Ohjelmistoammattilaisten ammatillinen toimijuus ja työssä oppiminen

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper sv
dc.contributor.author Antikainen, Helena
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201906142946
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/303144
dc.description.abstract Oppiminen on tämän päivän nopeasti muuttuvassa työelämässä pärjäämisen ehto alasta riippumatta. Toiminnan tehostamiseksi organisaatiot pyrkivät enenevissä määrin hajauttamaan organisaatioraken- teitaan ja madaltamaan hierarkiaa. Näin ollen myös työntekijöiden vastuu ja velvollisuudet työn toteut- tamisesta kasvavat. Työelämässä edellytetään siis myös ammatillista toimijuutta. Vaikka työpaikoilla työntekijöiltä edellytetään oppimista ja toimijuutta, ei ole itsestään selvää, että organisaatio tarjoaisi näitä mahdollistavia olosuhteita. Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää, miten ohjelmistoammatti- laiset ilmentävät ammatillista toimijuutta ja oppivat työssään, sekä mitkä tekijät rajoittavat tai mahdol- listavat näitä työssä. Teoreettinen viitekehys rakentuu ammatillisen toimijuuden tarkastelusta subjektikeskeisestä sosiokult- tuurisesta näkökulmasta käsin. Lisäksi tarkastelen ammatillisen toimijuuden harjoittamisen keinon, työn tuunaamisen, sekä työssä oppimisen käsitteitä. Keräsin aineistoni marraskuussa 2018 haastattele- malla yhden ohjelmistoalan asiantuntijayrityksen työntekijöitä; yhtä hr-asiantuntijaa ja kuutta ohjel- mistoammattilaista. Analysoin aineistoani sisällönanalyyttisesti luomalla litteroidusta ja koodatusta ai- neistosta teemoja, jotka muodostin teoriaohjaavasti ja osin aineistolähtöisesti. Tulokset osoittivat, että työntekijöillä oli matalahierakista työnantajaa tarkasteltaessa työssään paljon autonomiaa ja mahdollisuuksia toimijuudelle. Ammatillinen toimijuus ilmeni etenkin vaikuttamisena ja päätöksentekona omaa työtä koskien. Toimijuus ja oppiminen rajoittuivat asiakasprojekteittain eri käytäntöjen puutteiden takia. Työssä opittiin jatkuvasti, etenkin työn teon, itsenäisen tiedonhaun ja ongelmien ratkaisemisen kautta. Työnantajaorganisaatiossa avun saaminen ja yhdessä oppiminen oli- vat rajoittuneet. Työntekijät kokivat tarvetta muilta ja yhdessä oppimiselle. He toivat esiin mahdolli- sena ratkaisuna osaamisyhteisön luomisen työyhteisöön, jossa työntekijät voivat jakaa tietoaan ja op- pia toisiltaan tiimi- ja ammattirajoja ylittäen. Työssä oppimisen ja ammatillisen toimijuuden tukemi- nen organisaatioissa on siis tärkeää, eikä niiden toteutumista voi jättää vain yksilön vastuulle. Tulokset tuovat osansa aikaisempaan tutkimukseen korostaen ammatillisen toimijuuden ja työssä op- pimisen yhteenkietoutumista sekä niiden ymmärtämistä kontekstuaalisina ja myös sosiaalisina ilmi- öinä. Lisäksi tutkielma osallistuu työpaikkojen kehittämistä koskevaan keskusteluun kartoittamalla ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen edistämisen keinoja organisaatioissa. fi
dc.description.abstract In recent rapidly changing working life, learning is seen as pivotal to be successful at work. For example high competition and changes in the working environment have led to lower hierarchies among organizations. Current working life thus emphasizes the responsibility of the individual worker in carrying out work properly. Professional agency is therefore important. However, it is not self-evident that companies offer the possibilities to exercise professional agency. The aim of this study is to examine how software professionals practice professional agency and learn in work. In addition this study aims to answer which factors restrict or enhance professional agen-cy and workplace learning in a software company. The theoretical framework of this study concentrates to examine professional agency from the subject-centered socio-cultural approach and considers job crafting as a mechanism by which workers may exercise professional agency. Additionally workplace learning is examined from different points of view. I collected the data in November 2018 by interviewing one hr-professional and six software professionals from one software company. I analyzed the tran-scribed and coded interview data by using content analysis. The results show that software professionals have high autonomy over their work when exam-ining the employer company. Professional agency was practiced and manifested especially when professionals made choices and exerted influence that affected their own work. Professional agency and workplace learning were restricted in different levels among customer projects. Re-garding workplace learning, learning was continuous and took place by doing daily work tasks, searching for knowledge independently or solving problems. Software professionals thought that there were not enough possibilities to learn collectively or seek and get help in the organiza-tion. Thus, there was an urgent need to organize venues for learning from others within the company. One possible solution mentioned by the interviewees was to create a learning arena based on workshops. In conclusion, to foster learning, it is important to create social events and arenas that offer possibilities to learn from other professionals across professional boundaries. The findings of this study support earlier studies by proposing that professional agency and workplace learning are intertwined and are also understood as social and contextual phenomena. en
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject Ammatillinen toimijuus
dc.subject työssä oppiminen
dc.subject subjektikeskeinen sosiokulttuurinen lähestymistapa
dc.subject ohjelmistoala
dc.title Ohjelmistoammattilaisten ammatillinen toimijuus ja työssä oppiminen fi
dc.title.alternative Software professionals' professional agency and workplace learning en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201906142946

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Antikainen_Helena_Pro_gradu_2019.pdf 1.177Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record