education teachers to Fun Friends program and teaching the social and emotional skills were surveyed by researching their experiences. In addition, the aim was to examine how the early childhood professionals benefited from introducing the program. Methods. Four early childhood education teachers were interviewed for this research. They worked in public day care centres from three different cities. The interviewees were trained for introducing the Fun Friends program and the training was carried out by Aseman Lapset ry. The research material was collected with semi-structured thematic interviews. The data was analysed by qualitative content analysis with theory guided approach. Results and conclusions. According to the research all the interviewees had an understanding of the significance of the social and emotional skills in different sectors in children's lives. The results showed the interviewees were committed to implementing the Fun Friends program as small group activities. Regardless, the active, positive, and planned actions, transferring the content outside the small group meetings was rather weak amongst the interviewees. The results indicated that the comprehensiveness in the practise of the skills should be emphasized even more in the training of the program. By doing this the content wouldn't be restricted only to the small group meetings organised once a week. The interviewees informed they also benefited from the Fun Friends program professionally. For example, they improved the knowledge of the children and the relationship between them. In addition, part of the interviewees felt their awareness of their role increased in teaching the social and emotional skills. This can be seen as a significant benefit that can be achieved by implementing the Fun Friends program. Because adults' role is unconditionally important when a child is practising the social and emotional skills with their still very underdeveloped brain.
Subject: Fun Friends –ohjelma
lapsen mielen hyvinvointi
itsesäätelytaidot
varhaiskasvatuksen opettaja


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record