Oppikirjan taiton ja sisällön piirteet luetun ymmärtämisen näkökulmasta : Vertailu kahden 9. luokan oppikirjan soveltuvuudesta resiprookkisen opetuksen tarpeisiin

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142919
Title: Oppikirjan taiton ja sisällön piirteet luetun ymmärtämisen näkökulmasta : Vertailu kahden 9. luokan oppikirjan soveltuvuudesta resiprookkisen opetuksen tarpeisiin
Author: Eskelinen, Henna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142919
http://hdl.handle.net/10138/303164
Thesis level: master's thesis
Discipline: Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikka
Abstract: Heikkojen lukijoiden luetun ymmärtämistä voidaan koulussa tehostaa esimerkiksi erilaisia lukemisen strategioita opettamalla. Epäselvää kuitenkin on, missä määrin oppikirjat itsessään antavat mahdollisuuksia tällaisten strategioiden käyttöönottoon ja toteuttamiseen. Resiprookkinen opetus on luetun ymmärtämiseen tähtäävä menetelmä, joka koostuu neljästä lukemisen strategiasta; ennakoinnin tarkoituksena on herättää oppilaalla oleva ennakkotietämys luettavasta aiheesta, selventämisen tarkoituksena on selvittää epäselvät tekstikohdat, kysymisen tarkoituksena on suunnata huomio tekstin pääasiaan, tiivistämisen tarkoituksena on hahmottaa kokonaisuuden kannalta oleellinen informaatio. Tässä tutkimuksessa vertaan 9. luokan äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirjan (Aleksis 9) ja sen eriyttävän version (Aleksis 9E) soveltuvuutta resiprookkisen opetuksen tarpeisiin. Analyysin keskiössä ovat oppikirjojen tietyt taiton ja sisällön elementit, jotka ensin kytken em. neljään strategiaan. Tarkastelen aineistoa lisäksi kirjaan tutustumisen vaiheen ja selkotaiton näkökulmista. Menetelminä käytän laadullista sisällönanalyysia ja lingvististä analyysia. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, missä määrin oppikirjat mahdollistavat resiprookkisen opetuksen toteuttamisen sen eri osa-alueilla. Lisäksi olen kiinnostunut siitä, soveltuuko eriyttävä oppikirja tietyn tarkkarajaisen luetun ymmärtämisen menetelmän tarpeisiin paremmin kuin eriyttämätön oppikirja. Tulosten mukaan Aleksis 9E soveltui resiprookkisen opetuksen tarpeisiin ennakoinnin, tiivistämisen, kirjaan tutustumisen ja selkotaiton osalta paremmin kuin Aleksis 9, joka soveltui puolestaan kysymisen ja selventämisen vaiheiden toteuttamiseen paremmin. Näin ollen Aleksis 9E mahdollisti resiprookkisen opetuksen toteuttamisen kaiken kaikkiaan monipuolisemmin kuin verrokkinsa. Tässä tapauksessa useimmat eriyttämistarkoituksessa tehdyt muutokset osoittautuivat siten toimiviksi myös tietyn tarkkarajaisen luetun ymmärtämisen menetelmän kannalta. Aleksis 9E -kirjan ongelmina olivat kuitenkin eräät eriyttämistarkoituksessa tehdyt tekstimuokkaukset, jotka pikemminkin vaikeuttivat luetun ymmärtämistä. Lisäksi sen taitto ei vastannut optimaalisesti selkotaiton periaatteita esimerkiksi rivijaon osalta, jolla voitaisiin osaltaan ohjata resiprookkiselle menetelmälle olennaiseen palasteiseen lukutapaan. Johtopäätöksinä totean, että oppikirjan taiton ja sisällön piirteitä on mahdollista hyödyntää, kun resiprookkista opetusta sovelletaan oppikirjatyöskentelyyn, mutta edellytykset tähän ovat kirjakohtaiset. Tämän vuoksi oppikirjojen tuotannossa tulisi jo esimerkiksi taiton suunnitteluvaiheessa ottaa voimakkaammin huomioon luetun ymmärtämiseen liittyvä erityispedagoginen tutkimustieto. Jatkossa voitaisiin tehdä soveltavaa tutkimusta esimerkiksi luetun ymmärtämistä tukevien pedagogisten elementtien ideoimiseen ja kehittämiseen liittyen.Low reading comprehency is connected to pupils with low reading skills. There are several reading strategy programs that could be teached at schools in order to enforce reading comprehency. It is not clear though, how much and in which way do textbooks in average lend themselves for such teaching methods. In other words, are certain characteristics of a textbook (for instance in lay-out) likely to support reading comprehency or not? Reciprocal teaching (RT) is a method for enhancing reading comprehency and it is based on four reading strategies: predicting aims at activating relevant background knowledge before reading, clarifying aims at critical evaluation during reading, questioning aims at concentration on the main ideas of the text, summarizing aims at allocating attention to the major content and also checking one’s understanding. In this study two finnish textbooks are analysed from the point of view of RT. Aleksis 9, which is a textbook of finnish language and literature for 9th graders, is compared to Aleksis 9E, which is a special education version of the former. The analysis concentrates on certain characteristics of lay-out and content that are first linked to RT’s four strategies. Also the characteristics that help to use the book are analysed, as well as some principles of easy-to-read lay-out. The qualitative methods used are content analysis and linquistic analysis. The purpose of the study is to find out whether the books differ as they give opportunities for carrying out RT. The study indicates that Aleksis 9E suits better than Aleksis 9 for strategies of predicting and summarizing. In addition it seems to be better organized and is therefore easier to use than Aleksis 9. Aleksis 9E also achieves the principles of easy-to read lay-out better than Aleksis 9. Therefore Aleksis 9E gives more opportunities for carrying out RT in average than Aleksis 9. The lack of Aleksis 9E is though, that some of its text-elements reformed due special education seemed to be more thwarting for reading comprehension than the original text-elements in Aleksis 9. Aleksis 9E would also meet the demands for RT even better, if the sentences were split over lines as instructed in easy-to-read principles. According to results it is possible to utilize certain characteristics of lay-out and content for the use of RT, but the requirements for that depend on each textbook. Therefore, the knowledge concerning reading comprehency should be part of book-production allready very early on, even before the principles of lay-out are being established. Further reseach could be targeted for instance at generating, evaluating and realising certain pedagogical elements on the basis of studies about reading comprehency.
Subject: luetun ymmärtäminen
resiprookkinen opetus
strateginen lukeminen
oppikirja
taitto
selkokieli


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Eskelinen_Henna_Pro_gradu_2019.pdf 6.347Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record