Tulevaisuuskuvia käsityön opetuksesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142889
Title: Tulevaisuuskuvia käsityön opetuksesta
Author: Jalomäki, Satu
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142889
http://hdl.handle.net/10138/303162
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tässä tutkimuksessa maalataan tulevaisuuskuvia käsityön opetuksesta. Tulevaisuus ei tule eteemme valmiina, vaan se muodostuu nykyhetken tilanteiden ja niiden pohjalta tehtyjen valintojen seurauksena. Tulevaisuudesta ei voida etukäteen tietää mitään varmaa, mutta sitä on mahdollista jäsentää ja ennakoida toiveiden, todennäköisyyksien ja mahdollisuuksien avulla. Tämän tutkimuksen lähtökohtana oli kysymys siitä, millainen rooli käsityöllä oppiaineena on tulevaisuudessa. Tämän tutkimuksen tavoitteena ei ollut ennustaa tulevaisuutta eikä myöskään määritellä, millaista käsityön ja käsityön opettamisen pitäisi tulevaisuudessa olla. Sen sijaan tutkimuksen tarkoituksena oli analysoida sitä, millaisia erilaisia tulevaisuuksia käsityöllä oppiaineena voi olla edessään. Tutkimuksessa pyrittiin myös selvittämään, vaikuttaako oppiaineen nimi siihen, millai-sena sen tulevaisuus nähdään. Tutkimuksen aineisto koostui kahdesta osasta. Ensimmäinen osa aineistosta kerättiin Helsingin yliopiston käsityönopettajakoulutuksen opiskelijoilta kevään 2018 aikana eläytymismenetelmää käyttäen. Toinen osa aineistosta muodostui Tekstiiliopettajaliiton alkuvuodesta 2018 jäsenilleen tekemän jäsenkyselyn tulevaisuusosion vastauksista. Aineisto analysoitiin kvalitatiivisesti teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin. Käsityön toivottuna tulevaisuutena kuvailtiin tilannetta, jossa kädentaitoja arvostetaan ja käsityöt on suosittu harrastus. Opetuksen resurssit ovat lisääntyneet, opetus on aidosti monimateriaalista ja sen keskiössä ovat kokonaiset käsityöprosessit ja kestävä materiaalien käyttö. Uudet ilmiöt tukevat käsityön opetusta ja opettajuus saa aivan uusia muotoja. Positiivisia tulevaisuuskuvia pidettiin todennäköisinä, mutta yhtä lailla todennäköisenä nähtiin tulevaisuus, jossa kädentaitoja ei arvosteta ja käsityön opetus muuttuu askarteluksi tai jopa kokonaan häviää peruskoulusta. Mahdollisena, mutta ei-toivottuna ja epätodennäköisenä pidettiin tulevaisuutta, jossa käsityönopettajia ei enää tarvita ja vain harvoilla on käsitöiden tekemiseen tarvittavia taitoja. Seuraavaksi nämä tulevaisuuskuvat tulee muuttaa skenaarioiksi. On tärkeä kuvata toimenpiteet, joiden avulla on mahdollista kulkea kohti toivottavaa tulevaisuutta. Oppiaineen nimellä ei ollut vaikutusta siihen, miten sen tulevaisuutta kuvailtiin, joskin vastaajajoukko oli niin pieni, että yleistettäviä johtopäätöksiä on mahdotonta tehdä.In this study, the images of the future of the craft education are painted. The future is the result of the current situations and the choices made based on them. The future cannot be known in ad-vance, but it is possible to analyse and anticipate it by means of the wishes, probabilities and opportunities. The starting point of this study was the question of what kind of role the craft education will play in the future. The aim of this study was not to predict the future, nor to determine what sort of the craft and the craft teaching should be in the future. Instead, the purpose of the study was to analyse what kind of futures the craft education can be facing. The study also sought to find out if the subject's name affects how its future is seen. The research material in this study consisted of two parts. First part of the material was collected from students at the craft teacher education of University of Helsinki using the method of empathy-based stories (MEBS) during the spring 2018. The Association of Craft Teachers surveyed its members in early 2018. One section of the survey dealt with the future of the craft as a subject. The answers of this section formed the second part of the research material. The analysis was done with theory-guided content analysis which is one of the qualitative research methods. A desired future for craft education is a situation where hand skills are appreciated, and handicrafts is a popular hobby. Teaching resources have increased, teaching is genuinely multi-material and focuses on the complete craft processes and sustainable use of materials. New phenomena support the craft education and the roles of teachers get new forms. Positive images of the future were considered probable, but likewise, it is likely that hand skills will not be appreciated in the future, and craft education will become superficial or even completely disappear from elementary school. A possible, but undesirable, and unlikely future is the future where craft teachers are no longer needed, and only few have the skills for handicraft. Next, these future images must be transformed into scenarios. It is important to describe the measures that will make it possible to move towards the desired future. The name of the subject did not affect how its future was described, although the number of respondents was so small that it is impossible to make generalized conclusions.
Subject: käsityö
käsityön opetus
tulevaisuuskuvat
tulevaisuudentutkimus
Subject (yso): käsityö
tulevaisuus
tulevaisuudentutkimus
tulevaisuuskuva
käsityöoppiaine


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Jalomaki_Satu_Pro_gradu_2019.pdf 1.388Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record