”Minulle hyönteispullat kiitos!” : Hyönteisruokaa koskeva keskustelu suomalaisissa sanomalehdissä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142954
Title: ”Minulle hyönteispullat kiitos!” : Hyönteisruokaa koskeva keskustelu suomalaisissa sanomalehdissä
Author: Henell, Ann-Mari
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142954
http://hdl.handle.net/10138/303155
Thesis level: master's thesis
Abstract: Viime vuosina hyönteisruoka on herättänyt kiinnostusta länsimaissa. Keskustelu hyönteisistä on vilkastunut FAO:n julkaiseman hyönteissyöntiä koskevan raportin jälkeen vuonna 2013. Aiemmat tutkimukset hyönteisruoasta ovat keskittyneet tarkastelemaan ruokahyönteisten käyttöönoton mahdollisuuksia Suomessa. Myös kansainvälistä kuluttajatutkimusta hyönteisten syömisestä on tehty paljon. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tuoda esille mediakeskustelujen näkökulma, jota ei vielä ole tutkittu, mutta jolla on merkitystä uudenlaisen ruokakulttuurin ilmiön esille tuomisessa. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaista kuvaa hyönteisruoasta media tekstien kautta välittää. Tutkimuksen tulokset pohjautuvat viiden laajalevikkisimmän, 7 kertaa viikossa ilmestyvän suomalaisen sanomalehden (Helsingin Sanomat, Aamulehti, Turun Sanomat, Kaleva, Keskisuomalainen) hyönteisruokaa koskeviin artikkeleihin, joita on yhteensä 115 kpl. Aineisto on koottu kunkin sanomalehden omien internetsivujen hakukoneella käyttämällä hakusanoja hyönteisruo*, hyönteisrav* ja hyönteissyö*. Tarkasteltava aineisto on rajattu vuosiin 2015-2018. Analyysimenetelmänä aineiston käsittelyssä käytetään diskurssianalyysia. Hyönteissyöntiä tehtiin ymmärrettäväksi viidestä erilaisesta diskurssista käsin: (1) hyönteiset ekologisena ja eettisenä ruokana, (2) hyönteiset lihan korvaajina, (3) kuluttajien asenteet ratkaisevat, (4) kiinnostus hyönteisruokaan ja (5) hyönteiset mahdollisuutena. Hyönteiset ekologisena ja eettisenä ruokana -diskurssi korosti hyönteisten ravintokäytön etuja ja ympäristöystävällisyyttä. Diskurssi esittää hyönteisistä kestävää ratkaisua ravinnontuotantoon. Hyönteiset lihan korvaajina -diskurssi korosti hyönteisiä vaihtoehtona lihalle. Diskurssi rakensi hyönteissyönnistä kuvaa lihankulutuksen hillitsijänä. Diskurssia tuotetaan kirjoituksissa esittämällä hyönteistuotannon automatisoimista. Kuluttajien asenteet ratkaisevat -diskurssi painotti kuluttajien asenteiden ja tottumusten muuttamista. Diskurssi esittää muutoksen olevan mahdollista, mikäli kuluttajille tarjotaan enemmän tietoa hyönteissyönnistä. Kiinnostus hyönteisruokaan -diskurssi tuotti kuvaa, jonka mukaan suomalaiset kuluttajat suhtautuvat pääosin myönteisesti hyönteisruokaan. Diskurssi esittää riittävän kotimaisen hyönteistuotannon edistävän kuluttajien siirtymistä hyönteisruokaan. Hyönteiset mahdollisuutena -diskurssi korosti tuotannon toteuttamisen helppoutta ja esittää mahdollisuuksia hyönteisten ravintokäytölle Suomessa.In recent years insect food has attracted interest in Western countries. The discussion on insects has picked up since FAO published a report on edible insects in 2013. Previous studies have focused on exploring the potential of insect food in Finland. There is also a lot of international consumer research on insect eating. The purpose of this study is to highlight the aspect of media discussions that has not yet been explored, but which is relevant to highlighting a novel food culture phenomenon. The aim of the study is to find out what kind of image of the insect food is transmitted through media texts. The results of the study are based on articles on insect food published in five most widely circulated Finnish newspapers (Helsingin Sanomat, Aamulehti, Turun Sanomat, Kaleva, Keskisuomalainen), which are published seven times a week. The material has been compiled using the search engine of each newspaper's own website. The search has made by using the Finnish equivalents of the terms: insect food, insect nutrition and insect eating as keywords. The material under review is limited to 2015-2018. As a method of analysis, I use discourse analysis. Five different discourses representing insect eating were identified in the data: (1) insects as ecological and ethical food, (2) insects as meat substitute, (3) consumers’ attitudes are decisive, (4) interest in insect food and (5) insects as a potential. Insects as ecological and ethical food -discourse emphasized the benefits of insect nutrition and environmentally friendly. The discourse submits insects as a lasting solution to food production. Insects as meat substitute -discourse gave a picture of insects as an alternative to meat. The discourse makes eating insects possible by automating insect production. Consumers’ attitudes are decisive -discourse placed stress on changing consumer attitudes and habits. The discourse submits opportunities for it by providing to consumers more information about insects. Interest in insect food -discourse emphasized that Finnish consumers to be mainly positive about insect food. The discourse submits sufficient domestic production promote the transition of consumers to insect food. Insects as a potential –discourse emphasized the easy of production and presents opportunities for insect nutrition in Finland.
Subject: Ruokakulttuuri
hyönteisruoka
hyönteissyönti
media
diskurssi
ruoanvalinta
kuluttaja
Discipline: Kotitaloustiede
Home economics
Hushållsvetenskap


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record