Matkalla yhteisöasumiseen : Tutkimus kahdesta ryhmärakennuttamishankkeesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142953
Title: Matkalla yhteisöasumiseen : Tutkimus kahdesta ryhmärakennuttamishankkeesta
Author: Ajosenpää, Kirsi-Marja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142953
http://hdl.handle.net/10138/303163
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kotitaloustiede
Home economics
Hushållsvetenskap
Abstract: Ryhmärakennuttaminen luo uusia mahdollisuuksia parantaa yksittäisten asukkaiden asumisen ja arkielämän laatua, se lisää kilpailua asuntotuotantoon ja edistää yhteisöllistä toimintaa. Yhteisöasuminen nähdään yhtenä vaihtoehtona yhteisöjä kohtaan lisääntyvässä kiinnostuksessa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yhteisöasumishankkeiden toimintatapoja ja niiden luomisprosessia hankkeiden suunnittelu- ja rakennusvaiheessa. Tutkimuskohteina oli kaksi erillistä yhteisöasumishanketta, joissa rakennuttaminen toteutettiin asukaslähtöisenä ryhmärakennuttamisena. Ryhmärakennuttamisella tarkoitetaan rakennuttamisen tapaa, jossa tulevat asukkaat suunnittelevat yksityisasunnot ja yhteiset tilat ja toimivat itse rakennuttajina. Kuvatuissa hankkeissa yhteisöllinen asuminen toteutetaan pohjoismaisella yhteisöasumisen mallilla. Sitä määrittävät yhteinen toiminta, yhteiset tilat ja yhteisöllinen organisaatio. Tutkimuksessa kuvataan hankkeiden toimintatapoja kerrostalon suunnitteluvaiheesta rakennuttamisen aloittamiseen. Lisäksi tarkastellaan yhteisöasumisen valinnan taustalla vaikuttavia tekijöitä, toiveita ja odotuksia, yhteisön muodostamista sekä yhteisöllisten toimintatapojen luomista. Tutkimuksen pääkäsitteinä toimivat yhteisö, yhteisöllisyys, luottamus, sosiaalinen pääoma sekä asuminen. Aineisto koostui kymmenestä (10) teemahaastatteluista. Tutkimukseen osallistujat edustivat tulevia asukkaita molemmista yhteisöasumishankkeista. Aineisto kerättiin kevään ja syksyn 2018 aikana ja tuloksia kuvattiin laadullisten tutkimusmenetelmien avulla. Tutkimuksesta oli löydettävissä myös tapaustutkimuksen piirteitä. Haastattelumenetelmänä käytettiin teemahaastattelua ja tulokset analysoitiin hyödyntämällä aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Yhteisöasumisen valintaan vaikuttivat sosiaaliset, yhteisölliset, ekologiset ja taloudelliset tekijät. Valinta perustui ihmisille luonnolliseen haluun jakaa elämää toisten ihmisten kanssa. Yhteisöasumisen luomisprosessia määrittivät yhteiset päämäärät, tärkeimpänä itse talon rakennuttaminen. Yhteisöllisyyttä ei jätetty sattuman tai satunnaisuuden varaan, vaan sitä rakennettiin tietoisesti toimintatapoihin ja yhteisesti suunniteltuihin tiloihin. Toimintatapoja olivat tutustuminen, kokouskäytännöt, päätöksentekoprosessi, jokaisen näkemyksen kuuleminen ja vaikuttamismahdollisuudet toimintaan. Yhteisölliseltä asumiselta toivottiin turvallisuutta, helpotusta arkeen ja sosiaalisen elämän monipuolisuutta erityisesti naapuriavun, suunnitellun ja spontaanin yhdessä tekemisen sekä tiedon ja hyödykkeiden jakamisen kautta. Yleisesti toivottiin yhteisöasumisen ja rakennustapana ryhmärakennuttamisen yleistymiseen asuntomarkkinoilla.Group building creates new possibilities to improve the quality of living and everyday life of individual inhabitants. It adds the competition to the housebuilding and promotes communal operation. The communal living is seen as one alternative because there is an increasing interest in communities. The aim of the study was to clear the ways of action of cohousing projects and their creation process at the planning stage and building stage of projects. The research subjects were two separate cohousing projects in which the building was carried out as non-profit group building. Group building means that the future inhabitants design their private apartments and the common premises, and function as constructors themselves. In the described projects the communal living is carried out with the Nordic model of communal living which is determined by common operation, common premises and the communal organization. The study describes the ways of action of the two projects starting with the planning stage of the block of flats and ending with the beginning of the building. Furthermore, the study examines factors, wishes and expectations affecting the choice of communal living, forming of the community and the creation of communal ways of action. The head concepts of the study are community, sense of communality, confidence, social capital and living. The material consisted of ten (10) theme interviews. The participants in the study represented the future inhabitants from both cohousing projects. The material was collected in spring and autumn 2018 and the results were described with the help of qualitative research methods. It was possible to find features of the case study also in this study. A theme interview was used as an interview method and the results were analyzed by utilizing a content analysis. Social, communal, ecological and economic factors affected the choice of communal living. The choice based on a natural desire to share the life with other people. The creation process of the communal living was determined by the common goals of which the building of the house was the most important. The sense of communality was not left to chance or randomness, but it was consciously built in the ways of action and in the jointly planned premises. Getting acquainted with each other, meeting practices, decision-making process, hearing different point of views and the possibilities to influence the operation were some of the ways of action. The inhabitants hoped that communal living would create safety and versatility of the social life as well as make every-day life easier through neighbourly help, planning and spontaneous doing together and also through shearing information and commodities. It was generally hoped that communal living and group building as a method of construction would become more common on the housing market.
Subject: Yhteisöasuminen
yhteisö
yhteisöllisyys
sosiaalinen pääoma
asuminen
ryhmärakennuttaminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Ajosenpaa_Kirsi-Marja_Pro_Gradu_2019.pdf 942.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record