Konjunktiosanat kahden virolaisen suomenoppijan puheessa valmistavan opetuksen aikana

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Fagerjord, Anni
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201906142900
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/303145
dc.description.abstract Tässä tutkimuksessa tarkastelen kahden virolaisen suomea toisena kielenä oppivan oppilaan konjunktiosanojen käytön kehitystä valmistavan opetuksen aikana. Konjunktioilla merkitään syntaktisia ja semanttisia suhteita eri kielen elementtien välillä. Konjunktioiden esiintyminen puheessa viittaa kielen kehitykseen, sillä ne mahdollistavat erilaisten suhteiden luomisen lauseiden ja lauseenosien välille. Konjunktiot voivat esimerkiksi yhdistää lauseita. Yhdyslauseita tutkin erityisesti niiden luomien semanttisten suhteiden näkökulmasta. Tutkimukseni on tapaustutkimus, jonka informantteina on kaksi valmistavan opetuksen oppilasta. Tutkimusaineistonani käytän Long Second –aineistoa, joka koostuu videoiduista ja litteroiduista oppitunneista yhden valmistavan vuoden opetuksen ajalta. Oma aineistoni koostuu kuudesta videoidusta oppitunnista. Tutkimukseni teoriataustana toimii toisen kielen oppimisen tutkimus ja teoria, kieliopilliset kuvaukset konjunktioista ja yhdyslauseista sekä niihin liittyvistä semanttisista suhteista. Tutkimukseni näyttää, että oppilaat oppivat muutamia, frekventeimpiä konjunktiosanoja valmistavan opetuksen aikana. Ensin kieleen ilmaantuivat sanat ja ja että (syyslukukausi), ja kevätlukukaudella kun, mutta, jos ja tai. Konjunktioita ja, että ja kun käytettiin muodostamaan yhdyslauseita, kun taas sanat mutta, jos ja tai esiintyivät puheenvuoroissa vain lausumapartikkelin funktiossa osoittamassa lausuman suhdetta aiempaan keskusteluun. Yhdyslauseita esiintyy huomattavasti enemmän kevät- kuin syyslukukaudella. Kahden informanttini konjunktioiden käyttö oli merkittävän erilaista. Toisen oppilaan konjunktioiden määrä kasvoi nopeammin ja suuremmaksi kuin toisen. Aineistosta on nähtävissä, että kummankin oppilaan konjunktioiden käyttö kehittyy vähäisestä runsaampaan ja yhdyslauseiden muodostamiseen, mutta oppilaiden väliset erot ovat suuret. fi
dc.description.abstract This study focuses on the conjunctions in the speech of two Estonian pupils that are learning Finnish as a second language in preparatory education. Conjunctions are used to mark syntactic and semantic relations between different linguistic elements. The use of conjunctions is a sign of language development because they make creating different relationships between phrases, clauses and sentences possible. Conjunctions can for example create complex sentences by connecting clauses. This study approaches complex sentences from a semantic perspective. This study is a case study that has two pupils attending Finnish preparatory education as its informants. The research data consists of videomaterial and their transcripts of six lessons from the preparatory education. Earlier research on second language learning and its theories and grammatical descriptions of conjunctions and complex sentences as well as their semantic relations are used as the theoretical background. The study shows that the pupils learn some frequent conjunctions during their year in the preparatory education. First conjunctions that emerged in the language were ja (and) and että (that) that appeared during the fall semester, and were followed by kun (as, when, while), mutta (but), jos (if) and tai (or) in the spring semester. Conjunctions ja, että and kun were used to create complex sentences, whereas mutta, jos and tai were only used as clause-initial particles marking the relationship between the utterance and the earlier conversation. Complex sentences were markedly more frequent in the spring semester. The conjunction use of the two informants was remarkably different. Conjunctions of one of the pupils increased faster and reached higher numbers than the other pupil’s conjunctions. The data shows an increase in conjunctions and complex sentences in the speech of both of the pupils but there is a notable difference between the pupils. en
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject Konjunktio
dc.subject yhdyslause
dc.subject valmistava opetus
dc.subject suomi toisena kielenä
dc.title Konjunktiosanat kahden virolaisen suomenoppijan puheessa valmistavan opetuksen aikana fi
dc.title.alternative Conjunctions in the speech of two Finnish learners during preparatory education en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201906142900

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Fagerjord_Anni_Pro_gradu_2019.pdf 1.479Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record