"Koti on tärkeä, mutta ihmiset siellä tärkeämpiä" : Koti ja paikkaan kuuluminen 9.-luokkalaisten silmin

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142902
Title: "Koti on tärkeä, mutta ihmiset siellä tärkeämpiä" : Koti ja paikkaan kuuluminen 9.-luokkalaisten silmin
Author: Hyttinen, Karita
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142902
http://hdl.handle.net/10138/303167
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tarkastelen tutkimuksessani 9.-luokkalaisten kotiin ja paikkaan kuulumiseen liittyviä ajatuksia, kokemuksia ja merkityksiä sekä näihin vaikuttavia tekijöitä. Selvitän, miten nuoret määrittävät ja kokevat kodin sekä millainen paikkaan kuulumisen kokemus heille on konstruoitunut. Lisäksi etsin mahdollisia yhteyksiä toiseuden kokemusten ja paikkaan kuulumisen tunteen välillä. Tutkimuksen taustalla vaikuttaa fenomenologis–hermeneuttien tutkimustraditio, ja kiinnostus on rakenteiden sijasta yksilöiden kokemuksissa, merkityssuhteiden luomisessa sekä vuorovaikutussuhteessa ympäröivän maailman kanssa. Tutkimuksen aineisto kerättiin eräässä eteläsuomalaisessa yläkoulussa joulukuussa 2018. Tutki-mukseen osallistui yhteensä 15 nuorta kahdelta eri yhdeksänneltä luokalta. Aineisto koostui yksilöhaastatteluista (n=3) sekä kyselylomakkeista (n=14). Tutkimusmenetelmänä sovellettiin teoria-ohjaavaa laadullista sisällönanalyysia. Aineisto pelkistettiin ensin kategorioihin, jotka jäsenneltiin tämän jälkeen teoreettisen viitekehyksen pohjalta hyödyntäen useampaa teoriaa. Kodin merkityksenannoista löytyi kolme pääkategoriaa: 1) sosiaalisuus 2) turvallisuus ja 3) arki. Koti määrittyy nuorten tietoisuudessa ennen kaikkea positiiviseksi, ainutlaatuiseksi ja tärkeäksi sosiaaliseksi tilaksi ja paikaksi arkielämän toiminnoille. Kuulumisen konstruoitumisen prosesseihin vaikutti ihmissuhteet, aika, kokemukset ja muistot. Kyseessä on yksilöllinen kokemus, jota kuitenkin määrittävät erityisesti ikä ja muuttojen määrä. Toiseus näyttäytyi nuorten puheessa muuttojen kohdalla, jolloin he kertoivat elämästään uudessa paikassa uusina ja vieraina suhteessa enemmistöön. Toiseus tuli ilmi sekä ympäristön toiseuttamisen kautta että kertomuksina itsestä erilaisena suhteessa enemmistöön. Oma paikka yhteisössä ja sitä kautta muodostuva paikkaan kuuluminen pitää tällöin hakea ja rekonstruoida kuulumistyön kautta yhteistyössä muiden ympäristön toimijoiden kanssa.In this study I examine 9th graders thoughts, experiences and meanings of home and place attachment. The aim is to clarify how youths determine and experience home and how their place attachment has been constructed. Furthermore, I am seeking possible connections between place attachment and othering. This study has been conducted utilizing phenomenological-hermeneutic approach since the interest is in individual´s experiences and interactions with the surroundings. The data consisted of three individual theme interviews and fourteen questionnaire answers. The data were analysed by theory-driven qualitative content analysis. Three master categories emerged from the analysis regarding the informants´ significations of home: 1) sociality 2) safety and 3) everyday life. Youths defined home as a positive, unique and important social space and a place where everyday life is emphasized. Place attachment was constructed by relationships, time, experiences and memories. Individual features as age and the number of moves had an influence on how the place attachment was formed but yet it is concerned to be particularly individual experience. Othering appeared when youths described their lives after moves. In the new place and environment they felt lost at first and perceived themselves as strangers compared to the majority. Othering emerged both when surroundings did not let them in and when youths defined themselves. Consequently, the place attachment and personal position in the community must be pursued and reconstructed through belonging work and collaboration with the surroundings.
Subject: paikkaan kuuluminen
koti
tila
toiseus
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record