Haastavasti käyttäytyvän oppilaan kohtaaminen ja sen merkitys oppilaan käyttäytymiselle draamatunnilla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142917
Title: Haastavasti käyttäytyvän oppilaan kohtaaminen ja sen merkitys oppilaan käyttäytymiselle draamatunnilla
Author: Räty, Cia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142917
http://hdl.handle.net/10138/303180
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master´s Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Luokanopettaja (kasvatustiede)
Class Teacher (education)
Klasslärare (pedagogik)
Abstract: Tavoitteet. Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella, millaisilla myönteisillä keinoilla luokanopettaja kohtaa haastavasti käyttäytyvän oppilaan luokkahuoneessa ja uudelleenohjaa käyttäytymistä tavoitteen mukaiseksi. Tutkimuksessa pyritään lisäksi selvittämään, millaisia haastavan käyttäytymisen muotoja analysoiduilla draamatunneilla esiintyy. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että opettajat kokevat haastavasti käyttäytyvien oppilaiden kanssa toimimisen usein vaativaksi. Nykypäivänä kaikkien opettajien on varauduttava haastavasti käyttäytyvien oppilaiden kohtaamiseen ja siksi onkin tarpeen tutkia jo työssä olevien opettajien keinoja kohdata nämä oppilaat myönteisesti. Menetelmät. Tutkimus oli videohavainnointiin pohjautuva tapaustutkimus, jossa tarkasteltiin vuonna 2018 kerättyä KEHU-hanketta varten kuvattua valmista videoaineistoa. Tutkimusaineisto koostui viidestä videoidusta oppitunnista, joita pitivät viisi eri puolilla Suomea opettavat draamaan erikoistuneet luokanopettajat. Tutkimukseen osallistuneet opettajat opettivat luokkia ensimmäisestä kolmanteen. Tutkimus oli luonteeltaan laadullinen tapaustutkimus. Aineiston analyysi toteutettiin sisällönanalyysin ja luokittelun keinoin. Tulokset ja johtopäätökset. Aineiston draamatunneilla haastava käyttäytyminen määrittyi neljään osa-alueeseen, joita olivat häiritsevä käytös, väärä sijainti, tottelemattomuus ja negatiivinen verbaalinen tai fyysinen vuorovaikutus. Oppitunneilla haastava käyttäytyminen ilmeni usein varsin lievänä haastavana käyttäytymisenä. Tulosten perusteella opettajat kohtasivat haastavasti käyttäytyvät oppilaat pääosin myönteisesti ja uudelleenohjasivat käyttäytymistä tehokkailla ja toimivilla keinoilla. Tutkimus tuotti rohkaisevaa tieota siitä, että opettajan myönteisellä vuorovaikutuksella voidaan uudelleenohjata haastavaa käyttäytymistä tavoitteen mukaiseksi. Opettajan kunnioittava asenne oppilaita kohtaan sekä dialogisuuteen pyrkiminen näyttivät tehostavan oppilaan kohtaamista, minkä on osoitettu jo aikaisemmissa tutkimuksissa olevan merkityksellistä oppilaiden käyttäytymisen kannalta.Objectives. The goal of this thesis is to examine various positive methods in which a teacher can confront a challenging student in the classroom and redirect the student’s behaviour to fit the lessons agenda. This thesis will also aim to examine what kinds of challenging behaviour can be found from analysed drama lessons. Previous research has shown that teachers find interactions with challenging students to be often demanding. In the modern classroom teachers must be prepared to face challenging students and therefore there is a need to research teachers already working in the field to see how they confront challenging students in a positive way. Methods. The research for this thesis was done as a case-study based in video observations, where footage from the 2018 KEHU-project was utilized. The research footage contained five filmed lessons, which were taught by five various drama-specialized teachers across Finland. The teachers participating in this project taught grades one through third grade. The nature of this research was based on qualitative methods. The material was processed through content analysis and classification. Results and conclusions. Challenging behaviour was categorized into four distinct categories based off the filmed drama lessons, which were disruptive behaviour, wandering, disobedience and negative verbal or physical interaction. Challenging behaviour filmed during the lessons were often quite mild forms of challenging behaviour. Based on the results the teachers mostly conducted positive confrontations against challenging students and were able to redirect behaviour with efficient and practical methods. This thesis provided promising information in regards that teachers can redirect behaviour towards the lesson’s goals with positive interactions. Having a respective attitude towards students and striving towards dialogical interactions from the teacher appears to improve confronting the student, which has been proven in earlier research to be meaningful in regards to the students behaviour.
Subject: draamakasvatus
haastava käyttäytyminen
kohtaaminen
vuorovaikutus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Raty_Cia_Pro_gradu_2019.pdf 3.384Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record