Kirjoitetut kokemukset varhaiskasvatukseen siirtymisestä : kertomuksia vanhempien blogeista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142909
Title: Kirjoitetut kokemukset varhaiskasvatukseen siirtymisestä : kertomuksia vanhempien blogeista
Alternative title: Written experiences from transition to early childhood education : Narratives from parents blogs
Author: Seppänen, Karoliina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142909
http://hdl.handle.net/10138/303147
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Työssäni tutkin lapsen siirtymää kodista varhaiskasvatukseen vanhempien näkökulmasta. Siirtymää kotihoidosta varhaiskasvatukseen on aiemmin tutkittu Suomessa vain vähän ja laadullisesti erilaisia aineistoja käyttäen. Siirtymät ovat elämässä tapahtuvia taitekohtia, jotka ovat yksilölle merkittäviä. Tieto varhaiskasvatuksen siirtymistä on varhaiskasvatuksen ammattilaisille tärkeää, jotta he voivat reflektoida ja parantaa oman työnsä käytänteitä ja näin helpottaa lasten siirtymää, erityisesti kun lapset ensimmäisen kerran tulevat varhaiskasva-tuksen piiriin. Tutkimukseni oli otteeltaan narratiivinen ja se toteutettiin analysoimalla kymmentä vanhempien kirjoittamaa blogitekstiä, joiden aiheena oli ollut lapsen siirtyminen varhaiskasvatukseen eli kansankielisemmin päivähoidon aloitus. Vanhempien kertomuksista muodostui mallikertomus varhaiskasvatukseen siirtymisestä. Kertomuksessa vanhempi oli selkeä päähenkilö, lapsen ja varhaiskasvatuksen henkilökun-nan ollessa sivuroolissa. Kertomus alkoi vanhempien tunteiden ja odotusten kuvailusta, jon-ka jälkeen kertomus siirtyi varhaiskasvatuspaikan ja lapsen reaktioiden kuvaamiseen. Ker-tomus jatkuu lapsen ja vanhemman erotilanteen kuvauksella ja uuteen vallitsevaan elämänti-lanteeseen sopeutumisella. Lopussa vanhempi on tyytyväinen ratkaisuunsa aloittaa lapsen varhaiskasvatus.In my work, I study the child's transition from home to early childhood education. The transition from home care to early childhood education has previously been studied in Finland only little and with different qualitative material. Transitions are turning points in life and are very significant to the individual. Knowledge of the transition to early childhood education is important for professionals in early childhood education so that they can reflect and improve their work practices and thus facilitate the transition of children, especially when the child first comes to early childhood education. My research practice was narrative and it was carried out by analyzing ten blog posts written by parents on the topic of “starting child's early childhood education”, or in more native language “start day care”. Parents' stories were synthesized together and became a model story of the transition to early childhood education. In the model story, the parent was a clear protagonist, a child and an early childhood education staff were sidecharacters. The story began with a description of the parents' feelings and expectations, after which the story moved to describe the place of early childhood education and the reactions of the child to the palce. The story continues with the description of the separation between the child and the parent and coping with the new life situation. At the end, the parent is pleased with the solution to start a child's early childhood education.
Subject: Varhaiskasvatus
Siirtymä
Blogi
Narratiivi
Kertomus
Subject (yso): varhaiskasvatus
blogit
narratiivinen tutkimus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Seppänen_Karoliina_Pro_Gradu_2019.pdf 580.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record