"Koska kansalaisuus on koko ajan olemassa" : Opettajien näkemyksiä kansalaisuudesta ja kansalaiskasvatuksesta

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142931
Titel: "Koska kansalaisuus on koko ajan olemassa" : Opettajien näkemyksiä kansalaisuudesta ja kansalaiskasvatuksesta
Författare: Hörkkö, Sannamari
Medarbetare: Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2019
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142931
http://hdl.handle.net/10138/303169
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstrakt: Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää opettajien näkemyksiä kansalaisuuden sisällöistä ja Yrityskylän oppimiskokonaisuuden roolista koulun kansalaiskasvatuksen tukena. Alakoulun kansalaiskasvatus uudistui vuonna 2014 tapahtuneen perusopetuksen opetussuunnitelman uudistuksen myötä. Uudistuksen seurauksena neljännellä ja kuudennella luokalla aloitettiin uuden oppiaineen, yhteiskuntaopin, opetus. Aktiivinen kansalaisuus on ollut jo pitkään kansalaiskasvatuksen ihanteena sekä maailmalla että Suomessa ja myös yhteiskuntaopin tavoitteena on kasvattaa oppilaista ”aktiivisia, vastuuntuntoisia ja yritteliäitä kansalaisia”. Osana alakoulun kansalaiskasvatusta suurin osa kuudesluokkalaisista osallistuu Yrityskylän toimintaan. Oppilaat käyvät osana Yrityskylän oppimiskokonaisuutta läpi 10 oppituntia talouden, työelämän ja yhteiskunnan teemoista ennen yhden päivän vierailuaan Yrityskylän oppimisympäristössä. Yrityskylä on pienoisyhteiskunnaksi rakennettu oppimisympäristö, jossa oppilaat toimivat päivän ajan työntekijöinä, kuluttajina ja kansalaisina. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin haastattelemalla kuutta Yrityskylään luokkansa kanssa osallistunutta opettajaa sekä yhtä jo eläkkeelle jäänyttä luokanopettajaa keväällä 2018. Haastatteluista yksi toteutettiin kahden henkilön ryhmähaastatteluna ja loput yksilöhaastatteluina. Kaikki haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina. Aineisto litteroitiin ja analysoitiin teemoittelemalla. Tulokset ja johtopäätökset. Aineiston analyysin pohjalta muodostettiin yhteensä kuusi teemaa. Kansalaisuuden sisältöinä opettajat nostivat haastatteluissaan esiin itsensä johtamisen taidot, sosiaaliset taidot, kriittisen ajattelun taidot sekä taloustaidot. Yrityskylän rooli osana koulun kansalaiskasvatusta näyttäytyi opettajille kansalaisuuden ymmärtämisenä, minkä lisäksi Yrityskylän nähtiin myös itsessään tuottavan kansalaiskasvatusta. Opettajien näkemykset kansalaisuuden sisällöistä vastaavat erittäin hyvin aktiivisen kansalaisuuden ihanteita sekä opetussuunnitelman tavoitteita ja sisältöjä. Yrityskylällä nähdään olevan tärkeä rooli koulun kansalaiskasvatuksen osana konkreettisen ymmärryksen tuojana. Opettajien näkemysten mukaan Yrityskylässä oppilaat pääsevät käytännössä harjoittelemaan kansalaisuuden taitoja ja ymmärtämään kansalaisuutta laajemmin.The aim of this study was to find out teachers’ visions about citizenship and civic education and Yrityskylä’s role in it. Citizenship education was reformed in 2014 when new curriculum was introduced. The reform brought a new subject, social studies (yhteiskuntaoppi) to fourth and sixth graders. Active citizenship has been the ideal kind of citizenship education in the world, including Finland, for a quite long time and social studies aim to raise students to be “active, responsible and industrious citizens”. As part of citizenship education most of the sixth graders participate to Yrityskylä’s learning concept. Students will attend 10 lessons at school to study about working life, economy and society before visiting Yrityskylä’s learning environment for one day. Yrityskylä is a learning concept where students’ act as an employees, citizens and consumers in a simulated society. Data was collected by interviewing six teachers who participated with their students to Yrityskylä and one retired class teacher during spring 2018. One interview was a two persons’ group interview and the rest were individual interviews. All interviews were carried out as theme interviews. The data was transcribed and analysed by using theme analysis. Based on theme analysis altogether six themes were formed. According to the teachers the citizenship concept contained four themes: social skills, self-leadership, economic skills and critical thinking. In the teachers’ view Yrityskylä’s role as a part of citizenship education was to teach students generally about citizenship and produce citizenship education itself. Teachers’ visions about citizenship correspond to the ideal of active citizenship and is very similar to the curriculum’s aims and contents. Yrityskylä is seen as an important part of school’s citizenship education. That it also provides students with concrete understanding about citizenship. Furthermore, it is a place where students can practice citizenship skills and learn more about citizenship and being a citizen.
Subject: kansalaisuus
kansalaiskasvatus
yhteiskuntaoppi
perusopetus
Yrityskylä


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post