Monikielinen käsitteenoppiminen matematiikassa : Tapaustutkimus yläkoulun valmistavalta luokalta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142890
Title: Monikielinen käsitteenoppiminen matematiikassa : Tapaustutkimus yläkoulun valmistavalta luokalta
Author: Rajamäki, Silja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142890
http://hdl.handle.net/10138/303161
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet. Tutkimuksessa tarkastellaan vastasaapuneiden oppilaiden monikielisen käsitteenoppimisen käyttöä ja merkitysten rakentamista matematiikan kontekstissa. Suomessa kaikki valmistavalla luokalla opiskelevat oppilaat opiskelevat matematiikkaa ja kohtaavat uuden opiskelukielen lisäksi matematiikan spesifin oppiainekielen. Matematiikan opiskelu vaatii kielitaitoa ja aiempi tutkimus on osoittanut, että matematiikka ja kieli ovat läheisessä yhteydessä toistensa kanssa. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millä tavoin vastasaapuneet oppilaat hyödyntävät monikielistä käsitteenoppimista matematiikassa. Tarkoituksena on kartoittaa, millä tavoin oppilaat hyödyntävät omaa kielivarantoaan muodostaessaan merkityksiä matematiikan käsitteille. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin osana Helsingin yliopiston Vastaantulo-hanketta. Tutkimus oli laadullinen tapaustutkimus ja sen aineistona oli yläkoulun valmistavalta luokalta videoitu materiaali, jossa oppilaat tekivät pareittain matematiikan sanallisia tehtäviä. Videoita oli yhteensä neljä. Tutkimushenkilöinä oli neljä oppilasta, jotka muodostivat kaksi paria. Toinen pareista puhui yhdessä arabiaa ja toinen pareista arabian sijaan englantia. Oppilaiden monikielistä käsitteenoppimista analysoitiin diskurssianalyyttisen mikroetnografian keinoin. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimukseni osoitti, että oppilaat käyttivät eri kieliään runsaasti matematiikan sanallisten tehtävien teon aikana. Monikielisen käsitteenoppimisen hyödyntäminen korostui oppilaiden siirtyessä eri kielten välillä joko varmistaakseen merkityksiä tai selvittääkseen tehtävän sisältöä. Kielten välillä tapahtuvat siirtymät liittyivät siihen, miten oppilaat rakensivat merkityksiä suomenkielisistä käsitteistä ja tehtävistä. Oppilaat kävivät myös merkitysneuvotteluja käsitteistä ja tehtävistä. Mahdollisuus käyttää monia eri kieliä loi oppilaille tilan, jossa he pystyivät hyödyntämään kielitaitoaan juuri sillä tavalla, kuin he itse kokivat olevan hyödyllistä. Tutkimuksen tulokset antoivat uutta tietoa monikielisestä käsitteenoppimisesta matematiikan kontekstissa. Tällainen ongelmanasettelu on suomalaisessa koulukontekstissa vielä melko tutkimaton.Aims. In Finland all pupils in preparatory education study mathematics. This study focuses on the multilingual process of concept formation and meaning making in the context of math-ematics classroom of newly arrived pupils. In addition of new language of introduction, they face the specific language of mathematics. Previous studies have shown the close connection between mathematics and language. Studying mathematics also requires language skills. The purpose of this study is to find out how and in what ways newly arrived pupils use multilingual concept learning in mathematics. The purpose is to analyze how pupils use their language resources in mathematical meaning making process. Methods. The study was carried out as part of the project Meeting in the middle at the Uni-versity of Helsinki. The study was a qualitative case study and the research material con-sisted of four videos recorded in the secondary school preparatory class. During the videos, the pupils did mathematical tasks in pairs. Four pupils were chosen as participants, and they worked in two pairs. One pair was speaking Arabic together, and the other one chose to speak English instead of Arabic. The pupils’ use of multilingual concept learning was ana-lyzed with discourse analytical microethnography. Results and conclusions. My study showed that pupils use their different languages abun-dantly during the mathematical verbal tasks. Use of multilingual content learning became ap-parent when pupils shifted between languages. They did this to create meanings or to solve the content of task. Shifts between languages were connected to the way pupils created meanings of concepts and tasks that were in Finnish. The pupils also discussed the seman-tics of the concepts and the interpretations of the tasks. Possibility to use all their languages gave pupils the space where they could use their languages the way they thought was use-ful. Results of this study gave new knowledge about multilingual content learning in mathe-matics, especially since this has not been studied extensively in Finland yet.
Subject: Monikielinen käsitteenoppiminen
merkitysten rakentaminen
valmistava opetus
matematiikka
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Rajamaki_Silja_Pro_gradu_2019.pdf 1.693Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record