Suomen 2010-luvun hallitusohjelmien koulutuspoliittisten tavoitteiden yhtäläisyydet OECD:n koulutuspoliittisiin pääteemoihin

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper sv
dc.contributor.author Günther, Mira
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201906142924
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/303188
dc.description.abstract Tavoitteet. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että kansainväliset koulutuspoliittiset trendit leviävät yhä nopeammin, ja että tässä kehityksessä keskeisessä roolissa ovat ylikansalliset organisaatiot, kuten OECD. Tässä tutkimuksessa paikannetaan OECD:n koulutusjulkaisuista niissä esiintyviä koulutuspoliittisia pääteemoja ja verrataan niitä Suomen 2010-luvun hallitusten hallitusohjelmien koulutuspoliittisiin tavoitteisiin tarkoituksena paikantaa hallitusohjelmien koulutuspoliittisten tavoitteiden sekä OECD:n koulutuspoliittisten pääteemojen välillä vallitsevia yhtäläisyyksiä. Tutkimuksen tarkastelua ohjaavat tutkimuskysymykset ovat: 1. Mitä koulutuspoliittisia pääteemoja voidaan havaita OECD:n koulutusjulkaisuissa? ja 2. Mitä yhteneväisyyksiä voidaan havaita OECD:n koulutuspoliittisten teemojen ja Suomen 2010-luvun hallitusohjelmien koulutuspoliittisten tavoitteiden välillä? Menetelmät. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Tutkimusaineisto kerättiin OECD:n koulutusjulkaisuista sekä 2010-luvun hallitusten hallitusohjelmien koulutuspoliittisia tavoitteita käsittelevistä osioista. Aineistona analyysimenetelmänä käytettiin aineistolähtöistä teemoittelevaa sisällönanalyysiä. Analyysissä nostettiin ensin teemoittelevaa sisällönanalyysia käyttäen OECD:n koulutusjulkaisuista esiin niissä esiintyviä koulutuspoliittisia pääteemoja, jonka jälkeen näitä teemoja verrattiin 2010-luvun hallitusohjelmien koulutuspoliittisiin tavoitteisiin, josta teemoittelevan sisällönanalyysin keinoin paikannettiin yhteneväisyyksiä OECD:n koulutusjulkaisuista löydettyihin koulutuspoliittisiin pääteemoihin. Tulokset ja johtopäätökset. Vastaukseksi ensimmäiseen tutkimuskysymykseen OECD:n koulutusjulkaisuista nousi seitsemän pääteemaa. Pääteemat ovat kilpailukyky ja työelämä- yhdenvertaisuus-, koulutuksen tuloksellisuus-, innovaatio-, elinikäinen oppiminen-, koulutuksen kattavuus- ja kansainvälisyysteema. Vastauksena toiseen tutkimuskysymykseen OECD:n julkaisujen pääteemoja verratessa Suomen 2010-luvun hallitusten hallitusohjelmien koulutuspoliittisiin tavoitteisiin, ilmeni pääteemojen ja hallitusohjelmien koulutuspoliittisten tavoitteiden välillä useita sisällöllisiä yhtäläisyyksiä. Tulosten tarkoitus on herättää koulutuspoliittista keskustelua ylikansallisesta koulutuspoliittisesta ohjauksesta. fi
dc.description.abstract Objectives. Earlier studies have shown that international education policies are increasingly spreading, and that transnational organizations such as OECD play a key role in this development. This study focuses on locating the main educational policy themes from OECD’s publications and compares them with the educational policy objectives of the government programs of the Finnish governments in the 2010s with the aim of locating the similarities between the educational policy objectives of the government programs and the main themes of the OECD's education policy. The research questions guiding the research are: 1. What are the main educational policy themes that can be identified in OECD educational publications? and 2. What are the similarities between the educational policy themes of the OECD and the educational policy objectives of the Finnish government programs for the 2010s? Methods. The research was carried out as a qualitative study. The research material was collected from the OECD educational publications and from the educational policy objectives sections of government programs of the 2010s. An analysis method used in this study was data-driven thematic content analysis. The analysis first highlighted the main educational policy themes from OECD's educational publications, and then compared these themes with the educational policy objectives of the government programs of the 2010s to identify the similarities between them and the OECD’s main educational policy themes. Results and conclusions. In response to the first research question, seven main educational policy themes themes emerged from the OECD’s publications. The main themes are competitiveness and work life, equality, educational performance, innovation, lifelong learning, educational coverage and internationality themes. In response to second research question, the main educational themes of OECD’s publications in comparison to the educational policy objectives of the government programs of the 2010 government of Finland revealed several substantive similarities between the main themes and the educational policy goals of government programs. The purpose of the results is to stimulate an education-related debate on transnational educational policy guidance. en
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject OECD
dc.subject koulutuspolitiikka
dc.subject hallitusohjelmat
dc.subject ylikansalliset organisaatiot
dc.title Suomen 2010-luvun hallitusohjelmien koulutuspoliittisten tavoitteiden yhtäläisyydet OECD:n koulutuspoliittisiin pääteemoihin fi
dc.title.alternative The Similarities Between the Educational Policy Objectives of the Finnish Government Programs and the OECD Educational Policy Main Themes en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201906142924

Files in this item

Files Size Format View
Gunther_Mira_Pro_gradu_2019.pdf 690.9Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record