Yksilöllisesti kehitetty esteetön ja omaa tyyliä edustava vaate

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142958
Title: Yksilöllisesti kehitetty esteetön ja omaa tyyliä edustava vaate
Author: Jernfors, Riikka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142958
http://hdl.handle.net/10138/303192
Thesis level: master's thesis
Discipline: Käsityötiede
Craft Science
Slöjdvetenskap
Abstract: Tämän käyttäjälähtöisen kehittämistutkimuksen tarkoituksena oli kehittää yksilölliset housut nuorelle naiselle, jolla on selkäydinvamman vuoksi erityisiä tarpeita housujen toimiville ominaisuuksille. Tuotteen toimivuuden lisäksi housujen tuli myös vastata hänen ilmaisullisia ja esteettisiä mieltymyksiään, eli toteuttaa tuote kokonaisuudessaan käyttäjän omia tarpeitaan vastaavaksi. Aiemmat tutkimukset osoittavat, että tarjolla ei ole tarpeeksi sopivia, toimivia ja samalla esteettisesti miellyttäviä vaatteita fyysisesti vammaisille. Tutkimuksen käyttäjän tarpeiden lähtökohtana toimi Lambin ja Kallalin (1992) kehittämä FEA-malli, jossa huomioidaan vaatteen suunnitteluun toimivat, ilmaisulliset ja esteettiset ominaisuudet. Käyttäjätiedon keruusta saadusta aineistosta koottiin laadullisella sisällönanalyysillä olennaisia asioita ja teemoja havainnollistamaan käyttäjäprofiilia, housujen käyttökontekstia sekä käyttäjän tarpeita housujen suunnittelua varten. Aineistosta nousi esiin käyttäjän tarve kahdelle eri tyylisille housuille: klassiset ja ajattomat farkut sekä urheilulliset arkihousut. Suunnitteluanalyysin tulosten ja tulkintojen pohjalta kehitettiin housut kolmena eri versioina: ensimmäisinä farkkuversioina, jatkokehitettyinä farkkuina sekä urheilullisina arkihousuina. Käyttäjä arvioi tuotteen käytettävyyttä Nielsenin (1993) viisiportaisen arviointiasteikon mukaan kehitysprosessin jokaisessa vaiheessa. Vertailevana lähtökohtana arvioinnille oli käyttäjän ennen vammautumistaan käyttämät siistit arkihousut. Arvioinnin mukaan kehitystä tapahtui, kun jatkokehitetyt farkut sekä urheilulliset arkihousut vastasivat kokonaisuudessaan käyttäjän tarpeita, eli ne täyttivät sekä toimivat, ilmaisulliset että esteettiset käyttäjätarpeet. Tämä tutkimus tarjoaa konkreettisia käytännön toteutusratkaisuja erityisvaatteen suunnitteluun housujen toimivista ominaisuuksista, mutta tarjoaa näkökulmaa myös suunnittelun esteettiseen ja ilmaisulliseen puoleen. Tutkimuksen tulokset vahvistavat Lambin ja Kallalin (1992) näkemystä siitä, etteivät vaatteen toimivuus, ilmaisullisuus ja esteettisyys ole toisiaan poissulkevia, sillä yksilöllisesti kehitetty esteetön vaate voi olla samaan aikaan myös omaa tyyliä edustava.The purpose of this user-centred design-based research was to design trousers individually for a young woman who has special needs for trouser's functional considerations due to a spinal cord injury. In addition to the functionality of the product, the trousers also had to respond to the user needs for her expressive and aesthetic preferences. Earlier studies show that there are not enough fitting, functional and at the same time aesthetically pleasing clothes for physically disabled people. The framework for user needs was based on the FEA consumer needs model developed by Lamb and Kallal (1992), which focuses all functional, expressive and aesthetic considerations to recognize consumer needs and wishes for apparel design. From the user data collection, qualitative content analysis gathered the essential issues and themes to identify the user profile, the context of a use-situation and the needs of the user for the design of the trousers. The gathered material showed the user's need for two different types of trousers: classic and timeless jeans and sporty trousers for casual use. Based on the results and interpretations of the design analysis, the trousers were developed in three different versions: the first jeans, the further developed jeans and the sporty trousers for casual use. The user evaluated the usability of three trousers by Nielsen's (1993) five-point grading scale in each stage of the development process. The comparative starting point for the evaluation was user's everyday trousers used before her disability. According to the evaluation, development on the trousers occurred, when the further jeans and the sporty trousers for casual use corresponded to all the functional, expressive and aesthetic needs of the user. This research provides concrete practical implementation solutions for the functional considerations of an individually designed trousers, but also provides a perspective on the aesthetic and expressive aspects of apparel design. The results of the study confirm Lamb's and Kallal's (1992) view that the functionality, expressiveness and aesthetics of the apparel are not mutually exclusive, as the individually designed adaptive apparel can also be of one's own style.
Subject: Esteetön vaate
yksilöllinen vaate
erityisvaate
pyörätuolia käyttävän vaatetus
kehittämistutkimus
käyttäjälähtöinen tuotesuunnittelu
adaptive clothing
clothing for special needs
clothing for wheelchair users
design-based research
user-centered design


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Jernfors_Riikka_Pro_gradu_2019.pdf 42.92Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record