Epävarmuutta, vastuuta, välttelyä : teatterikorkeakoululaisten määritelmiä vallasta erilaisissa teatterin työskentelytavoissa

Show simple item record

dc.contributor Teatterikorkeakoulu, Teatteriopettajan maisteriohjelma fi
dc.contributor.author Salmi, Riina
dc.date.accessioned 2019-06-19T09:59:26Z
dc.date.available 2019-06-19T09:59:26Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/303319
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe2019061921328
dc.description.abstract Tämän tutkielman tarkoituksena on tutkia valtaa teatterissa diskurssianalyysin menetelmiä käyttäen. Tutkielmassa perehdytään Teatterikorkeakoulun opiskelijoiden haastatteluihin ja pohditaan, miten vallasta puhutaan haastatteluteksteissä, miten valta ilmenee teatterin erilaisissa työskentelytavoissa, millaiseen asemaan vallan rakennelmat asettavat yksilön, ja mitä näissä rakennelmissa voidaan tehdä, ajatella tai tuntea. Vallan lisäksi katsastetaan, mitä sanottavaa opiskelijoilla on manipulaatiosta teatterissa. Tällöin tarkastellaan, millaisia määritelmiä manipulaatiosta löytyy haastatteluteksteissä, miten ne vertautuvat muihin manipulaation diskursseihin ja millaiseen asemaan ne asettavat yksilön. Tutkimuskysymykseni on, miten haastateltavat puhuvat vallasta erilaisissa teatterin työskentelytavoissa ja kaksi alakysymystäni ovat, mitä eroja vallan rakennelmissa löytyy ohjaajalähtöisissä ja ryhmälähtöisissä projekteista, ja millä tavoin haastateltavat käsittävät manipulaation teatterissa. Tutkimusta varten olen haastatellut kolmea Teatterikorkeakoulun opiskelijaa, ohjaajaopiskelijaa, näyttelijäntaiteen opiskelijaa ja teatteriopettajaopiskelijaa. Olen litteroinut haastattelut teksteiksi ja valikoinut teksteistä otteita analysoitavaksi. Teatterin työskentelytapoja tarkastellaan muun muassa ohjaajalähtöisen ja ryhmälähtöisen teatterin kautta. Lisäksi perehdytään Annette Arlanderin teoriaan esiintyjästä ja tekijyydestä. Tutkielmassa käydään läpi Arlanderin esiintyjä-tekijä-skaalaa ja haastatteluotteiden työskentelytilanteita tarkastellaan skaalan näkökulmasta. Otteet jaetaan kappaleisiin sen mukaan, käsittelevätkö ne tekijän ja esiintyjän välistä vallankäyttöä vai ryhmäläisten välistä valtaa. Erityisesti tutkielmassa keskitytään foucault’laisen diskurssianalyysin menetelmiin. Tämä tarkoittaa sitä, että sen lisäksi, että tarkastellaan, mitä teksteissä sanotaan vallasta ja manipulaatiosta, perehdytään siihen, millaiseen asemaan diskurssit asettavat yksilön ja millaista sosiaalista ja materiaalista todellisuutta tekstit rakentavat. Osassa haastatteluotteiden analyyseistä käytetään menetelmiä myös diskursiivisesta psykologiasta. Diskursiivisen psykologian menetelmillä voidaan vastata kysymyksiin siitä, mitä haastatteluteksteillä yritetään tavoitella sosiaalisissa konteksteissa. Haastattelutekstien diskurssien lisäaineistona käytetään aineistoa tukevia diskurssinäytteitä samoista aiheista. Näitä diskursseja verrataan haastattelutekstien diskursseihin ja kysytään, tukevatko tai vastustavatko diskurssit toisiaan. Lisäaineistot ovat muun muassa teatterialan kirjallisuutta, opinnäytetöitä ja artikkeleita. fi
dc.format.extent 74 fi
dc.language.iso fi fi
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.rights This publication is work protected by copyright. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten suojaama teos. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.subject työskentelytavat fi
dc.subject tekijä fi
dc.subject ryhmälähtöinen fi
dc.subject ohjaajalähtöinen fi
dc.title Epävarmuutta, vastuuta, välttelyä : teatterikorkeakoululaisten määritelmiä vallasta erilaisissa teatterin työskentelytavoissa fi
dc.subject.ysa diskurssianalyysi fi
dc.subject.ysa Foucault, Michel. fi
dc.subject.ysa Arlander, Annette. fi
dc.subject.ysa valta fi
dc.subject.ysa manipulaatio fi
dc.subject.ysa teatteritaide fi
dc.subject.ysa taide fi
dc.subject.ysa työtavat fi
dc.subject.ysa esiintyjät fi
dc.subject.ysa vastuu fi
dc.subject.ysa ryhmätyö fi
dc.type.ontasot Maisterin opinnäytetyö fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Salmi_Riina_2019.pdf 430.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record