Työhön liittyvien ja henkilökohtaisten voimavarojen sekä haasteiden yhteys työintoon ja elämäntyytyväisyyteen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142928
Title: Työhön liittyvien ja henkilökohtaisten voimavarojen sekä haasteiden yhteys työintoon ja elämäntyytyväisyyteen
Alternative title: Associations between work related resources, personal resources and demands and work engagement and life satisfaction
Author: Pirinen, Elina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142928
http://hdl.handle.net/10138/303184
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tiivistelmä - Referat - Abstract Tavoitteet. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin työhön liittyvien voimavarojen (palveleva johtajuus, rooli organisaatiossa) ja henkilökohtaisten voimavarojen (harrastuneisuus), sekä työhön liittyvien haasteiden (vuorovaikutuskuormitus) yhteyttä työintoon ja elämäntyytyväisyyteen. Tutkimuksen viitekehyksenä oli Bakkerin ja Demeroutin (2007) työn voimavarojen ja vaatimusten malli. Aikaisemmassa tutkimuksessa on havaittu, että palveleva johtajuus on yhteydessä työintoon ja elämäntyytyväisyyteen. Roolin organisaatiossa, harrastuneisuuden ja vuorovaikutuskuormituksen yhteyttä työintoon ja elämäntyytyväisyyteen on tutkittu verrattain vähän ja tulokset ovat olleet ristiriitaisia. Tutkimuksessa oletettiin, että voimavarat ovat positiivisesti ja kuormitus negatiivisesti yhteydessä työintoon ja elämäntyytyväisyyteen. Menetelmät. Tutkimus on osa suurempaa työhyvinvoinnin kyselytutkimusta, johon osallistui kolme suurta suomalaista organisaatiota vuonna 2011 (N= 1415). Vastaajille lähetettiin sähköinen kyselylomake, johon he vastasivat muun muassa palvelevaa johtajuutta, harrastuneisuutta ja vuorovaikutuksen kuormitusta koskeviin kysymyksiin, sekä työintoa ja elämäntyytyväisyyttä koskeviin kysymyksiin. Aineisto analysoitiin käyttäen hierarkkista regressioanalyysiä. Tulokset ja johtopäätökset. Tulokset osoittivat, että työhön liittyvät voimavarat (palveleva johtajuus, rooli organisaatiossa) olivat positiivisesti yhteydessä työintoon ja elämäntyytyväisyyteen. Myös henkilökohtainen voimavara, harrastuneisuus oli positiivisesti yhteydessä työintoon ja elämäntyytyväisyyteen, mikä oli uusi tulos. Vuorovaikutustilanteiden kuormitus oli puolestaan negatiivisesti yhteydessä työintoon ja elämäntyytyväisyyteen. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että johtajuudella ja työroolilla on yhteys työntekijöiden hyvinvointiin ja tätä voisi tukea kehittämällä johtamista työpaikoilla. Lisäksi harrastuneisuudella on yhteys työntekijöiden hyvinvointiin niin työssä kuin vapaa-ajallakin. Tätä voisi organisaatioissa tukea esimerkiksi tukemalla työntekijöiden liikuntaa työajalla. Vuorovaikutustilanteiden haasteet saattavat myös heijastua työntekijöiden hyvinvointiin, jolloin kaikenlaisiin vuorovaikutuksen haasteisiin tulisi puuttua työpaikoilla ennaltaehkäisevästi ja saman tien ongelmien aiheutuessa esimerkiksi erilaisten interventioiden avulla.Tiivistelmä - Referat – Abstract Aims. This study investigated to what extent work related resources (servant leadership and role in the organization) and personal resources (leisure time activities) as well as work related demands (interpersonal conflicts) are associated with employees’ work engagement and life satisfaction. The job demands and resources (JD-R) model by Bakker & Demerouti (2007) was used as the theoretical framework of the study. Previously it has been found that servant leadership is positively associated with work engagement and life satisfaction. However, there are only few studies examining role in the organization, leisure activities and interpersonal conflict as resources and demands of engagement and life satisfaction, and the results of these few studies have been mixed. Following the JD-R -model, it was hypothesized that resources were positively associated and demands negatively associated with work engagement and life satisfaction. Methods. This study is a part of an occupational health study, in which employees (N = 1415) from three big Finnish organizations participated in 2011. The participants filled in an online questionnaire concerning servant leadership, role in the organization, leisure activities and interpersonal conflict at work as well as questions about work engagement and life satisfaction. The data was analyzed using hierarchical regression analysis. Results and conclusions. The results showed that both servant leadership and role in the organization were positively associated with both work engagement and life satisfaction. Personal resource, leisure time activities, was also positively associated with work engagement and life satisfaction, which was a new result. Interpersonal conflict was negatively associated with work engagement and life satisfaction. As a conclusion, leadership style and role in the organization are associated with both work engagement and general life satisfaction. Also, leisure time activities are associated with well-being both at the workplace and during leisure time. Workplaces could support their employees for example by promoting sports during worktime. However, there is also a connection between interpersonal conflict and work engagement and life satisfaction, so employers could create some interventions (e.g., small group discussions) for social conflicts already before the problems occur.
Subject: Työinto
elämäntyytyväisyys
palveleva johtajuus
harrastuneisuus
vuorovaikutuskuormitus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pirinen_Elina_Pro_Gradu_2019.pdf 644.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record