”Tää on tämmönen oppimiskokemus kaikille.” : Projektipäälliköiden asiantuntijuuden kehittyminen moniammatillisessa verkostohankkeessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142922
Title: ”Tää on tämmönen oppimiskokemus kaikille.” : Projektipäälliköiden asiantuntijuuden kehittyminen moniammatillisessa verkostohankkeessa
Author: Ala-Nissilä, Otto
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142922
http://hdl.handle.net/10138/303146
Thesis level: master's thesis
Abstract: Työelämä elää murroksessa ja verkostoissa tehtävä työ yleistyy jatkuvasti. Projekti on verkostotyön yksi muoto ja yhä yleisempi tapa organisoida työtä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Työn kasvava verkostoituminen lisää työelämässä tapahtuvia moniammatillisia yhteistyötilanteita. Erilaisten näkökohtien yhteensovittaminen tuo oman haasteensa työntekoon. Tässä pro gradu –opinnäytteessä tarkastellaan, miten projektipäälliköiden asiantuntijuus kehittyy heidän toimiessa moniammatillisen verkostoprojektin projektipäällikkönä. Tarkastelun keskiössä on etenkin projektinjohtamisessa tarvittavan asiantuntijuuden kehittyminen. Tutkimus toteutettiin fenomenologisen tutkimusperinteen menetelmin. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla neljää projektipäällikköä, jotka toimivat Euroopan unionin rakennerahastojen rahoittamien projektien johdossa. Haastattelut olivat puolistrukturoituja teemahaastatteluja ja kestivät tunnista puoleentoista. Litteroitua aineistoa kertyi 77 liuskaa. Analyysi tehtiin fenomenologian menetelmin. Tutkimustulokset osoittivat, että projektipäällikkyys toimi työssä oppimisen paikkana. Projektipäälliköt oppivat projektijohtamiskokemuksensa kautta projektijohtamisstandardin mukaisia toimintamalleja, vaikka heillä ei ollut projektijohtamisen aiempaa formaalia koulutusta. Projektipäälliköiden kokemuksissa korostui etenkin projektia toteuttavan verkoston yhteisen ymmärryksen rakentuminen, ylläpitäminen ja vahvistaminen. Tutkimustulokset alleviivasivat projektinjohtamisen edellyttämiä sosiaalisia valmiuksia projektijohtamisen teknisten osa-alueiden sijaan. Projektijohtaminen näyttäytyi ihmisten vuorovaikutuksen kautta. Johtopäätös on hyvä huomioida valittaessa henkilöitä projektipäällikön tehtävään.Working life is going through a transitional change as more tasks are being done in networks. Project is one form of organizing tasks to networks and they are becoming ever more common both in private and in public sector organisations. As tasks are given to networks, multiprofessional collaboration is daily. Merging different views adds its own challenge to work situations. This study examines how project managers expertise develops as they manage a multiprofessional project done in a network environment. The focus of the examination is in the development of project management expertise. The study was conducted following the framework set by phenomenology. The data used in this study was collected by interviewing four project managers who were working in projects funded by European Union structural funds. The interviews were half-structured thematical interviews and each one lasted between one and one and half hours. The transcribed data amounted to 77 pages, which were then analysed following the phenomenological method. The results of this study show that working as a project manager is also a place for learning. Through their project management experience, project managers acquired operating models that were in line with a project management standard. Formulating, upholding and strengthening a shared understanding of tasks and goals between project partners was central for all project managers. The results of this study emphasise the importance of social skills rather technical capabilities as being more important to project managers. Project management was portrayed as management of social interaction. This conclusion can be taken into account when recruiting project managers.
Subject: Projekti
projektijohtaminen
moniammatillisuus
asiantuntijuus
kokemuksellinen oppiminen
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record