Enhancing First-year Bioscience Students’ Collaborative Elaboration through Questions in a Small Group Discussion

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142920
Title: Enhancing First-year Bioscience Students’ Collaborative Elaboration through Questions in a Small Group Discussion
Author: Kokkoniemi, Maiju
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142920
http://hdl.handle.net/10138/303194
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tavoitteet. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että yhteisöllisten oppimismenetelmien, kuten pienryhmätyöskentelyn soveltaminen yliopistokursseilla edistää opiskeltavien asioiden kriittistä käsittelyä ja opiskelijoiden ajatteluprosesseja. Ryhmässä opiskelijat tuovat esille ideoitaan, käsittelevät ja perustelevat niitä eri näkökulmista, arvioivat esitettyjä perusteita ja pyrkivät muodostamaan yhteisen näkemyksen opiskeltavasta aiheesta. Kysymykset on tunnistettu tehokkaaksi keinoksi edistää opiskelijoiden syvällistä ja yhteisöllistä tiedon kehittämistä, mutta ilmiöiden keskinäistä yhteyttä yliopistokontekstissa on tutkittu melko vähän ja lähinnä lääketieteen opetuksessa. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli analysoida eri biotieteen kontekstissa, miten kysymyksiä käytetään edistämään yliopisto-opiskelijoiden yhteisöllistä tiedon kehittelyä. Menetelmät. Tutkimuksessa analysoitiin biotieteiden kenttäkurssilla kerättyä videoaineistoa yhden pienryhmän keskustelusta. Analyysin kohteena oli kahdeksan ensimmäisen vuoden biotieteiden opiskelijan sekä heidän opettajansa ilmaisut keskustelussa. Keskustelun tavoitteena oli kartoittaa jokaisen opiskelijan aiempi tietämys opiskeltavasta aiheesta ja kehittää tietoa tutkimusongelman määrittelemiseksi. Teoriasidonnaista sisällönanalyysia käytettiin luokittelemaan erilaiset kysymystyypit ja ajattelun laatu niissä vastauksissa, joita opiskelijat kysymyksille antoivat. Lopussa erilaisten kysymystyyppejä suhteessa opiskelijoiden vastausten laatuun verrattiin. Tulokset ja johtopäätökset. Aiempien tutkimusten tapaan opiskelijat esittivät faktoihin perustuvia ja deklaaratiivisia kysymyksiä, joilla tarkistettiin aiemman tietämyksen ja ideoiden paikkansapitävyyttä. Opettaja esitti selittäviä ja mielekkäitä kysymyksiä pyytäessään opiskelijoita tekemään tulkintoja sekä metakysymyksiä, joilla hän kannusti opiskelijoita osallistumaan keskusteluun. Vastatessaan opiskelijat eivät juurikaan perustelleet ideoitaan tai kehittäneet muiden ideoita eteenpäin. Opettajan osallistuessa keskusteluun hän selitti ja selvensi asioita opiskelijoiden puolesta. Tulokset vahvistavat tulkintaa, että opiskelijat ovat tottuneita esittämään yksinkertaisia kysymyksiä, jotka eivät haasta ajattelua, mutta opettaja voi käyttää selittäviä ja mielekkäitä kysymyksiä tukemaan opiskelijoiden yhteisöllistä tiedon kehittelyä. Tutkimustulokset korostavat, että yhteisöllisten oppimismenetelmien käytössä ja opettajille suunnitelluissa pedagogisissa ohjelmissa tulisi entistä paremmin huomioida yhtäältä, miten ohjata opiskelijoita kysymään mielekkäitä kysymyksiä ja toisaalta, minkälaisia strategioita käyttää tukemaan opiskelijoiden yhteisöllistä tiedon kehittelyä.Objective of the study. Previous studies have concluded that applying collaborative learning methods in university courses, such as a small group work, enhances profound understanding of a learning issue and students’ thinking processes. In a group, students bring up new ideas and process, justify them from different perspectives, evaluate explanations and try to form a shared understanding of the theme to be studied. Questions have been found to be effective for improving students’ deep and collaborative knowledge elaboration, but the interrelationship between these two has not been investigated extensively, thus, only in the context of medical education. The objective of this study was to analyse how questions are used in a small group discussion for enhancing undergraduate students’ collaborative elaboration of knowledge in the context of biosciences. Methods. In this study, the video data collected from a small group discussion in a field course in biology were analysed. The focus of the analysis were the utterances in the group discussion of eight first-year bioscience students and their teacher. The aim of the group work and the discussion was to find out the students’ prior knowledge and elaborate ideas for defining a research problem. Theory-based content analysis was used to classify different question types and the quality of elaboration in answers that the students expressed. Finally, different question types were compared in relation to the quality of subsequent answers. Results and conclusions. In line with previous studies, the students elicited factual and declarative questions checking prior knowledge and the accuracy of their ideas. The teacher presented explanative and meaningful questions when asking the students to interpret and meta questions when encouraging other students to join a discussion. The students rarely elaborated and explained learning issues collaboratively. When answering, the students accepted different ideas without explaining or elaborating them further. When the teacher was involved in a discussion, the teacher explained and clarified issues on behalf of the students. The results emphasised the interpretation that students are used to express simple questions that do not challenge their thinking but that teachers can use explanative and meaningful questions to support students to elaborate their ideas thoroughly. The results show that applying collaborative learning methods requires that students are taught to ask meaningful questions and that pedagogical programs aiming at learning question strategies enhancing collaborative learning are developed and made available for teachers.
Subject: collaborative learning
small group discussion
interaction
questioning
inquiry
elaboration
Subject (yso): yhteisöllinen oppiminen
pienryhmäkeskustelu
kysyminen
tiedon kehittely


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record