Työrauhaongelmien ennaltaehkäiseminen ja niihin puuttuminen koulussa : Tapaustutkimus luokanopettajien toimintakeinoista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142945
Title: Työrauhaongelmien ennaltaehkäiseminen ja niihin puuttuminen koulussa : Tapaustutkimus luokanopettajien toimintakeinoista
Author: Kuoppala, Katariina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142945
http://hdl.handle.net/10138/303202
Thesis level: master's thesis
Abstract: Monelle opettajalle työrauhan ylläpitäminen on eräs suurimmista haasteista koulussa. Työrauhan merkitystä oppimisessa pidetään keskeisenä, joten opettajan tärkeänä tehtävänä on suunnitella opetuksensa sitä tukevaksi. Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää luokanopettajien toimintakeinoja työrauhaongelmien ennaltaehkäisemiseen sekä niihin puuttumiseen. Tutkielman tavoitteena oli lisätä omaa ammattitaitoa ja ymmärrystä kyseiseen asiaan liittyen, koska sen merkitys jokapäiväisessä koulun arjessa on niin tärkeä. Tutkimuksen lähestymistapa oli laadullinen tapaustutkimus. Siihen osallistui neljä alakoulussa työskentelevää luokanopettajaa. Aineistonkeruumenetelminä hyödynsin sekä puolistrukturoitua teemahaastattelua että havainnointia. Havainnoin jokaisen tutkittavan opettajan pitämiä oppitunteja yhden koulupäivän ajan. Saman päivän aikana toteutin myös haastattelun havainnoimalleni opettajalle. Nauhoitin haastattelut, jotta pystyin litteroimaan aineiston analyysiä varten. Aineiston analyysissa käytin teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. Tutkittavat luokanopettajat hyödynsivät monenlaisia työrauhaongelmien ennaltaehkäisemiskeinoja, jotka jakaantuivat viiteen eri yläluokkaan: struktuuriin, ennakointiin, opetuksen laadukkuuteen, positiiviseen ilmapiiriin sekä turvalliseen auktoriteettiin. Opettajat kokevat työrauhaongelmien ennaltaehkäisemisen merkityksen suureksi. Työrauhaongelmiin puuttumisessa opettajien toimintakeinot jakaantuivat neljään eri yläluokkaan: sanattomiin keinoihin, sanallisiin keinoihin, seuraamuksiin sekä työyhteisön tukeen. Opettajat haluavat ensisijaisesti hyödyntää sanattomia keinoja, mutta käyttävät myös tarpeen tullen sanallisia keinoja sekä erilaisia seuraamuksia. Lisäksi työyhteisön tuella vaikuttaa olevan merkitystä työrauhaongelmiin puuttumisessa. Tutkimuksen tulokset antavat opettajille hyvät lähtökohdat soveltaa tietoa työelämässä työrauhaongelmien ennaltaehkäisemisessä sekä niihin puuttumisessa.For many teachers, classroom management is one of the biggest challenges at school. The importance of classroom management in learning is considered essential, so it is important for the teacher to plan their teaching to support it. The purpose of this Master's thesis was to find out how classroom teachers can work to prevent and deal with discipline problems. The goal of this thesis was to increase my own professional skills and understanding of the subject, because it is so important in everyday school life. The approach of this research was a qualitative case study. The participants were four classroom teachers working in a primary school. I used both semi-structured theme interviewing and observing as data collection methods. I observed the lessons of each teacher for one school day. During the same day, I also interviewed the teacher I observed. I recorded the interviews so I could transcribe the material for analysis. In the analysis of the material, I used a theory-based content analysis. The classroom teachers prevented discipline problems using a variety of methods, which were divided into five different categories: structure, anticipation, quality of teaching, positive atmosphere, and safe authority. Teachers consider the prevention of discipline problems extremely valuable. When dealing with discipline problems, teachers' ways of working were divided into four different categories: non-verbal means, verbal means, sanctions and support from the work community. Teachers prefer using non-verbal means, but they also use verbal means and various sanctions when necessary. In addition, support from the work community seems to be relevant. The results of this thesis give teachers ideas and theoretical knowledge about preventing and dealing with discipline problems at school.
Subject: työrauha
työrauhaongelma
luokanhallinta
ennaltaehkäiseminen
puuttuminen
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kuoppala_Katariina_Pro_gradu_2019.pdf 2.679Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record