Kolmasluokkalaisten oppilaiden piirustuksissa esiintyvät käsitteet geometriasta ja geometrian opetuksesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142903
Title: Kolmasluokkalaisten oppilaiden piirustuksissa esiintyvät käsitteet geometriasta ja geometrian opetuksesta
Author: Keskinen, Laura
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142903
http://hdl.handle.net/10138/303209
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tämän Pro-gradu tutkielman tarkoituksena on selvittää, minkälaisia käsityksiä kolmasluokkalaisilla oppilailla on geometriasta ja geometrian opetuksesta. Tutkielma pohjautuu saksalaiseen ”Draw Me Emma” -tutkimushankkeeseen. Oppilaiden käsityksien tutkiminen on tärkeää, koska geometria on oma sisältöalueensa alakoulun matematiikan opetuksessa. Geometria ja erityisesti euklidinen geometria kehittää lasten deduktiivista ajattelua sekä visuaalista hahmotuskykyä, minkä myötä geometrian opetuksen tärkeys korostuu. Saksalaisen tutkimuksen ohella oppilaiden käsityksistä geometriaa ja geometrian opetusta kohtaan ei löydy juurikaan aiempaa tutkimusta, minkä vuoksi lisätutkimukselle on tarvetta. Tässä tutkielmassa käytetty tutkimusaineisto on kerätty tammikuussa 2019. Tutkielmassa oli mukana 47 kolmasluokkalaista oppilasta sekä heidän kaksi luokanopettajaansa. Oppilaat olivat kahdesta eri kolmannesta luokasta samasta pääkaupunkiseudulla sijaitsevasta peruskoulusta. Jokainen osallistuja teki kaksi erilaista piirustusta. Aineisto koostui siis yhteensä 98 piirustuksesta, joista 94 oli oppilaiden tekemiä ja neljä heidän luokanopettajiensa. Tutkielman pääpaino oli oppilaiden piirustuksissa. Piirustuksien analysoinnissa hyödynsin piirrosanalyysia, jonka pohja oli samanlainen kuin saksalaisessa alkuperäistutkimuksessa. Tutkin oppilaiden käsityksiä luokkakohtaisesti sekä luokkia keskenään vertaillen. Osana käsityksien tarkastelua tutkin, kuinka oppilaiden käsitykset ja heidän luokanopettajiensa käsitykset omista oppilaistaan vastasivat toisiaan. Tutkielman tulokset osoittivat, että oppilaiden käsitykset geometriasta keskittyivät kaksiulotteisiin tasokuvioihin ja kolmiulotteisiin kappaleisiin. Erityisesti tasokuviot nousivat oppilaiden piirustuksista esille. Oppilaiden käsityksissä geometrian opetusta kohtaan korostui itsenäinen työskentely. Suurimmassa osassa piirustuksista opettaja oli piirretty seisomaan taulun eteen ja oppilaat omien pulpettien ääreen työskentelemään itsenäisesti tehtävien parissa.The goal of this master´s thesis is to determine what kind of concept and level of understanding third grade pupils have concerning geometry and geometry teaching.This thesis is based on the German ”Draw Me Emma” –research project. Studying the pupils´ understanding of geometry is important because geometry forms an independent area in primary school mathematics. Geometry and especially euclidic geometry improves children´s deductive thinking and visual perception, which further adds to the subjects significance. Aside from the German research project there has been very little research concerning the pupils´ concept of geometry and geometry teaching, which shows the need for further studying. The research material used in this thesis has been gathered in January 2019. 47 third graders and their two class teachers were involved in the process. The pupils were from two different third grade classes in the Helsinki metropolitan area. Each participant drew two different drawings. The material consists of 98 drawings out of which 94 were made by the pupils and four by their class teachers. The main focus of the thesis is on the drawings of the pupils. In analyzing the drawing I made use of the drawing analysis which was structurally identical to the German original study. I studied the pupils´ perceptions within the classes and comparing the classes with one another. As a part of the analysis I also studied the correlation between the pupils´ perceptions and the class teachers´ perceptions of their own pupils. The results of the thesis show that the pupils´ concept and perceptions of geometry are focused on two-dimensional plane figures and three-dimensional objects. Especially plane figures were frequent in the pupils´ drawings. The views of the pupils concerning the teaching of geometry underlined independent work. In most of the drawings the teacher had been drawn standing in front of the blackboard and the pupils at their own desks working independently on exercises.
Subject: Geometria
geometrian opetus
käsitys
piirustus
piirrosanalyysi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Keskinen_Laura_ProGradu_2019.pdf 4.760Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record