“Se ei ollutkaan niin monimutkaista ja vaikeaa, kuin otsikko ‘tiedekasvatus’ voisi antaa ymmärtää.” : Digitaalinen oppimisympäristö minäpystyvyyden tuottajana varhaisessa luonnontiedekasvatuksessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142944
Title: “Se ei ollutkaan niin monimutkaista ja vaikeaa, kuin otsikko ‘tiedekasvatus’ voisi antaa ymmärtää.” : Digitaalinen oppimisympäristö minäpystyvyyden tuottajana varhaisessa luonnontiedekasvatuksessa
Author: Kuronen, Aino
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142944
http://hdl.handle.net/10138/303200
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia digitaalisen oppimisympäristön vaikutusta varhaiskasvattajien minäpystyvyyden kokemuksiin. Aiempi tutkimus osoittaa, että varhaiskasvattajilla on haasteita kompetenssin kokemuksessa tiedekasvattajana. Tämän lisäksi aiempi tutkimus kertoo, että varhaiskasvattajat suhtautuvat varauksella digitaalisiin oppimisympäristöihin. Tutkielman tavoitteena on selvittää, minkälaiset seikat heikentävät ja vahvistavat varhaiskasvattajien minäpystyvyyden kokemuksia leikillistä Supralaakso-oppimisympäristöä käytettäessä. Selvittämällä varhaiskasvattajien minäpystyvyyden kokemuksia saadaan tietoa siitä, miten voimme tukea varhaiskasvattajien minäpystyvyyden kokemuksia tiedekasvattajina maailmassa, jota kuvastaa digitaalisuus ja teknologinen kehitys. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena, johon osallistui kolme varhaiskasvattajaa. Haastateltavien kokemuksista Supralaakso-oppimisympäristöön tutustumisesta ja sen mahdollisesta käytöstä 3–6-vuotiaiden ryhmässä keskusteltiin käyttämällä puolistrukturoitua teemahaastattelumenetelmää. Haastattelut olivat yksilöhaastatteluita. Haastattelujen litteraatit analysoitiin narratiivisen analyysin keinoin rakentamalla varhaiskasvattajien kokemusten perusteella juonitiivistelmät ja minäpystyvyystarinan roolihahmot. Kokemuksien analyysissä käytettiin Banduran minäpystyvyyden kokemusten syntyä kuvaavaa kaaviota. Juonitiivistelmän ja minäpystyvyysroolihahmojen teemoja vertailemalla, luokittelemalla ja tyypittelemällä pystyttiin rakentamaan kuva siitä, mitkä seikat vahvistivat ja heikensivät minäpystyvyyskokemuksia. Tulokset ja johtopäätökset. Kaksi haastateltavista kokivat oppimisympäristön käytön pääosin positiivisena asiana, mutta yksi ei päätynyt käyttämään sovellusta ryhmänsä kanssa. Tutkimustulokseni viittaavat siihen, että lasten tutkivan toiminnan näkemisellä, luonnontiedekasvatuksen lähestyttäväksi tekemisellä ja pedagogisia ratkaisuja tarkasti harkitsemalla voidaan vaikuttaa minäpystyvyyden kokemuksiin. Minäpystyvyyttä heikentävinä tekijöinä voitiin tunnistaa erityisesti lasten käsitteellisen oppimisen tukeminen ja lasten vapaa tutkimusvalinta sovelluksessa. Myös tarinat, valmiiksi suunniteltu tutkimuspaketti ja ensivaikutelma sovelluksen ominaisuuksista näyttäytyivät vahvistavina tekijöinä, mutta yhdellä kasvattajalla nämä osittain myös heikensivät minäpystyvyyttä. Tutkimuksen johtopäätöksenä voidaan todeta, että minäpystyvyyden kokemuksia voidaan tukea digitaalisen oppimisympäristön avulla, kun sovellus mahdollistaa lasten aidon tutkivan toiminnan ja leikin, ja jos sen avulla pystytään luomaan tiedekasvatuksesta yksinkertainen ja lähestyttävä kuva.Objectives. The purpose of this study was to examine the impact of a digital learning environment on the self-efficacy of early childhood educators. Earlier research shows that early childhood educators face challenges as science educators. In addition, earlier research shows that early-stage educators are cautious about digital learning environments. The aim of this thesis is to find out what kind of circumstances weaken and strengthen the self-efficacy experiences of early childhood educators when using the Supralaakso learning environment. Finding out the experiences of self-efficacy of early educators will provide information on how we can support early educators’ self-efficacy as science educators in the world, reflected in digitalism and technological development. Methods. The study was conducted as a qualitative case study involving three early educators. Interviewees' experiences of getting to know the Supralaakso learning environment and how to use it in the 3-6-year-old group were discussed using a semi-structured theme interview method. Interviews were conducted as individual interviews. The interview transcripts were analyzed by means of narrative analysis, building on the experiences of early educators. Plot summaries and role characters of the self-efficacy story were formed. In the analysis of experiences, Bandura's graph describing the emergence of self-efficacy experiences was used. By comparing, categorizing and typing the themes of the plot summaries and self-efficacy characters, it was possible to construct an image of what reinforced and weakened self-efficacy experiences. Results and conclusions. The two interviewees felt that the use of the learning environment was mainly a positive thing, but one did not decide to use the application with their group. My research suggests that seeing children’s active role in inquiry, making science education approachable, and carefully considering pedagogical choices can empower self-efficacy experiences. Particularly providing the support for conceptual learning of children and their freedom of choice regarding the experiments in the application could be identified as factors that weaken self-efficacy. The stories, the pre-designed study package and the first impression of the features of the application also appeared to be reinforcing factors, but in one educator these partially also weakened self-efficacy. As a conclusion of the study, it can be concluded that the experiences of self-efficacy can be supported by a digital learning environment, when the application enables inquiry-based activities and play by children, and if it can create a simple and approachable image of science education.
Subject: Varhainen tiedekasvatus
digitaaliset oppimisympäristöt
minäpystyvyys
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record