Tapaustutkimus Satukanteleen käytöstä eräällä erityisopetuksen ensimmäisellä luokalla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142915
Title: Tapaustutkimus Satukanteleen käytöstä eräällä erityisopetuksen ensimmäisellä luokalla
Alternative title: The use of Satukantele-method : A case study among firstgraders in special education
Author: Nuotio, Riikka
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142915
http://hdl.handle.net/10138/303153
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master´s Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Luokanopettaja (kasvatustiede)
Class Teacher (education)
Klasslärare (pedagogik)
Abstract: Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata, analysoida ja tulkita sitä, minkälaisia kokemuksia ja mitä yhteyttä Satukanteleen käytöllä on tavuttamisen, lukemaan oppimisen, oppilaiden luovan ja musiikillisen toiminnan sekä oppilaiden muun toiminnan kannalta. Tutkimus on laadullinen tapaus-tutkimus eräässä ensimmäisen luokan erityisopetuksen ryhmässä. Tutkielman teoreettisessa viite-kehyksessä esitellään aiempia tutkimuksia musiikin yhteyksistä oppimiseen sekä muuhun toimintaan ja ihmisen hyvinvointiin. Lisäksi tarkastellaan luku –ja kirjoitustaidon kehittymistä, lukemaan oppimisen menetelmiä ja lukemaan oppimiseen liittyviä haasteita.Tähän tutkimukseen osallistui kahdeksan ensimmäisen luokan oppilasta eräässä erityisopetuksen ryhmässä sekä erityisluokan-opettaja. Tutkimuksen aikana oppilaat osallistuivat kahdeksalle suunnittelemalleni ja toteuttamalleni Satukantele-oppituokiolle kevään 2019 aikana. Oppilaat keksivät omia tekstejä ja sävellyksiä, jotka sitten sovitettiin yhteen valmiiksi teokseksi. Tekstit sovitettiin sävelmään tavuittain. Valmiita teoksia soitettiin ja laulettiin yhdessä Satukantele -oppituokioiden aikana. Tuokioiden aluksi soitettiin Leikki-nuotteja, jotta lukusuunnan käsitys vahvistuisi sekä motivaation ja keskittymisen varmistamiseksi. Tutkimusjakson aluksi ja lopuksi tehtiin LukiMat-testistöstä ensimmäisen luokan syksyn arviointi-materiaaliin kuuluvia tavutehtäviä, joiden analyysin avulla, pyrittiin saamaan käsitystä kielellisistä taidoista tutkimuksen aikana yhdistettynä tutkijan havaintoihin ja haastatteluista esiin nousseisiin teemoihin. Tutkimusjakson päätteeksi oppilaita ja opettajaa haastateltiin. Haastatteluaineisto litteroitiin ja se analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. Haastatteluissa esiin nousseita teemoja tuki tutkimuspäiväkirjan havainnot sekä tavutehtävien vastausten keskiarvot. Tuloksina aineiston analyysin pohjalta syntyi kolme teemaa, joille annoin nimet: 1.Satukantele op-pimisen välineenä 2. Satukantele mielihyvän tuottajana ja 3.Satukantele luovuuden ja oman ajatte-lun mahdollistajana Tässä tutkimuksessa, tutkijan havaintojen mukaan, satukanteleen käyttäminen edisti kanteleen soittamisen oppimista Leikkinuotteja soittamalla sekä nuotinlukutaidon ja lukusuun-nan oppimista. Satukanteleen käytöllä oli yhteyttä myös onnistumisen kokemuksen saamiseen, oppilaan oman luovan toiminnan (keksimisen) mahdollistamiseen, positiivisten tunnekokemusten tuottamiseen ja äidinkielen taitojen vahvistumiseen. Erityisesti mielihyvään ja luovaan toimintaan liittyvät tämän tutkimuksen tulokset olivat samansuuntaisia aikaisempien musiikkiin liittyvien tutki-musten kanssa.The purpose of this study was to describe, analyze and interpret what kind of experiences and what contact with the use of Satukantele (a traditional Finnish instrument) is to linguistic skills, to creativity and musical action of pupils, and to pupils` other activities in school. Research is a qualitative case study in a first-class special education group. The theoretical framework of the thesis presents earlier studies of music connections to learning and other activities and human well-being. In addition, the development of reading and writing skills, teaching methods of reading and challenges of learning to read are considered. This first study included eight firstgraders in a special education group and a special education teacher. During the study, the pupils participated in eight Satukantele classes designed and driven by the researcher during spring 2019. In the sessions, the pupils invented their own texts and composi-tions, which were then adapted to a single finished work. The texts were adapted to the tone by syllables. The finished works were played and sung together during the Satukantele studies. At the beginning of every class pupils first played ready-made notations (Leikkinuotti) to increase the understanding of the reading direction and ensure motivation and concentration. At the be-ginning and end of the study period, syllable analysis of the first-class autumn evaluation materi-al was carried out from the LukiMat test, the analysis of which aimed to gain an understanding of linguistic skills during the study. At the end of the study, students and teacher were inter-viewed. The interview material was transcribed and analyzed by material-based content analy-sis. The topics highlighted in the interviews were supported by the findings of the study journal and the mean of the answers in the LukiMat-tests. Based on the results of the analysis of the material, three themes emerged: 1. Satukantele as a Learning Tool 2. Satukantele as a Produc-er of pleasure and 3. Satukantele as the Enabling Creativity and Own Thinking. In this study, the use of Satukantele was connected with learning to play the instrument itself, learning musical lit-eracy and reading direction, gaining an experience of success, enabling the pupil's own creative activity (inventing), producing positive emotional experiences, and strengthening linguistic skills. In particular, the results of this study related to pleasure and creative activity were in line with previous music-related studies.
Subject: Satukantele
musiikki
kielellinen tietoisuus
erityisopetus
lukemaan oppiminen
luova toiminta


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record