Monimateriaalinen käsityö – mitä se on ja motivoiko se? : Opetussuunnitelmauudistus opettajien ja oppilaiden silmin

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142957
Title: Monimateriaalinen käsityö – mitä se on ja motivoiko se? : Opetussuunnitelmauudistus opettajien ja oppilaiden silmin
Author: Vertanen, Viivi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142957
http://hdl.handle.net/10138/303190
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet. Opetussuunnitelmauudistuksen (POPS, 2014) myötä käsityöoppiaine on muuttunut entistä yhtenäisemmäksi. Uudistuksessa mainitaan monimateriaalinen käsityö, jota ei kuitenkaan ole määritelty tarkasti. Koska monimateriaalisen käsityön mukaisesta opetuksesta ei vielä juurikaan ole tutkimustietoa, keskitytään tutkimuksessa rajaamaan käsitettä viranomaismääräyksien ja niitä käsittelevien tekstien avulla. Monimateriaalisen käsityön malli on muodostettu tässä tutkimuksessa näistä teksteistä ja määräyksistä. Motivoivuutta puolestaan tutkittiin erilaisten opettajien ja oppilaiden motivaatioon erikoistuneiden mallien avulla. Tutkimuksessa selvitetään, minkälaista monimateriaalinen käsityö on kokemuksien perusteella ja kuinka motivoivana sitä pidetään. Kokemuksia verrataan muodostettuihin malleihin. Menetelmät. Tutkimuksen aineisto kerättiin sähköisten kyselylomakkeiden avulla. Oppilaille ja opettajille oli omat lomakkeet. Kyselylomakkeen mittarit rakennettiin tutkimusta varten. Opettajia osallistui tutkimukseen viideltä eri paikkakunnalta (n=13) ja oppilaita neljältä (n=88). Aineistoa kerättiin sekä kvalitatiivisesti ja kvantitatiivisesti. Aineisto analysoitiin kvantitatiivisesti keskihajonnan ja -arvojen perusteella sekä tutkien eroavaisuuksia kaupunki- ja maaseutukoulujen välillä U-testillä. Kvalitatiivinen aineisto analysoitiin sisällön analyysillä. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksessa havaittiin monimateriaalisen käsityön kokemuk-sien eroavan opettajien ja oppilaiden sekä oppilaiden kouluympäristöjen perusteella. Maaseutu- ja kaupunkikoulujen välillä merkitsevimmät erot tulivat oppilaan itseohjautuvuuden kasvussa. Opettajien kokemukset olivat lähes kaikissa osioissa oppilaita myönteisemmät, mutta teknisen ja tekstiilityön työtapojen yhdistäminen ja useiden tilojen hyödynnys tekivät poikkeuksen. Ilmapiiri näkyi eniten oppilaiden motivaatiossa monimateriaalista käsityötä kohtaan. Opettajat olivat motivoituneita työstänsä, mutta epävarmuus työsuhteen jatkuvuudesta ja muutoksien haasteet saattoivat heikentää sitä. Tulosten perusteella voidaan sanoa monimateriaalisen käsityön olevan muotoutumassa kouluissa. Muutos puolestaan näkyy motivaatiossa.Aims. On account of the curriculum reform (POPS, 2014) the subject of craft has become more coherent. The reform introduces the term multi-material crafts, which however, is not precisely defined. As research data on the teaching applying multi-material crafts does not excist at large yet, this research concentrates on defining the term based on official commandments and texts addressing them. This model of multi-material crafts is composed of those texts and commandments. The degree of motivation, in turn, is studied by means of various models specialized on teachers’ and students’ motivation. This research aims to examine what multi-material craft is by experiences and how motivational it is considered. The experiences are compared to the composed models. Methods. The data of the reserch was collected via online questionnaires. There were separate ones for teachers and students. The indicators were built for the research. There were teachers participating on the research from five cities (n=13) And students from four cities (n=88). The research data was collected both in quantitative and qualitative method. The quantitative data was analysed based on standard deviation and arithmetical mean. The differencies between the urban and rural area schools were studied with U-test. The qualitative data was analysed with the analysis of the content. Results and conclusions. It was perceived in the results that the experiences of multi-material crafts were distinct between teachers and students as well as different school districts. The main differences between urban and rural area schools were in the increase of self-direction. Teachers’ experiences were more positive than the ones of students’ in nearly all of the sections. The only exceptions were combining the methods of technical and textile crafts and utilising multiple workspaces. The main feature affecting students’ motivation on multi material crafts was atmosphere. The teachers were motivated by their work but the uncertainty of the continuance of the work and the challenges caused by changes possibly diluted their motivation. On ground of the results it can be said that multi-material crafts are taking shape in the schools. The change on its behalf is affecting the motivation.
Subject: opetussuunnitelmauudistus
monimateriaalinen käsityö
motivaatio
oppilaat
opettajat
Subject (yso): opetussuunitelmauudistus
motivaatio
käsityö
oppilaat
opettajat
Discipline: Käsityötiede
Craft Science
Slöjdvetenskap


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Vertanen_Viivi_Pro_gradu_2019.pdf 1.200Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record