Painotettuun opetukseen osallistuvien oppilaiden koulumenestyksen ja motivaation tarkastelua

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142899
Julkaisun nimi: Painotettuun opetukseen osallistuvien oppilaiden koulumenestyksen ja motivaation tarkastelua
Toissijainen nimi: Examination of academic achievements and motivation of students studying in classes emphasizing a school subject
Tekijä: Karell, Laura
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2019
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142899
http://hdl.handle.net/10138/303182
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Tiivistelmä: Tavoitteet. Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää, onko oppilaiden koulumenestyksessä ja motivaatiossa eroja painotettujen ja tavallisten luokkien välillä. Motivaatio on kaiken tekemisen perusta ja merkittävä tekijä opiskelussa (Jang ym., 2015; Zimmerman & Schunk, 2008, s. 2–3). Motivaatiota arvioitiin tavoiteorientaatioteorian näkökulmasta ja sukupuolten erot motivaatiossa otettiin huomioon. Lisäksi tarkasteltiin vanhempien koulutustaustan yhteyttä lapsen koulumenestykseen ja sijoittumiseen eri luokille. Vanhempien koulutuksella ja kouluvalinnalla on aiemmin todettu olevan yhteyttä näihin muuttujiin. Korkeasti koulutettujen vanhempien lapset hakeutuvat useammin painotetulle luokalle ja menestyvät koulussa paremmin. Sosioekonomisten alueellisten erojen vuoksi osa lapsista kasautuu tiettyihin kouluihin ja jäävät sosiaalisen asemansa vuoksi heikompaan asemaan. (Bernelius, 2013; Kalalahti ym. 2015; Kosunen, 2012.) Menetelmät. Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena tutkimuksena. Aineisto on kerätty osana valtakunnallista oppimaan oppimisen tutkimusta satunnaisesti valikoiduista suomalaisista peruskouluista. Otoskoko oli 6354 oppilasta, joista tyttöjä oli 3147 ja poikia 3207. Analyysimenetelminä käytettiin varianssianalyysia ja x^2-riippumattomuustestiä. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimus osoitti, että eri luokkien välillä on eroja koulumenestyksessä ja motivaatiossa. Painotetuilla luokilla oppilaiden lukuaineiden keskiarvo oli hieman parempi ja motivaatiota ilmensi oppimista myönteisesti tukevat tavoiteorientaatiomuuttujat enemmän kuin tavallisilla luokilla. Sukupuolten välillä havaittiin myös eroja motivaation laadussa. Painotetuille luokille sijoittuneiden lasten vanhempien joukossa oli enemmän korkeasti koulutettuja kuin tavallisilla luokilla.Objectives. The purpose of this research was to examine if there was difference in motivation between classes emphasizing a subject and regular classes. Motivation is the basis of every action and remarkable factor in learning (Jang et. al., 2015; Zimmerman & Schunk, 2008, p. 2–3). Motivation was observed by achievement goal theory and the differences between genders were included. The relation of education of parents’ and children’s academic achievements and placing in different classes were also examined. Parents’ education and school choice has been related to these variables. High educated parents’ children participate more often to classes emphasizing a subject and get better grades. Because of social-economical differences, children concentrate in specific schools and remain in lower position. (Bernelius, 2013; Kosunen, 2012; Kalalahti et. al., 2015). Methodology. This study was a quantitative research. The data was collected randomly as a part of a national learning to learn research from Finnish comprehensive schools. Sample size was 6354 students, out of which 3147 girls and 3207 boys. The data was analyzed by variance analysis and x^2-test. Results and conclusions. There was difference in different classes on academic achievements and motivation. Students in classes emphasizing a subject had little better means in theoretical subjects and expressed more desirable achievement goal variables than students in regular classes. There was also difference in motivation separated by gender. Students in classes emphasizing a subject had bigger proportion of high educated parents than in regular classes.
Avainsanat: motivaatio
tavoiteorientaatioteoria
painotettu opetus
peruskoulu
kouluvalinta


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Karell_Laura_Pro_gradu_2019.pdf 957.7KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot