Varhaiskasvatuksen opettajan pedagoginen johtajuus

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Repo, Marika
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201906142912
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/303178
dc.description.abstract Tavoitteet. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisena varhaiskasvatuksen opettajan pedagoginen johtajuus näyttäytyy varhaiskasvatuksen henkilöstön ja johtajien puheessa sekä miten opettajat toteuttavat pedagogista johtajuutta ja mitä opettajan pedagogiseen johtajuuteen koetaan kuuluvaksi henkilöstön ja johtajien näkemyksissä. Lisäksi tutkimuksessa haluttiin selvittää, millaiset asiat vaikuttavat varhaiskasvatuksen opettajan pedagogiseen johtajuuteen. Varhaiskasvatukseen ja varhaiskasvatuksen opettajan työhön ja asemaan on kohdistunut viimeaikoina isoja muutoksia ja uudistuksia yhteiskunnallisella tasolla, joten aihe on hyvin ajankohtainen. Menetelmät. Tämä tutkimus on toteutettu osana kansainvälistä ”Discourse of leadership in the diverse field of early childhood education” tutkimushanketta. Tutkimuksessa tarkastellaan kuudesta focus group -haastattelusta koostuvaa Suomessa kerättyä aineistoa, jotka on toteutettu kolmessa eri kunnassa. Haastattelujen pituudet vaihtelivat keskenään 34 minuutista kahteen tuntiin ja 26 minuuttiin. Tutkimuksen aineiston analyysi toteutettiin käyttämällä sisällönanalyysiä, mutta siinä on myös piirteitä diskursiivisesta tutkimuksesta. Tämän laadullisen tutkimuksen tieteenfilosofiset lähtökohdat perustuvat sosiokonstruktivismiin. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksessa varhaiskasvatuksen opettajan pedagoginen johtajuus oli tunnustettua ja opettajan pedagoginen johtajuus koettiin tärkeänä laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttamiseksi. Varhaiskasvatuksen opettajat toteuttivat pedagogista johtajuutta kolmella tasolla: lapsiryhmän, kasvattajatiimin ja varhaiskasvatusyksikön tasoilla. Opettajan pedagogiseen johtajuuteen vaikuttaviksi tekijöiksi nousivat opettajan oma vastuu, johtajan ja työyhteisön tuki, yhteiskunnallinen tilanne, käsitys perustehtävästä, organisaation rakenteet sekä pedagogisen kompetenssin ylläpito. Vaikuttavien tekijöiden voitiin katsoa vaikuttavan niin varhaiskasvatuksen opettajan asemaan pedagogisena johtajana kuin pedagogisen johtajuuden toteuttamiseen. Tutkimuksen tulokset ovat merkityksellisiä varhaiskasvatuksen opettajan työn toteuttamisen ja siinä tukemisen näkökulmista fi
dc.description.abstract Objectives. The purpose of this study was to examine how ECE teachers pedagogical leadership was understood in ECE personnel and ECE centre directors speech, how ECE teachers implement their pedagogical leadership and what kind of things belong to ECE teachers’ pedagogical leadership in ECE teachers and directors views. Also the purpose of this study was to examine what kind of things were affecting to ECE teachers pedagogical leadership in early childhood education. This subject is very current because lately in Finnish ECE there has been many reformations in a social level that have impacted to ECE teachers work and position. Methods. This study was implemented as part of “Discourse of leadership in the diverse field of early childhood education” research project. The data of this study consists of six focus group interviews which were collected in three cities of Finland. Interview lengths varied from 34 minutes to two hours and 26 minutes. This study was a qualitative research and content analysis was used as a method of this study. Analysing method also has features about discourse analysis. In this study the philosophy of science were based on social constructivism. Results. In this study ECE teacher pedagogical leadership was acknowledged and pedagogical leadership was important in participants’ views. ECE teachers were implementing pedagogical leadership in three levels: child group, team and centre levels. Things that affected to ECE teachers pedagogical leadership were teacher own responsibility, support of the director and the staff, social situation, idea about the basic tasks, structures of the organisation and the maintenance of pedagogical competence. Results of this study are meaningful for ECE teacher’s implementation of work and also help supporting ECE teachers in their work. en
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject Varhaiskasvatuksen johtajuus
dc.subject pedagoginen johtajuus
dc.subject varhaiskasvatuksen opettaja
dc.title Varhaiskasvatuksen opettajan pedagoginen johtajuus fi
dc.title.alternative Pedagogical leadership of ECE teacher en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201906142912

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Repo_Marika_Pro_gradu_2019.pdf 1.178Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record