Lohduttavaa ja kontrolloivaa kosketusta : Vuorovaikutustutkimus kosketuksesta lapsen itkun hetkillä päiväkodissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142913
Title: Lohduttavaa ja kontrolloivaa kosketusta : Vuorovaikutustutkimus kosketuksesta lapsen itkun hetkillä päiväkodissa
Author: Jauhiainen, Susanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142913
http://hdl.handle.net/10138/303172
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet. Koskettaminen on ihmiselle elintärkeää. Kosketus toimii myös tapana viestiä ja olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Tämän tutkimuksen tavoitteena olikin kuvata kosketusta päiväkodissa: minkälaista kosketus on ja miten se rakentuu aikuisen ja lapsen välisessä vuorovaikutuksessa lapsen itkiessä. Teoreettisena viitekehyksenä oli keskustelunanalyysiin pohjautuva käsitys multimodaalisesta vuorovaikutuksesta sekä ruumiillisuudesta. Tutkimuskysymyksinä olivat: (1) minkälaista koskettaminen on luonteeltaan lapsen ja aikuisen välisessä vuorovaikutuksessa lapsen itkiessä päiväkodissa, (2) millä tavoin lohduttava koskettaminen rakentuu lapsen ja aikuisen välisessä vuorovaikutuksessa lapsen itkiessä päiväkodissa ja (3) mitkä tekijät vaikuttavat koskettamisen luonteeseen ja rakentumiseen? Menetelmät. Tutkimus oli laadullinen vuorovaikutustutkimus. Aineistona oli 30 tuntia videokuvaa 1-4-vuotiaiden lasten päiväkotiryhmistä. Aineistosta paikannettiin yhteensä 21 itkuepisodia, jotka analysoitiin käyttämällä multimodaalista vuorovaikutusanalyysiä. Tulokset ja johtopäätökset. Kosketuksella oli merkittävä rooli osana vuorovaikutusta lapsen itkiessä päiväkodissa. Tutkimuksella tunnistettiin neljä laadullisesti erilaista koskettamisen muotoa: lohduttava, kontrolloiva, avustava ja ei-koskettamista. Tutkimuksen tulos lisää ymmärrystä kosketuksen ajallisesta rakentumisesta. Lohduttava kosketus rakentui erilaisissa tilanteissa joko välittömästi ja viivytettynä. Lohduttavan kosketuksen rakentumi-sen osalta merkittävää oli, mistä syystä lapsi itki ja oliko lapsi suostuvainen vuorovaiku-tusyhteyteen aikuisen kanssa. Johtopäätöksenä todettiin, että koskettaminen on tärkeä lohduttamisen tapa. Lisäksi todettiin, että kosketusta käytetään myös kontrolloimaan itke-vän lapsen toimintaa. Tutkimus toi näkyväksi, minkälaisia erilaisia koskettamisen tapoja aikuinen käyttää lapsen itkun hetkillä päiväkodissa. Tämä avaa mahdollisuuden lisätä tietoisuutta ja ymmärrystä kosketuksen merkityksestä ja mahdollisuuksista varhaiskasvatuksena arjessa. Tätä kautta vuorovaikutuksen laatua varhaiskasvatuksessa voidaan myös kehittää ja parantaa.Aims. Touching is vital for humans. Furthermore touch is a way of communicating in interaction. The aim of this study was to examine touching in kindergarten: what is the nature of touching and what is the interactional organization of touch between an adult and a child when a child is crying. Theoretically, the study draws upon conversational analysis approach of multimodal interaction and conception of corporeality. The research questions were: (1) what is the nature of touching between an adult and a child when a child is crying in kinder-garten, (2) how is a comforting touch organized between an adult and a child when a child is crying in kindergarten, and (3) what are the factors that affect the nature and the organization of touching? Methods. This reasearch was a qualitative study of interaction. The research data were 30 hours of videofootage filmed at 1-4-years old child’s kindergarten groups. Altogether, there were 21 different episodes of crying. These episodes were analysed by multimodal interaction analysis. Results and conclusions. The results illuminate the foundational touching have a important role of touch when child is crying in kindergarten. The study identified four different forms of touching: comforting, controlling, assisting and non-touching. The findings also advance understanding on the temporal organization of touch. Comforting touch appeared directly or with a delay. The reason of crying and how the child responsed to interaction by an adult were significant. These factors created the possibilities to different kind of touching. In conclusion, the study found that touch plays an important role in comforting when a child is cry-ing. Touch was also used to control a crying child action. This study points a different forms and ways of organization of touching in kindergarten. In general this study provides the opportunity for increasing awareness of meanings and possibilities of touch and to improve quality of interaction in early childhood education.
Subject: vuorovaikutus
kosketus
itku
varhaiskasvatus
multimodaalisuus
kehollisuus
Subject (yso): varhaiskasvatus
itku (viestintä)
multimodaalisuus
vuorovaikutus
kehollisuus
kosketus
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Susanna_Jauhiainen_Pro_Gradu_2019.pdf 809.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record