"Ei me saada tappaa mitään!” : emansipatorinen myötätunto ja moraalin transformaatio luontokouluretkellä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142911
Title: "Ei me saada tappaa mitään!” : emansipatorinen myötätunto ja moraalin transformaatio luontokouluretkellä
Author: Kurenlahti, Emma
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142911
http://hdl.handle.net/10138/303173
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Kestävän maailmantilan saavuttamiseksi huolenpidon ja myötätunnon edistämistä on pidetty ensisijaisena kasvatuksen tehtävänä. Tästä syystä moraaliin ja arvoihin sidoksissa olevaa myötätuntoa tulee tarkastella käytännön kasvatustoiminnan kontekstissa. Tämä tutkimus käsittelee myötätuntoa empiirisesti havaittavana sortoa ja väkivaltaa vastustavana emansipatorisena toimintana. Tutkimuksessa tarkastellaan neljäsluokkalaisten luontokouluretken moraalin rakentumista emansipatorisen myötätuntoteon teoreettisen käsitteellistämisen pohjalta kestävyys- ja ympäristökasvatuksen sekä aikaisemman myötätuntotutkimuksen viitekehyksistä. Tutkimuksen hypoteesina asetutaan olettamaan, että toimijoiden arvoja ja moraalikäsityksiä ilmentäviä emansipatorisia myötätuntotekoja esiintyy luontokouluretkellä ja niiden välityksellä rakennetaan moraalia ja myötätunnon suuntautumista ohjaavaa institutionaalista huolenpidon piiriä. Tutkimuksen lopuksi määritellään myötätunnon merkitystä kokonaisvaltaista kestävyyttä tuottavalle kasvatustoiminnalle. Emansipatorisen myötätuntoteon teoreettinen käsitteellistäminen perustuu empiiriseen havaintoon sekä myötätuntoon, rakenteelliseen väkivaltaan ja emansipatoriseen toimintaan liittyviin teoreettisiin tutkimuksiin. Tutkimuksen tulosten saavuttamiseksi on hyödynnetty sosiaaliseen konstruktionismiin pohjaavaa laadullista metodologiaa sekä grounded theory -lähestymistapaa, jonka pohjalta aineistoa on tarkasteltu kriittistä diskurssianalyysia ja vuorovaikutusanalyysia hyödyntäen. Emansipatorisia myötätuntotekoja havainnoidaan videoaineistosta, joka käsittää neljäsluokkalaisten luontokouluretken. Luontokouluretkellä esiintyi emansipatorisia myötätuntotekoja. Kyseiset teot esiintyivät aineistossa lajirajat ylittävänä ilmiönä ja niiden välityksellä rakennettiin institutionaalista huolenpidon piiriä suhteessa ei-ihmiselämään. Tämän lisäksi emansipatorisilla myötätuntoteoilla ilmaistiin useita moraalin rakentumiseen liittyviä tekijöitä, joista osa voitiin määrittää itsessään sortavaksi toiminnaksi. Näihin tekoihin liittyvissä väkivaltaa ja sortoa määrittävissä normatiivisissa prosesseissa opettajat ilmensivät moraalista valtaa suhteessa oppilaisiin. Jotta kasvatustoiminnalla voidaan edistää kokonaisvaltaista kestävyyttä, tulee sen kontekstissa voida kyseenalaistaa ja muuttaa väkivaltaa ja sortoa määrittäviä moraalinormeja ja huolenpidon piirin rajoja oppilaiden ja opettajien kestävyyttä edistävän myötätunnon perusteella. Myötätuntoa edistävän kasvatus- ja opetustoiminnan tulisi perustua ihmisen väkivaltaisuuden tunnistamiseen, jotta myötätunnon esiintyminen ei esty väkivallattomiksi ja väkivaltaisiksi miellettyjen toimijoiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa.The promotion of care and compassion has been regarded as primary goals of education in order to achieve a more sustainable world. For this reason, compassion—inseparably related to both moral and values—should be studied in the context of practical education. The aim of this thesis is to analyze compassion as an empirically observable phenomenon that manifests as emancipatory action targeted against violence and oppression. The data, consisting of video re-cording of a nature school field trip among 10-11 year olds, is approached in the theoretical frameworks of sustainability- and environmental education as well as that of compassion re-search. By theoretically conceptualizing acts of emancipatory compassion, the focus of this study is on the analysis of moral construction. The hypothesis is that these acts are embodied in order to negotiate and criticize the institutional limits of compassion and the emerging circle of concern. As a conclusion, the meaning of compassion is discussed in the context of educating for holistic sustainability. The theoretical conceptualization of emancipatory compassion is based on both empirical observations and theoretical studies concerning compassion, constructional violence, and emancipatory action. Qualitative methodology in the general framework of social constructionism and approaches of grounded theory are utilized in order to analyze the video-ethnographic data using methods of critical discourse analysis and interaction analysis. In the data, there were several occurrences of acts of emancipatory compassion. The phenomenon manifested as exceeding the limitations between human and non-human life, and served to construct the institutional circle of concern in relation to other forms of life. Acts of emancipatory compassion were also used to express several factors relating to the construction of morality; some of these interpreted as acts of oppression in themselves. In relation to normative attempts to define the meaning of both violence and oppression, the teachers embodied moral authority over the students. It is concluded that education promoting holistic sustainability should acknowledge the essential meaning of compassion in the context of education in order to allow the questioning of established moral norms, encourage negotiating the limits of the circle of concern, and to recognize implicit manifestations of violence and oppression. It is also stated, that by identifying the inherently violent nature of the human condition, it is possible to overcome the boundaries constructed by perceiving particular agents as either violent or non-violent—inhibiting inclusive promotion of compassion towards subjects interpreted as being in the wrong.
Subject: moraalikasvatus
ympäristökasvatus
myötätunto
huolenpidon piiri
väkivalta
sorto
Subject (yso): ympäristökasvatus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kurenlahti_Emma_Pro_gradu_2019.pdf 1.224Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record