Nuoret ja ohjausasiantuntijat haavoittuvuuden eetoksessa : Ohjaamot diskursiivisena käytäntönä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142926
Title: Nuoret ja ohjausasiantuntijat haavoittuvuuden eetoksessa : Ohjaamot diskursiivisena käytäntönä
Author: Vaissi, Vivi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142926
http://hdl.handle.net/10138/303179
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Työelämän epävarmuus on luonut omanlaisensa puhetavan, jossa korostuu yksilön rooli jatkuvasti itseään kehittävänä ja omia vahvuuksiaan tunnistavana ideaalisubjektina. Erilaisten ohjaus- ja tukijär-jestelmien merkitystä myös nuorten elämässä on korostettu nuorisopolitiikassa viime vuosien ajan. Keskiössä on nuorten syrjäytyminen ja sen ehkäisy, minkä seurauksena on syntynyt esimerkiksi Nuorisotakuu, jonka vanavedessä ovat syntyneet Ohjaamot, matalan kynnyksen palvelupisteet, jois-sa kaikki asumiseen, koulutukseen ja työhön liittyvät palvelut on koottu saman katon alle. Tutkimuksessa käsitellään sitä, miten moniammatillisessa ohjauksessa pyritään ratkomaan nuorten työllistymisen ja yhteiskunnan marginaaliin joutumisen haasteita. Kiinnostuksen kohteena on se, mi-ten moniammatillista ohjausta legitimoidaan Ohjaamossa. Kysyn myös, miten Ohjaamossa rakenne-taan nuorten subjektiviteettia sekä miten muodostuvat ohjausasiantuntijoiden subjektipositiot. Tutki-musaineisto koostui kuuden Ohjaamossa työskentelevän asiantuntijan teemahaastattelusta. Aineis-ton analyysimenetelmänä oli diskursiivinen lukutapa. Tutkimuksessa havaittiin, että Ohjaamoissa tarjolla oleva moniammatillinen ohjaus kytkeytyy ylei-semmin terapisoitumiseen sekä haavoittuvuuden eetokseen, joissa tunteiden käsittely ja niiden hallit-seminen näyttelevät tärkeää osaa nyky-yhteiskunnassa. Yhteiskunnalliset ongelmat, kuten työttö-myys paikantuvat yksilön ominaisuuksista lähtöisin oleviksi. Tähän lääkkeenä tarjotaan itsetuntemuk-sen parantamista ja muita yksilön psyykeen kohdistuvia toimenpiteitä. Moniammatillisessa ohjauksessa keskeiseksi käytännöksi muodostui nuoren itsetunnon ja motivaati-on vahvistamiseen tähtäävä työ. Itsetuntemuksen ja omien vahvuuksien kautta nuorta pyrittiin oh-jaamaan kohti valinnanvapautta, mutta toisaalta hallitsemaan hänen odotuksiaan. Ohjaajan positio sen sijaan rakentui ristiriitaisten tavoitteiden välitilassa: yhtäältä nuoren rinnallakulkijana, toisaalta by-rokraattina ja vallankäyttäjänä.Insecurity of working life has created a certain manner of speaking which emphasizes indi-vidual’s role as an ideal subject who is preoccupied by continuously improving oneself. Over the last few years youth policy has laid stress on different kinds of guidance and support sys-tems. In the center of the discussion is the social exclusion of the youth and its prevention. Young people’s access to public services was recognized as a crucial problem and conse-quently the Finnish government set up Youth Guarantee. One-Stop Guidance Centers (Ohjaamo) were established around Finland to meet these needs. They bring together differ-ent services providing guidance for housing, education and employment. This research considers how challenges with youth employment and marginalization are han-dled in multi-agency guidance and counselling. The point of interest is how multi-agency counselling is legitimized in One-Stop Guidance Centers. I also ask how young people’s sub-jectivity and counselling specialists’ subject positions are constructed in One-Stop Guidance Centers. The research data consists of six theme interviews with counselling specialists working in a One-Stop Guidance Center. Analysis method was discoursive reading. It was found that multi-agency guidance offered by One-Stop Guidance Center is linked to therapisation and ethos of vulnerability where handling and governing emotions has become an important part of today’s society. Social problems such as unemployment are pinpointed to originate from individual’s qualities. Improving self-knowledge and other measures directed to individual’s psyche are offered as a cure to these social problems. In multi-agency guidance the central practices consisted of improving youth’s self-esteem and building motivation. By building better self-knowledge and finding one’s strengths youth were guided to use their freedom of choice but also governed their expectations. Counsellors’ position was constructed between ambivalent objectives: on the one hand as an ally but on the other hand as a bureaucrat exercising power.
Subject: Ohjaamot
ohjaus
terapeuttinen eetos
haavoittuvuus
Subject (yso): ohjaamot
ohjaus (neuvominen)
ohjaus (opastaminen)
haavoittuvuus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
vaissi_vivi_pro_gradu_2019.pdf 532.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record