”Det är egentligen inte fråga om kön utan goda typer får alltid bra projekt” : Finländska teknologibranschens syn på jämställdhet

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142906
Title: ”Det är egentligen inte fråga om kön utan goda typer får alltid bra projekt” : Finländska teknologibranschens syn på jämställdhet
Author: Nordlin, Ronja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142906
http://hdl.handle.net/10138/303171
Thesis level: master's thesis
Abstract: The goal of this thesis is to study gender equality within the Finnish technology industry. Recently the imbalance between the sexes in the workplace has become a part of the general discourse. This has led to both organizations and governmental institutions taking actions to promote gender equality in the workplace. Previous research has shown that socialization into traditional gender roles affects future career choices and steers individuals into occupations where the majority of employees have the same gender identity as themselves. Furthermore, studies have shown that stereotypical perceptions about the technology industry as masculine are hindering women from seeking a career in technology. This study aims to analyze how technology companies approach gender equality within their organization and the industry in general. The research questions of this thesis are: How do technology companies relate to gender equality? Have companies taken action to promote a more gender equal staff structure? And, how do these companies write about their female employees online? Organizational studies with a social constructivist feminist approach have shown that the ideal employee is still today identified through masculine norms. Thus, women have had to create strategies for how they are doing gender in their daily work, by taking on some traditionally feminine or masculine processes and leaving others out. This thesis is based on a qualitative research approach. The research material consisted of Finnish technology companies' blog texts published on their own websites. The material consisted of 18 blog posts written by 14 companies. The material was analyzed through theme analysis. Social constructivist feminist organization theory laid the theoretical framework for this thesis. The results of this research show an active discussion on gender equality in the Finnish technology industry. The approach to the issue of having too few women in the technology industry differed greatly between the different companies. Only a few companies expressed in their blog texts an understanding that inequality originates from social constructs in society. Most companies place the responsibility of gender equality on women as individuals. There were clearly a desire to include more women in technology, but the benefits of diversity in itself were only identified by few of the researched companies. Most companies unconsciously reproduced the prevailing normative masculine power structures of the industry in their attempts to promote gender equality. The results of the research indicated a willingness in the Finnish technology industry to promote gender equality, but a lack of understanding the structural nature of the problem and the tools required to handle this challenge.Syftet med denna studie är att undersöka jämställdhet inom den finländska teknologibranschen. Under de senaste åren har teknologibranschens ojämna könsfördelning blivit en del av den allmänna diskursen och lett till åtgärder för främjande av jämställdhet, både på organisatorisk och på statlig nivå. Tidigare forskning har påvisat att de normativa könsroller som reproduceras genom socialisationsprocessen påverkar individers karriärval och styr dem till branscher där majoriteten av arbetstagarna har en könsidentitet som överensstämmer med den egna. Vidare har tidigare forskning påvisat att stereotypiska uppfattningar om teknologibranschen som en maskulin bransch hindrar kvinnor från att söka sig till branschen. Socialkonstruktivistiskt feministiska organisationsstudier har pekat ut att den ideala arbetstagaren idag definieras utgående från maskulina normer. Därmed har kvinnor tvingats skapa strategier för hur de i sitt dagliga arbete “gör sitt kön” (eng. doing gender), genom att ta åt sig vissa traditionellt feminina eller maskulina processer och lämna bort andra. Min studie går ut på att analysera teknologiföretagens förhållningssätt till jämställdhet inom sin organisation och inom branschen i allmänhet. Avhandlingens forskningsfrågor är: Hur förhåller sig teknologiföretagen till jämställdhet? Har företagen vidtagit åtgärder för att främja en mer jämställd personalstruktur? Hur beskriver företagen sina kvinnliga arbetstagare? Avhandlingen utgår från en kvalitativ forskningsansats. Forskningsmaterialet bestod av bloggtexter publicerade på finländska teknologiföretags egna hemsidor. Materialet bestod av 18 blogginlägg skrivna av 14 företag. Materialet analyserades genom tematisk analys. Den teoretiska referensramen för avhandlingen låg i socialkonstruktivistisk feministisk organisationsteori. Avhandlingens resultat visar på en aktiv diskussion om jämställdhet inom den finländska teknologibranschen. Inställningen till utmaningen med för få kvinnor inom teknologibranschen skiljde sig starkt åt mellan de olika företagen. Endast få företag uttryckte en förståelse för att ojämställdheten har sitt ursprung i samhällets sociala konstruktioner i sina bloggtexter. Ansvaret för jämställdhetsarbetet lades av de flesta företagen på kvinnor som individer. Det fanns tydligt en vilja att rekrytera fler kvinnor, men fördelarna gällande diversitet i sig identifierades endast av fyra företag i forskningen. I stället reproducerade de flesta företagen omedvetet de i branschen rådande mansdominerade maktstrukturerna i sina försök att föra fram organisationens jämställdhetsagenda. Forskningens resultat indikerade en vilja att främja jämställdhet inom den finländska teknologibranschen, men en oförståelse för problematikens strukturella karaktär och de verktyg som krävs för att hantera denna utmaning.
Subject: Socialkonstruktivistisk feministisk organisationsteori
tematisk analys
jämställdhet
teknologibranschen
företagskommunikation
blogganalys
Subject (yso): teema-analyysi
tasa-arvo
organisaatioteoriat
feminismi
temaanalys
organisationsteorier
jämställdhet
feminism
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Nordlin_Ronja_Pro_gradu_2019.pdf 906.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record