”Välillä vähän unohtuu luokkahenki ja muiden kannustaminen” : 6. luokkalaisten ajatuksia koululiikunnassa viihtymiseen vaikuttavista tekijöistä

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Suvanto, Maria
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201906142895
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/303149
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat liikuntatunneilla viihtymiseen. Tiedetään, että lapset pitävät viihtymistä tärkeänä osana heidän liikuntaan osallistumisessaan. Koululla on kaikki lapset tavoittavana instituutiona merkittävä rooli lasten ja nuorten liikuttajana, minkä vuoksi on tärkeää selvittää, millaisilla liikuntatunneilla oppilaat viihtyvät. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että liikuntatunneilla viihtymiseen vaikuttavat muun muassa tunnin sisältö sekä tunnilla vallitseva motivaatioilmasto. Tässä tutkimuksessa selvitetään ja kuvataan niitä tekijöitä, jotka oppilaiden kokemusten perusteella lisäävät ja heikentävät heidän viihtymistään liikuntatunneilla. Tutkimus toteutettiin laadullisia menetelmiä käyttäen. Tutkimukseen osallistui 28 kuudennen luokan oppilasta, jotka kävivät samaa koulua, samalla luokalla. Tutkimuksen kohderyhmää ei valikoitu muin perustein, kuin luokka-asteen mukaan. Tutkimuksen aineisto kerättiin eläytymismenetelmää sekä avointa kyselylomaketta käyttäen ja hankitulle aineistolle suoritettiin teema-analyysi. Aineiston perusteella oppilaat kokivat viihtymisen tai viihtymättömyyden monen eri tekijän summana. Viihtymistä edistävät tekijät liittyivät opettajan olemukseen, luonteeseen ja hänen toimintaansa, oppilaiden sosiaalisiin suhteisiin ja yhteenkuuluvuuteen, oppilaiden toimintaan ja ryhmäjakoihin, sekä liikuntatunteihin liittyviin asioihin; sisältöön, kilpailuun ja ryhmäkokoon. Lisäksi ”sekalaiset”-teeman alle kerääntyi edellä mainittuihin asioihin liittymättömiä tekijöitä. Kun edellä mainittuihin teemoihin liittyvät asiat olivat kunnossa, koettiin ne viihtymistä edistävinä tekijöinä. Mikäli näihin teemoihin liittyvät asiat ilmenivät päinvastaisina, koettiin ne viihtymistä heikentävinä. Viihtymistä heikentävistä tekijöistä muodostuivat samanlaiset yläteemat, kuin viihtymistä edistävistä tekijöistä, lukuun ottamatta teemaa ”sekalaiset”. Lisäksi yläteemaan ”liikuntatunti” liittyviä tekijöitä olivat sisällön, kilpailun ja ryhmäkoon ohessa puitteet ja epäonnistuminen. Kilpailu, ryhmäjaot sekä ryhmäkoko näyttäytyivät liikuntatuntien järjestämisen kannalta haastavina, sillä niihin liittyen oppilaiden mielipiteet jakautuivat niin, että esimerkiksi kilpailu koettiin sekä viihtymistä edistävänä että heikentävänä tekijänä. fi
dc.description.abstract The purpose of this study was to describe factors that affect the enjoyment of physical education. It is known that children consider enjoyment being an important part of their physical activity. As an institution that reaches out to all children, school has a significant role to play in the physical activity of children and teenagers, which is why it is important to find out what kind of PE classes pupils enjoy. Earlier studies have shown that PE classes are influenced by, among other things, the content and motivational climate. This study explores and describes factors that, based on pupils' experiences, affect their enjoyment of PE classes. The research was carried out using qualitative methods. 28 pupils from the sixth grade attending the same school in the same class participated in the study. The only criteria for the target group selection was the pupils’ grade. The research material was collected using non-active role play and an open questionnaire. Thematic analysis was performed for the acquired material. On the basis of the results, many different factors contributed to whether or not the pupils experienced enjoyment. Factors contributing to the enjoyment were related to the presence, character and activities of the teacher, as well as pupils' activities, grouping and social relations between pupils. In addition, factors related to PE classes, including content, competition and group size, also affected the pupils’ enjoyment. Finally, under the 'miscellaneous' theme, there were factors that were not related to the issues mentioned above. When all aspects related to these themes were in order, they were seen as factors that make pupils enjoy PE. When aspects related to the same themes appeared the opposite pupils experienced lack of enjoyment. Factors that compromise enjoyment were similar to the top themes described for the factors of enjoyment, except for the "miscellaneous" theme. Finally, in addition to content, competition and group size, factors affecting enjoyment of the theme ”PE classes” included the facilities and experiences of failure. Competition, grouping and group size both contributed and compromised to enjoyment. en
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject koululiikunta
dc.subject liikuntamotivaatio
dc.subject viihtyminen
dc.subject liikunnanopettaja
dc.title ”Välillä vähän unohtuu luokkahenki ja muiden kannustaminen” : 6. luokkalaisten ajatuksia koululiikunnassa viihtymiseen vaikuttavista tekijöistä fi
dc.title.alternative ”Sometimes team spirit and encouragement is forgotten” : Sixth grade pupils’ thoughts regarding factors affecting the enjoyment of physical education en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201906142895

Files in this item

Files Size Format View
Suvanto_Maria_Pro_gradu_2019.pdf 1.022Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record