Ammattitubettajien kertomuksia osaamisesta ja sen kehittämisestä tubettajan työssä

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142930
Titel: Ammattitubettajien kertomuksia osaamisesta ja sen kehittämisestä tubettajan työssä
Författare: Rantala, Emilia
Medarbetare: Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2019
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142930
http://hdl.handle.net/10138/303165
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstrakt: Tutkimuksen tarkastelun kohteena on ammatikseen tubettavien näkemykset ja kokemukset omasta osaamisesta sekä siitä, mistä he ovat hankkineet nämä tiedot ja taidot. Myös se, kuinka he kehittävät osaamistaan on tarkastelun keskiössä, sillä varsinaista koulutusta tubettajan ammattiin ei ole tarjolla. Tutkimuksessa pyritään hahmottamaan erilaisia osaamisen ulottuvuuksia ja alueita, joita tubettaja työssään tarvitsee. Tutkimuksen kontekstina toimii osaaminen, osaamisen kehittäminen ja uusi työ. Tulevaisuuden työmarkkinat vaativat osaamisen päivittämistä ja tämän tutkimuksen kautta on mahdollista kurkistaa tällaisen uuden työn osaamisen vaatimuksiin, jota ammttitubettajan työ tässä tutkimuksessa edustaa. Aineisto koostuu neljästä haastattelusta, joissa Suomen menestyneimpiin lukeutuvat tubettajat kertovat omasta työstä sekä kuvailevat siihen liittyviä taitoja ja osaamisen alueita. Analyysi etenee sisällönanalyysia mukaillen, jossa tiivistän haastateltavien kertomuksista esiin nousevat eri osaamisen luokat. Analyysin perusteella tiivistyi neljä ammattitubettajan osaamista kuvaavaa yläluokkaa, jotka ovat: Tekninen osaaminen, itsensä johtamisen taidot, ammattiosaaminen sekä verkosto- osaaminen. Näiden neljän yläluokan alle sijoittuu vielä useampia tarkentavia alaluokkia, jotka hahmottavat tubettajan ammatin työssä tarvittavaa osaamista. Osaamisluokat eivät ole tarkoitetettu kattamaan koko ammattikunnan osaamisen ulottovuuksia ja vaatimuksia, vaan tarkoituksena oli päästä käsiksi yksilön kokemuksiin omasta osaamisesta ja sen kehittämisestä. Tulosten kautta on myös mahdollista saada lisää tietoa tubettamisesta työnä, joka edustaa uusia työn ilmentymiä. Tuloksissa ilmenee kuinka uudenlaiset tavat tehdä työtä ovat tulleet jäädäkseen ja näiden nuorten puheissa paluuta vanhaan byrokraattiseen organisaatioon ei ole. Osaaminen ja sen kehittäminen nähtiin itsestä kiinni olevana tekijänä, joka oli omalla vastuulla. Oma tulevaisuus tubettajana koettiin epästabiilina, mutta kuitenkin rajattomana ja valoisana. Uudenlaiset työn muodot sekä nuorten muuttuvat asenteet työntekoa kohtaan vaatii lisää tutkimusta myös yksittäisellä tasolla. Uudet ilmiöt muodostuvat usein mikroilmiöiden kautta ja kun näihin mikroilmiöihin pääsee käsiksi tarpeeksi aikaisin voisi suurempia muutoksia ennakoida paremmin.The research focuses on the views and experiences of professional youtubers and about where they have acquired their knowledge and skills. Also, how they develop their expertise is at the heart of the review, as there is no actual training in the profession of a youtuber. The aim of the study is to outline the different dimensions of knowledge and the areas that a person needs in his / her work. The context of the research is competence, competence development and new work. The labor market of the future requires updating skills, and through this research it is possible to look at the demands of the skills of such a new work represented by the youtubers in this study. The material consists of four interviews in which the most successful tubers in Finland tell about their own work and describe the related skills and areas of expertise. The analysis proceeds according to content analysis, where I summarize the categories of different competencies emerging from the interviewees' stories. On the basis of the analysis, four top classes describing the skills of professional youtubers were gathered: Technical skills, self-management skills, professional skills and networking skills. Under these four upper classes, there are even more sub-categories that define the skills required in the work of youtubers. The categories of competence are not intended to cover the skills and requirements of the entire profession, but to gain access to the individual's own expertise and development. Through the results, it is also possible to get more information on about the youtubers work, that represents new manifestations of worklife. The results show how new ways of working have come to stay and there is no return to the old bureaucratic organization style of work in these young people's expectations. Expertise and its development were seen as a self-contained factor. The future as a professional youtuber was seen as unstable, but still unlimited and bright. New forms of work and the changing attitudes of young people towards work require more research at a single level. New larger phenomena are often formed through micro-phenomena and when these micro-phenomena can be accessed early enough, greater changes could be better anticipated.
Subject: Uusi työ
työelämä
Youtube
ammattitubettaja
verkostoituminen
yhteisö
hiljainen tieto
osaaminen
osaamisen kehittäminen


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Rantala_Anni_Emilia_Pro_Gradu_2019.pdf 1.230Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post