Lihansyönnin vähentäminen lapsiperheissä : ”Kaikki syö lihaa vähemmän koko ajan. Mutta vähän eri tavoin.”

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142949
Title: Lihansyönnin vähentäminen lapsiperheissä : ”Kaikki syö lihaa vähemmän koko ajan. Mutta vähän eri tavoin.”
Author: Koskelainen, Karita
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142949
http://hdl.handle.net/10138/303195
Thesis level: master's thesis
Abstract: Lihansyönnillä on huomattavia ympäristövaikutuksia. Myös lihansyönnin haitallisista terveysvaikutuksista on vahvaa näyttöä. Näin lihansyönnin vähentämistä ruokavaliossa on suositeltu sekä ekologista että terveydellistä tekijöistä johtuen. Lisäksi lihantuotanto on myös eettisesti ongelmallista, koska eläintenhyvinvointikysymykset nousevat esiin tehotuotannossa. Tutkimus tarkastelee sitä, millä tavalla lapsiperheissä lihansyönnin vähentäminen on toteutettu ja miten lihansyönnin vähentäminen on muuttanut perheen ruokailutottumuksia. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään äidin roolia perheen ruoanvalmistajana: aiemman tutkimuksen mukaan äidin rooli perheen ruokahuollossa on merkittävä. Tutkimuskohteena ovat lapsiperheet, jotka ovat vähentäneet lihan kulutustaan. Tutkimusaineisto kerättiin helmi-maaliskuussa 2019 kyselytutkimuksena Helsingin yliopiston e-lomakkeella. Lomake sisälsi sekä strukturoituja monivalintakysymyksiä että avoimia kysymyksiä. Kyselylomakkeeseen vastasi 180 henkilöä, joista 98 prosenttia oli naisia. Analysoin aineiston hyödyntäen aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Tutkimuksen mukaan perheen aloittaessa lihansyönnin vähentämisen, kaikki perheenjäsenet eivät kuitenkaan vähentäneet lihansyömistään samalla tavoin. Perheiden ruokatottumukset muuttuivat lihansyönnin vähentämisen jälkeen kasvispainotteisemmiksi ja useassa perheessä tehtiin erilaisia ruokia verrattuna aikaisempaan ruuanlaittotottumuksiin. Äidin rooli perheen ruokahuollon vastaavana osoittautuu yhtä vahvaksi, kuten aiemmassa tutkimuksessa on tuotu esiin. Tutkimustuloksista ilmenee lisäksi, että vastaajat kokevat tarvetta selittää valintaansa lihansyönnin vähentämisestä. Tutkimuksessa vahvistuu myös lihan ja maidon yhteys lihantuotantoon liittyvinä tekijöinä, joista toisen käyttöä vähentäessään kuluttaja todennäköisesti vähentää myös toista. Tutkimustuloksista ilmeni, että perheen lihansyönnin vähentämistä vastustaa eniten perheen isä, eikä lapset. Tuloksia tarkastellessa tulee huomioida, että naiset ovat tässä tutkimuksessa yliedustettuja.Meat-eating has a significant impact on the environment. Also, there is notable evidence for the negative impacts that meat-eating has on health. Therefore it has been recommended that people reduce the amount of meat in their diet due to ecological and health reasons. In addition, the production of meat is ethically questionable due to the treatment of the animals. This study explores the ways in which families with children have reduced their meat-eating and how the reduction of meat has changed the families’ eating habits. Furthermore, this study investigates the mother’s role in the preparation of food: earlier studies have shown that the mother’s role in serving and preparing food for the family is significant. This study is focusing on families with children, where meat-eating has been reduced. The data was collected between February and March in 2019. The method of the study was an online survey with structured multiple choice questions as well as open questions. 180 people answered the survey, 98 percent of which were women. I analysed the data by doing a content analysis on the answers. The results show that when a family starts reducing their meat-eating, not all family members reduce their meat-eating in the same way. The eating habits of the families became more plant-based and many families made different foods after reducing their meat-eating than before they had reduced their meat-eating. The mother’s role in serving and preparing the food is still significant, as shown in earlier studies. The results also show that the respondents feel the need to explain their choice to reduce their meat-eating. The study also strengthens the connection between meat and milk and the meat industry, since consumers who reduce milk also tend to reduce meat, and vice versa. The results of the study also show that the person most opposed to reducing meat-eating in the family is the father, not the children. When reviewing the results, it has to be taken into consideration that women were over represented in the study, which might affect the results.
Subject: lapsiperhe
lihansyönnin vähentäminen
lihansyönti
kulutustottumus
Discipline: Kotitaloustiede
Home economics
Hushållsvetenskap


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Koskelainen_Karita_Pro_gradu_2019.pdf 1.257Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record