Nuorten aikuisten tunteet nykypäivän työelämästä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142916
Title: Nuorten aikuisten tunteet nykypäivän työelämästä
Author: Kauppila, Sanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142916
http://hdl.handle.net/10138/303187
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin millaisia tunteita työelämä herättää nuorissa aikuisissa. Tutkimuksen tehtävänä oli saada kuva nuorten aikuisten nykypäivän työelämään kohdistuneesta tunneavaruudesta. Teoreettisena taustana hyödynnettiin teoriaa emootion psykologisesta konstruktiosta sekä emootioiden circumplex- mallia eli kehämallia. Emootion käsitteen moniulotteisuus tekee siitä haastavan tutkimuskohteen. Työelämään liittyviä emootioita on tutkittu esimerkiksi organisaatiopsykologian saralla diskreettien tunteiden muodossa sekä emootioiden yhteyttä työhön sitoutumiseen ja työuupumukseen. Erityisesti nuorten aikuisten työelämään kohdistuvista tunteista ei ole tehty aiempaa tutkimusta. Menetelmät. Tutkimus on osa FinEdu (Finnish Educational Transitions) pitkittäistutkimusta. Tutkimuksen mittarina toimi avoin kysymys, johon oli kerätty vastauksia 27-28- vuotiailta nuorilta aikuisilta (N=551). Aineistoa analysoitiin luokittelemalla tutkittavien vastauksissa esiintyviä tunteita ja yhdistämällä niitä tunteiden kehämalliin. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksen tuloksena muodostui 30 eri tunneluokkaa, esimerkiksi ilo, ahdistus ja toivo, joista 27 päätyi lopulliseen analyysiin ja osaksi tunteiden kehämallia. Tunneluokista muodostui kehämalliin 4 yläkategoriaa, jotka jaettiin vielä 11 alakategoriaan. Työelämä herätti nuorissa aikuisissa eniten positiivisia aktivoivia tunteita, kuten yleisiä positiivisia tunteita, iloa ja innostusta, mutta myös negatiivisia aktivoivia tunteita, kuten stressiä, ahdistusta ja pelkoa. Epäaktivoivista tunteista eniten koettiin uupumuksen tunteita. Voidaan sanoa, että nykypäivän työelämä herättää nuorissa aikuisissa eniten positiivisia ja aktivoivia tunteita, mutta myös negatiivisia aktivoivia tunteita sekä ristiriitaisuuden kokemusta on havaittavissa. Negatiiviset ja ristiriitaiset tunteet voivat olla seurausta nykypäivän työelämän ja työkulttuurin epävarmuudesta tai vaativuudesta tai yksi sen sivutuotteista. Organisaatioiden tulisi investoida nuoren työntekijän terveyteen ja hyvinvointiin.Aims. This study investigated what kind of emotions work-life evokes in young adults. The aim of the study was to get a full picture on young adults’ emotions that were focused on their work-life. Theory of psychological construction of emotions and emotions circumplex- model was used as the main theoretical framework. Complexity in the concept of emotions makes it challenging subject to study. Emotions in the area of work-life have been studied in the field of organizational psychology, and in these studies the research has focused on examining emotions connected to work engagement or burnout. However, no previous studies exist concerning young adults’ emotions towards work or work-life. Methods. This study is a part of longitudinal FinEdu (Finnish Educational Transitions) study. Young adults’ emotions were examined with an open question which was presented to the research subjects (N=551). The participants were 27-28 years old young adults. The responses were categorized and merged to the circumplex- model of emotions. Results and conclusions. Thirty emotion categories were formed based on young adults’ responses (e.g. joy, anxiety, hope), and 27 of them ended up to the final analysis and as a part of circumplex- model of emotions. In addition, 4 upper categories formed the circumplex- model, which was further divided into 11 lower categories. Work-life raised more positive activating emotions in young adults’ that any other upper categories. The most common emotions that young adults reported were positive activating emotions, such as general positive emotions, joy and excitement. However, young adults also experienced negative activating emotions, such as stress, anxiety and fear. Concerning deactivating emotions, the most common were tiredness or feelings of burnout/exhaustion. As a conclusion, todays’ work-life raised mostly positive activating emotions, and some negative and/or mixed emotions. Negative and mixed emotions can result from todays’ uncertain and demanding work culture. In the future, organizations should invest to the health and wellbeing of young employees.
Subject: emootio
tunne
työelämä
nuoret aikuiset


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kauppila_Sanna_Pro_gradu_2019.pdf 300.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record