Kohti kaikille yhteistä liikunnanopetusta : Opettajien käsityksiä inklusiivisesta liikunnanopetuksesta ja liikunnanopetuksen eriyttämisestä

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Nätkynmäki, Iida
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201906142898
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/303181
dc.description.abstract Tavoitteet. Inklusiivisen opetuksen tavoitteena on kaikkien oppilaiden tasa-arvoinen osallistuminen yleisopetukseen riippumatta oppilaiden tarpeista. Inkluusio tuo mukanaan heterogeeniset oppilasryhmät. Opetuksen eriyttämisellä pyritään vastaamaan oppilaiden vaihteleviin tarpeisiin mahdollistamalla kaikkien oppilaiden osallistuminen. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa, millaiset tekijät vaikuttavat inklusiivisen liikunnanopetuksen ja liikunnanopetuksen eriyttämisen toteuttamiseen sekä millaisia vaikutuksia inklusiivisella liikunnanopetuksella on. Lisäksi tavoitteena oli selvittää, millaisin konkreettisin menetelmin opettajat eriyttävät liikunnanopetusta. Tutkimuksella halutaan herättää tietoisuutta inklusiivisen liikunnanopetuksen vaikutuksista sekä opettajien mahdollisuuksista vastata oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin liikunnanopetuksessa. Menetelmät. Tämä tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena. Aineisto kerättiin puolistrukturoidun teemahaastattelun avulla haastattelemalla viittä liikuntaa opettavaa opettajaa. Aineiston analyysi toteutettiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin. Tulokset. Liikunnanopetuksen inklusiivisuuden ja eriyttämisen toteuttamista hankaloittivat kielteiset asenteet ja motivaation puute, opettajan heikot eriyttämisen taidot, eriyttämisen vaivalloisuus, vakiintuneet käytännöt, pienryhmäopetuksen koetut hyödyt, ajanpuute, suuret ryhmäkoot ja aikuisresurssin puute. Inklusiivisuuden ja eriyttämisen toteuttamista helpottivat oppilaantuntemus, opettajan lisäkouluttautuminen, motorisen oppimisen haasteiden aikainen havainnointi, ryhmän hyvät sosiaaliset suhteet, hyvä lukujärjestyssuunnittelu, yhteistyö muiden tahojen kanssa sekä hyvät liikuntatilat ja välineet. Opettajat eriyttivät liikunnanopetusta oppimisen tahtia yksilöllistäen, erilaisia tehtäviä tarjoten, välineitä ja tiloja soveltaen, oppilasta avustaen sekä erilaisin roolituksin ja ryhmittelyin. Inklusiivisen liikunnanopetuksen haittoina koettiin henkinen turvattomuus, tunnin fyysisen aktiivisuuden kärsiminen, oppilaan huomiotta jääminen, kiusaaminen, liikunnanopetuksen toteuttamisen haasteet ja opettajan epäusko ammattitaitoonsa. Hyötyinä koettiin tasa-arvoisuus yhteisössä, oikeus osallistua, erilaisuuden ymmärtäminen, toisten huomioiminen, yksilöllisten tarpeiden mukainen opetus, opettajan ammattitaidon kehittyminen ja lisääntynyt aikuisresurssi. fi
dc.description.abstract Objective of the study. The aim of inclusive education is to achieve equal participation of all students in general education in spite of the students’ needs. Inclusion generates heterogeneous groups of students. Differentiated instruction means responding to students’ varying needs by enabling the participation of all students. The aim of this study was to examine what kind of factors affect the implementation of inclusive physical education (PE) and the differentiation of physical education, as well as what kind of effects does inclusive PE have. Additionally, the aim was to examine what kind of concrete methods the teachers have to differentiate PE. The purpose of this study is to raise awareness of the effects of inclusive PE and teachers’ opportunities to respond to individual needs of students in PE. Methods. This study was carried out as a qualitative case study. The data was collected with a semi-structured theme interview by interviewing five teachers who teach physical education. The data was analysed with theory-guided content analysis. Results. Negative attitudes and lack of motivation, teacher’s poor skills in differentiation, the trouble of differentiation, old habits, benefits of small group instruction, lack of time, large group sizes and lack of adult resources hindered the implementation of inclusiveness and differentiation of PE. The skill to identify each student’s learning needs, teacher’s additional education, early observation of motor learning disabilities, good social relationships of the group, successful scheduling, collaboration with others and good environment and equipment for physical education eased the implementation of inclusiveness and differentiation of PE. The teachers differentiated PE by individualizing the pace of learning, providing various kinds of tasks, modifying equipment and environment, assisting the student and by different kinds of student roles and groupings. The perceived disadvantages of inclusive PE were mental insecurity, the decrease of physical activity in the class, teacher’s inability to pay attention to every student, bullying, challenges in implementing PE and teacher’s disbelief in their skills. The perceived benefits were equality in the community, right to participate, understanding differences, consideration of others, instruction that responds to individual needs, the development of teacher’s professional skills and increase of adult resources. en
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject liikunnanopetus
dc.subject inkluusio
dc.subject inklusiivinen opetus
dc.subject opetuksen eriyttäminen
dc.title Kohti kaikille yhteistä liikunnanopetusta : Opettajien käsityksiä inklusiivisesta liikunnanopetuksesta ja liikunnanopetuksen eriyttämisestä fi
dc.title.alternative Towards Physical Education for All : Teachers' Conceptions of Inclusive Physical Education and Differentiation of Physical Education en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201906142898

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Natkynmaki_Iida_Pro_gradu_2019.pdf 1.121Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record