”Opin laulamaan paremmin, kannustamaan muita ja kuuntelemaan muiden ideoita ja asioita.” : Ryhmä- ja oppimisprosessit oppilaiden kokemina eräässä bändisoittoprojektissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142891
Title: ”Opin laulamaan paremmin, kannustamaan muita ja kuuntelemaan muiden ideoita ja asioita.” : Ryhmä- ja oppimisprosessit oppilaiden kokemina eräässä bändisoittoprojektissa
Author: Linkola, Jaana
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142891
http://hdl.handle.net/10138/303154
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten oppilaat kuvaavat yhteisöllistä oppimisprosessia ja miten he kokevat ryhmäprosessit eräässä bändisoittoprojektissa. Tutkimuksella haluttiin saada tietoa oppilaiden käsityksistä oppimisesta, ryhmän toiminnasta ja ryhmärooleista. Bändisoittoprojektin avulla on mahdollista toteuttaa osallistavaa musiikin opetusta uuden Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 mukaisesti. Tutkimuksen oppimisteoreettisena taustana on sosiokonstruktivistinen lähestymistapa, jossa oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa muiden kanssa ja oppilas on aktiivinen toimija oman oppimisensa suhteen. Aiemmat tutkimukset puoltavat tutkimusaiheen tärkeyttä, koska niistä saatujen tutkimustulosten mukaan musiikin tunneilla tapahtuva yhteissoitto ja vuorovaikutuksessa tapahtuva oppiminen lisäävät motivaatiota ja kouluviihtyvyyttä. Menetelmät. Kyseessä on laadullinen tapaustutkimus, jonka aineisto on hankittu kyselyllä, johon vastasi yhteensä 74 oppilasta eräältä pääkaupunkiseudulla toimivalta alakoululta. Oppilaat olivat 5.-6.-luokkalaisia. Kyselylomakkeessa oli sekä monivalinta- että avoimia kysymyksiä, jotka liittyivät oppilaiden käsityksiin bändiprojektista. Kysely suunniteltiin alun perin oppilaiden itsearvioinniksi bändisoittoprojektin jälkeen. Kysely toteutettiin kevään 2018 aikana Office365:n Forms-kyselynä. Tutkimuslupa saatiin 25:n viidennen luokan oppilaan vastauksiin, joista lopullinen tutkimusaineisto koostui. Tutkimusaineisto analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla fenomenografista lähestymistapaa osittain soveltaen. Osa sisällönanalyysin tuloksista raportoitiin myös kvantitatiivisesti. Tulokset ja johtopäätökset. Oppilaiden kuvaukset ryhmäprosesseista liittyivät joko ryhmälle asetettuun tavoitteeseen, ryhmän toimintaan tai musiikilliseen toimintaan. Oppilaiden käsitykset omasta roolistaan ryhmässä puolestaan jakaantuivat neljään kategoriaan, jotka olivat: ryhmän ilmapiiriä ylläpitävä rooli, ryhmän toimintaan vaikuttava rooli, aktiivisen toimijan rooli sekä mielipiteiden esittäjän rooli. Oppilaiden käsitykset ryhmän toiminnasta bändiprojektin aikana liittyivät joko ryhmän muihin jäseniin tai itse tehtävään. Oppilaiden käsitykset oppimisprosessista bändiprojektin aikana liittyivät oman soittimen tai laulamisen -, ryhmässä soittamisen -, musiikin teoriaan ja teknologiaan liittyvään – tai ryhmätyötaitojen oppimiseen. Tämän tapaustutkimuksen tulosten mukaan bändiprojektitoiminta musiikin työtapana antaa hyvät mahdollisuudet oppilaiden yhteistyötaitojen kehittymiselle, yhteisölliselle toiminnalle ja aktiiviselle osallistumiselle. Samalla se kehittää oppilaiden musiikillisia taitoja vuorovaikutuksessa muiden kanssa.Goals. The aim of this study is to examine how pupils describe collaborative learning processes and how they describe group processes in a band project. The purpose of the study was to research how pupils experience learning, group dynamics, and the different roles in a group. Band projects enable teachers to implement the participatory method of music education required by the new National Core Curriculum of Basic Education 2014. The theoretical background of this study is socio-constructivist approach, in which learning occurs in interaction with others, and pupils are active in their own learning. The results of previous studies on ensemble and group processes show that playing in a band and interactive learning during music lessons increase motivation and well-being in schools. Methodology. The study was a qualitative case study. The data of this study was collected with a survey from the pupils (N=74) of one elementary school in the capital area of Finland. The students were 5th and 6th graders. The survey had both multiple choice and open questions relating to the experiences that pupils had during the band project. The survey was originally designed to be a self-evaluation form for the pupils after the band project. The survey was conducted during the Spring of 2018 as a Forms survey on the Office 365 platform. The final data consists of the answers of 25 pupils from the 5th grade. The data was analysed by using qualitative content analysis and applying the phenomenographic approach in part. The role of the theory was directional in the analysis. A part of the results of the content analysis was analysed also quantitatively. Results and conclusions. The pupils` descriptions of group processes were related to either goals set, the actions of the group, or the musical activities. The pupils` views of their own role in the group were divided into four categories: the one maintaining a positive atmosphere, the one influencing the actions of the group, the one acting actively and the one expressing opinions. The pupils’ experiences of the group operations during the project were related to either other group members or to the task itself. The categories of pupils` descriptions of the learning processes during the band project were: learning how to play an instrument or how to sing, learning how to play in a group, the music theory and technology related learning and learning the collaboration skills. According to this study the band project as an educational method gives the pupils good possibilities to improve their collaboration skills, work with others, and actively participate. In addition, it develops the pupils’ musical skills in interaction with each other.
Subject: musiikki
oppiminen
ryhmäprosessit
ryhmäroolit
bändisoitto
yhteissoitto
vuorovaikutus
alakoulu
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record